понедељак, 17. септембар 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 4/2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-212/2018-5
Датум: 17.09.2018. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о додели уговора

„ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 838.720,00 динара без ПДВ-а, односно 1.006.464,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, шифра 42131160 [из општег речника набавке) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 4/2018. Понуда „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо заведена је под бројем 551-10-219/2018 дана 14.09.2018. године

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 29.08.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број четири  за 2018. годину (бр. ЈН 4/2018). Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-212/2018-4 од 17.09.2018. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, шифра 42131160  - Редни број јавне набавке за 2018. годину: четири (ЈН 4/2018).
- Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 838.720,00 динара без ПДВ-а, односно 1.006.464,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  VIII-XII месец 2018. год.


2.     Укупан број поднетих понуда:  једна.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
„ИНГРАЛ-НЕИМАР“ ДОО ЉУБОВИЈА, ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021

Неблаговремених понуда нема.
3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
-
-
-
-


4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 838.720,00 динара без ПДВ-а, односно 1.006.464,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 838.720,00 динара без ПДВ-а, односно 1.006.464,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, шифра 42131160  [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 4/2018.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

петак, 31. август 2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 4/2018

П О З И В

На основу члана  39. и члана 60. Закона о јавним набавкама
 („Службени гласник РСбр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "Љубовија“

                                                                   упућујe

                                                                 ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
(бр. ЈН 4/2018)

1.      Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
2.       Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
4.       Предмет јавне набавке (бр. ЈН 4/2018) је: набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, шифра 42131160 [из општег речника набавке]
5.      Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена.

6.      Позив за подношење понуда  и конкурсна документација биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија:  czsrljubovija.blogspot.com.

7.      Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном документацијом.

8.      Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 4/2018). На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 14.09.2018. године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

9.       Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 14.09.2018. године у  12.30 часова, у просторијама наручиоца.

10.  Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени  представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда. 

11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 20.09.2018. год.

12.  Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:  Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија  са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 4/2018) или на е-mail адресе: cesorljubovija@yahoo.com и ustanovaljubovija@yahoo.com . Особа за контакт је Зорица Ђоковић.


Из разлога обимности конкурсне документације иста није могла бити објављена на овој блог страници, па је заинтересовани могу преузети кликом наКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА или се обратити наручиоцу, како би исту доставио путем е-mail-а.

понедељак, 04. јун 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 3/2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-122/2018-7
Датум: 04.06.2018.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 3/2017


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – пелет (70% буква, 30 % меко дрво -са допремањем и истоваром), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Пелет –(70 % буква, 30 % меко дрво)
тона
40


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 09111400.

7. Уговорена вредност: 760.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 7.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 1.000.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 760.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.000.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 760.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.05.2018. године.

14. Датум закључења уговора: 04.06.2018. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ПРОКОН БСлободан Мићић пр,  ул. Карађорђева бр. 4, Љубовија, ПИБ 110511578.

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

среда, 23. мај 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 3/2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-122/2018-5
Датум: 23.05.2018. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу „ПРОКОН-Б“ Слободан Мићић пр, Љубовија, ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578, чија је понуда заведена под бројем 551-10-137/2018 дана 22.05.2018. године , чија је понуђена цена 760.000,00 динара без ПДВ-а, односно 836.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка пелета-70% буква, 30 % меко дрво (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2018.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 26.04.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка пелета -70% буква, 30 % меко дрво (са допремањем и истоваром) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број три  за 2018. годину (бр. ЈН 3/2018). Процењена вредност јавне набавке је 1.136.364,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспело је седам понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-122/2018-4 од 22.05.2018. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.      Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета -% буква, 30 % меко дрво(са допремањем и истоваром) - Редни број јавне набавке за 2018. годину: три (ЈН 3/2018).
- Процењена вредност јавне набавке: 1.136.364,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 760.000,00 динара без ПДВ-а, односно 836.000,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  IV-V месец 2018. год.


2.      Укупан број поднетих понуда:  седам.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
ТП „БОЈАНдоо Београд, др Ивана Рибара 115/а, Нови Београд, ПИБ 101684693
2.
GOOD WILL-WG” доо Београд, Жоржа Клемансоа 19/IV, ПИБ 100120497
3.
''Соле комерц'' доо., Београд, Маршала Тита 225 Добановци, ПИБ 100220854
4.
„ДОКА МИП“ доо, Љубовија, Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012

5.
ПГТАР „НЕШКО” Власотинце, Милентија Поповића 52, ПИБ 103231294
6.
РППУ „МАЛИШЕВАЦ“ Бесеровина, Перућац, ПИБ 100761119

Неблаговремених понуда нема.
3.      Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-132/2018 од 18.05.2018. у 10.48 ч
ТП „БОЈАНдоо Београд
784.000,00
Понуђена цена није најнижа
551-10-133/2018 од 18.05.2018. у 12.10 ч
GOOD WILL-WGдоо Београд
1.000.000,00
Није достављена меница, понуђена цена није најнижа
551-10-135/2018 од 21.05.2018. у 11.13 ч
''Соле комерц'' доо  Београд
855.280,00
Понуђена цена није најнижа
551-10-136/2018 од 22.05.2018. у 8.55 ч
„ДОКА МИП“ доо Љубовија

861.818,18
Понуђена цена није најнижа
551-10-138/2018 од 22.05.2018. у 11.59 ч
ПГТАР „НЕШКО” Власотинце
766.800,00
Понуђена цена није најнижа, није добро израчунат износ понуде да ПДВ-ом (што није разлог за одбијање)
551-10-139/2018
од 22.05.2018. у 11.59 ч
РППУ „МАЛИШЕВАЦ“ Бесеровина, Перућац
802.400,00
рок важења понуде краћи од траженог, модел уговора није оверен и потписан на свакој страни, није достављена меница


4.      Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.      Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ПРОКОН-Б“ Слободан Мићић пр, Љубовија,  ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 760.000,00 динара без ПДВ-а, односно 836.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу „ПРОКОН-Б“ Слободан Мићић пр, Љубовија,  ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 760.000,00 динара без ПДВ-а, односно 836.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка пелета - 70% буква, 30 % меко дрво (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2018.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић