уторак, 16. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 2/2020


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-164/2020-7
Датум: 16.06.2020.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012; 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 2/2020


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – пелет најмање 70% буква -са допремањем и истоваром), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Пелет –најмање 70 % буква
тона
43


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 09111400.

7. Уговорена вредност: 862.580,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 6.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 1.118.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 795.500,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 862.580,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 808.400,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.06.2020. године.

14. Датум закључења уговора: 11.06.2020. године.

     15. Основни подаци о добављачу: БАЊЕВАЦДОО КРУПАЊ,  ул. Владе Зечевића 175 бр. 4, Љубовија, ПИБ 101395300.

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


В.Д.ДИРЕКТОРА
                                                                              Верица Милутиновић

четвртак, 11. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА
у Установи за одрасле и старије ''Љубовија''
 (при ЦСР ''Љубовија'')

 • Посете су дозвољене у дворишту установе сваког дана од 10 до 18 часова, када су повољни временски услови - температура изнад 18 степени, без кише и ветра;
 •  Корисник може имати посете два пута седмично; 
 •  Посета може трајати најдуже 15 минута;   
 • У посету могу доћи највише два лица;
 • Посета се мора унапред најавити телефоном и са запосленимa договорити тачан термин доласка;
 • Посетиоцу се на капији мери температура и проверава се да ли има симптоме болести COVID 19. Лицима која имају неки од симптома болести улаз у двориште није дозвољен;
 • На капији се врши дезинфекција обуће и руку.  Посетилац током посете мора да носи маску, рукавице и визир.
 • Контакт са корисником није дозвољен и обавезна је међусобна дистанца од 2 метра. Током посете присутан је запослени установе у циљу спречавања  директаног контакта са корисником (поздрављање, грљење, љубљење, додиривање);
 • Лица која долазе у посету могу да бораве само на тачно одређеном месту у дворишту. Није дозвољено кретање у другим деловима дворишта, као ни улазак у установу.
 • О реализацији посета води се евиденција. 
 • Посетилац може да донесе за корисника искључиво ствари које се могу дезинфиковати. Ствари се предају запосленом који их дезинфикује и након 24 часа предаје кориснику.

                                                                                                УПРАВА УСТАНОВЕ