среда, 30. октобар 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-290/2013-8
Датум: 30.10.2013.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 7/2013


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке:  ЛОЖ УЉА- екстра лако EVRO EL (са услугом превоза и претакања) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија у количини од 5.500 литара.

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 – лож уље.

7. Уговорена вредност: 687.500,00 динара без ПДВ.

8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. Елементи  за  утврђивање  најповољније  понуде:
                                   1)цена и
                                   2) услови  плаћања

9. Број примљених понуда: 1

10. Понуђена цена:
-          Највиша: 687.500,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 687.500,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 687.500,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 687.500,00 динара без ПДВ
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.10.2013. године

14. Датум закључења уговора: 29.10.2013.године

15. Основни подаци о добављачу: ТП „МИГ-ММ“ доо, Доња Буковица, Љубовија, ПИБ 101301799

16. Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.

19. Околности које представљају основ за измену уговора: нема


ДИРЕКТОР
                                                                                  Верица Милутиновић


Нема коментара:

Постави коментар