среда, 13. септембар 2017.

МИНИСТАР ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊE, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ПОСЕТИО ЉУБОВИЈУ          Дана 10.09.2017.године министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, обишао  je домско одељење Центра за социјални рад  Љубовија, Установу за одрасле и старије „Љубовија“.
            Приликом обиласка установе министар Ђорђевић и амбасадорка Индије у Србији Нариндер Чохан уручили су производе за негу корисницима  домског смештаја.   
            Министар Ђорђевић рекао је да држава планира да субвенцијама помогне отварање приватних старачких домова по целој Србији, како би се старим људима омогућило старање и како би били близу својих најмилијих.
            "То ће бити једна од стратегија министарства у наредном периоду", рекао је Ђорђевић након обиласка и навео да жели да пренесе поруку државе - да жели још више да брине о старим људима и да ће убудуће уложити додатна финансијска средства и посветити им више пажње.
"Очекујем да у наредном периоду и услови за њихов смештај буду бољи", напоменуо је Ђорђевић.
            Дом су са министром обишли државни секретар Ненад Нерић, помоћник министра у Сектору за социјалну заштиту и бригу о породици Милош Јанковић и други сарадници. 


четвртак, 18. мај 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 3/2017РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-65/2017-7
Датум: 18.05.2017.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 3/2017


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – пелет (100% буква -са допремањем), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Пелет –(100 % буква) са допремањем
тона
50


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 09111400.

7. Уговорена вредност: 930.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 5.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 1.200.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 930.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.075.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 930.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.05.2017. године.

14. Датум закључења уговора: 16.05.2017. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул.
           Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012.

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                                   Верица Милутиновић