понедељак, 27. фебруар 2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 1/2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-53/2017-5
Датум: 27.02.2017. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу ТЕЛАН“ ДОО БЕОГРАД,  ул. Вишњићева бр. 6, ПИБ 104564639 (који је носилац посла  у заједничкој понуди са УТР„ТИГАР“ Београд, ул. Мали Калемегдан бр. 8, ПИБ 103448907) чија је понуда заведена под бројем 551-10-55/2017 дана 20.02.2017. године, чија је понуђена цена 4.116.530,00 динара без ПДВ-а, односно 5.528.260,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке) , бр. ЈН 1/2017.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 10.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке набавке мале вредности- набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре 55321000 и 55523000 [из општег речника набавке), редни број један набавке за 2017. годину (бр. ЈН 1/2017). Процењена вредност јавне набавке је  4.166.667,00  динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-53/2017-4 од 20.02.2017. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка услуге припреме и достављања хране - Редни број јавне набавке за 2017. годину: један (ЈН 1/2017).
- Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 4.116.530,00 динара без ПДВ-а, односно 5.528.260,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  II-XII месец 2017. год.


2.     Укупан број поднетих понуда: један.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

-         ТЕЛАН“ ДОО БЕОГРАД,  ул. Вишњићева бр. 6, ПИБ 104564639

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Нема.

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.                 Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу ТЕЛАН“ ДОО БЕОГРАД,  ул. Вишњићева бр. 6, ПИБ 104564639 (који је носилац посла  у заједничкој понуди са УТР„ТИГАР“ Београд, ул. Мали Калемегдан бр. 8, ПИБ 103448907) чија је понуда заведена под бројем 551-10-55/2017 дана 20.02.2017. године, чија је понуђена цена 4.116.530,00 динара без ПДВ-а, односно 5.528.260,00 динара са ПДВ-ом.


Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу ТЕЛАН“ ДОО БЕОГРАД,  ул. Вишњићева бр. 6, ПИБ 104564639 (који је носилац посла  у заједничкој понуди са УТР„ТИГАР“ Београд, ул. Мали Калемегдан бр. 8, ПИБ 103448907), чија је понуђена цена 4.116.530,00 динара без ПДВ-а, односно 5.528.260,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке) , бр. ЈН 1/2017.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте.
                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар