понедељак, 16. мај 2016.

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 6/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-183/2015-7
Датум: 16.05.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 6/2016


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара –производа за одржавање хигијене, и то:

Р. б.

Назив артикла

Јед. мере

Кол.
(процена)

1.
Средство за чишћење подних површина са мирисом –универзално- за све врсте подова -1/1
лит
45
2.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- са пумпицом
ком
15
3.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- без  пумпице
ком
40
4.
Средство за чишћење и одржавање санитарија 1/1 л
лит
50
5.
Сона киселина 1/1 л
лит
35
6.
Течни абразив 0,75 л
ком
60
7.
Концентровани дезинфекционо-детерџентски раствор са деловањем на грам позитивне и грам негативне бактерије, гљивице и поједине типове вируса, за дезинфекцију руку, радних површина, подова, намештаја, хладњака, рубља-Асепсол или еквивалент 1/1 л
лит
30
8.
Алкохол- етанол 70% -1/1 л
лит
10
9.
Прашак за веш 12/1 кг
ком
50
10.
Таблете за машинско прање посуђа
ком
1.200
11.
Со за машину за посуђе 1/1
кг
15
12.
Сјај за машину за посуђе 0,75 л
ком
8
13.
Детерџент за ручно прање посуђа 1/1л
лит
25
14.
Течни сапун ½ л-са пумпицом
ком
30
15.
Глицеринска крема за руке 100 мл
ком
25
16.
Шампон за косу ½ л  -„ЕГО“ или еквивалентног квалитета
ком
220
17.
Бријач за једнократну употребу са два сечива
ком
90
18.
Хигијенска вата 100 гр.
ком
10
19.
Хигијенски улошци 10/1
ком
60
20.
Рукавице за једнократну употребу 100/1, латекс, са пудером,  величина М
ком
80
21.
Купка- 250мл
ком
220
22.
Сунђер за прање посуђа са абразивом
ком
40
23.
Трулекс крпа
ком
40
24.
Папирни убруси у ролни 100% целулоза-двослојни , суперупијајући, „Перфекс“ или еквивалентног квалитета
ком
1.000
25.
Тоалет папир ролна-100% целулоза-двослојни  24/1-„Перфекс“ или еквивалентног квалитета
ком
150
26.
Кесе за смеће 40л
ком
1.200
27.
Жица за судове
ком
12
28.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- до 70кг
ком
1.000
29.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- преко 70кг
ком
1.000
30.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене- до 70кг
ком
1.000
31.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене – преко 70кг
ком
1.000
32.
Избељивач за веш 1/1
лит
5
33.
ПВЦ канте за смеће са поклопцем и педалом за подизање- 20л
ком
15
34.
Бриско са металном дршком, дебљи канап
ком.
12
35.
ПВЦ кофа са цедиљком за бриско, са точкићима
ком
4
36.
Уложак за бриско-дебљи канап
ком
10
37.
Микрофибер  крпа, 30х30 цм
ком.
10
38.
Метла сиркова прошивена 4 пута, са дугом дршком
ком
5
39.
Трослојна заштитна хируршка маска за  лице са тракама за везивање или ластишем
ком
200
40.
Пуњење за освеживач просторија, 250 мл
ком
6
41.
ПВЦ четка за WC шољу
ком
10
42.
Пудер-талк 200 гр
ком
50
43.
Сунђер за купање
ком
10
44.
Собна метла од вештачке длаке за скупљање прашине, са дугачком дршком
ком
6
45.
ПВЦ пајалица овална
ком
5
     


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 33700000, 39224000 и 39830000.

7. Уговорена вредност: 516.598,50,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 1.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 516.598,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 516.598,50 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 516.598,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 516.598,50 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.05.2016. године.

14. Датум закључења уговора: 11.05.2016. године.

     15. Основни подаци о добављачу: МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО,  ул.
           Ослобођења 52, ПИБ 100010513.

16. Период важења уговора: 31.12.2016.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар