четвртак, 16. март 2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 2/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-64/2017-6
Датум: 16.03.2017. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу „МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО,  ул. Ослобођења 52, ПИБ 100010513, чија је понуда заведена под бројем 551-10-87/2017 дана 15.03.2017. године , чија је понуђена цена 595.569,50 динара без ПДВ-а, односно 714.683,40 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), шифре 33700000; 39224000 и 39830000  [из општег речника набавке ) за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2017.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 28.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), редни број јавне набавке број два  за 2017. годину (бр. ЈН 2/2017). Процењена вредност јавне набавке је  670.833,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-64/2017-5 од 15.03.2017. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем - Редни број јавне набавке за 2017. годину: два (ЈН 2/2017).
- Процењена вредност јавне набавке: 670.833,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 595.569,50 динара без ПДВ-а, односно 714.683,40 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  II-XII месец 2017. год.


2.     Укупан број поднетих понуда: један.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.      „МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО, ул. Ослобођења 52, ПИБ 100010513

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Нема.

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.                 Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО,  ул. Ослобођења 52, ПИБ 100010513, чија је понуда заведена под бројем 551-10-87/2017 дана 15.03.2017. године, а  чија је понуђена цена 580.249,00 динара без ПДВ-а, односно 696.298,80 динара са ПДВ-ом.  Рачунском провером утврђене су грешке у појединим износима у понуди овог понуђача. У складу са конкурсном документацијом добијена  је сагласност понуђача за исправку истих, те је исправна укупна понуђена цена 595.569,50 динара без ПДВ-а, односно 714.683,40 динара са ПДВ-ом.


Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО,  ул. Ослобођења 52, ПИБ 100010513, чија је понуђена цена 595.569,50 динара без ПДВ-а, односно 714.683,40 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), шифре 33700000; 39224000 и 39830000  [из општег речника набавке ) за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2017.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте.
                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић

понедељак, 06. март 2017.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 2/2017

  


                                            

На основу члана  39. и члана 60. Закона о јавним набавкама
 („Службени гласник РСбр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "Љубовија“

                                                                   упућујe

                                                                 ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
(бр. ЈН 2/2017)

1.      Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
2.       Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
4.       Предмет јавне набавке (бр. ЈН 2/2017) је: набавка добара – производи  за одржавање хигијене (са допремањем), шифра 33700000; 39224000 и 39830000 [из општег речника набавке]
5.      Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена.

6.      Позив за подношење понуда  и конкурсна документација биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија:  czsrljubovija.blogspot.com.

7.      Право учешћа у поступку јавне набавке имају и сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном документацијом.

8.      Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 2/2017). На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 15.03.2017. године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

9.       Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 15.03.2017. године у  12.30 часова, у просторијама наручиоца.

10.  Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени  представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда. 

11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 19.03.2017. год.

12.  Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:  Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија  са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 2/2017) или на е-mail адресе: cesorljubovija@yahoo.com . Особа за контакт је Зорица Ђоковић.

Из разлога обимности конкурсне документације иста није могла бити објављена на овој блог страници, па је заинтересовани могу преузети кликом наКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА или се обратити наручиоцу, како би исту доставио путем е-mail-а.