четвртак, 24. април 2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 3/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-118/2014-4
Датум: 24.04.2014. год.
Љ У Б О В И Ј А

                                   

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/12) комисија за јавну набавку бр. 3/2014 доносиИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХИДРАУЛИЧНОГ ЛИФТА
       


            На страни 7. (у одељку III  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета,...) у техничким подацима – задња станица - стоји 3050 мм, а треба 3500 мм.
            На страни 26. (одељак 10.3.-Захтеви у погледу гарантног рока ) додаје се став 3. који гласи: „ У току  трајања гарантног  рока понуђач је дужан да- без новчане надокнаде- обезбеди редовно месечно одржавање и годишњи преглед лифта, од стране Именованог тела за преглед лифта ( у складу са Правилником о безбедности лифтова „Сл. гласник РС“ 101/2010). Гарантни рок за обезбеђење резервних делова од стране понуђача је 10 година.“
            На странама 54. и 59. у чл. 9 уговора додаје се став 2. који гласи: „У току  трајања гарантног  рока понуђач је дужан да- без новчане надокнаде- обезбеди редовно месечно одржавање и годишњи преглед лифта, од стране Именованог тела за преглед лифта ( у складу са Правилником о безбедности лифтова „Сл. гласник РС“ 101/2010). Гарантни рок за обезбеђење резервних делова од стране понуђача је 10 година.“
            У преосталом делу конкурсна документација остаје у непромењеном облику.

                                                                                                Комисија за јавну набавку
Нема коментара:

Постави коментар