понедељак, 17. септембар 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 4/2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-212/2018-5
Датум: 17.09.2018. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о додели уговора

„ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 838.720,00 динара без ПДВ-а, односно 1.006.464,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, шифра 42131160 [из општег речника набавке) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 4/2018. Понуда „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо заведена је под бројем 551-10-219/2018 дана 14.09.2018. године

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 29.08.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број четири  за 2018. годину (бр. ЈН 4/2018). Процењена вредност јавне набавке је 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспела је једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-212/2018-4 од 17.09.2018. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, шифра 42131160  - Редни број јавне набавке за 2018. годину: четири (ЈН 4/2018).
- Процењена вредност јавне набавке: 1.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 838.720,00 динара без ПДВ-а, односно 1.006.464,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  VIII-XII месец 2018. год.


2.     Укупан број поднетих понуда:  једна.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
„ИНГРАЛ-НЕИМАР“ ДОО ЉУБОВИЈА, ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021

Неблаговремених понуда нема.
3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
-
-
-
-


4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 838.720,00 динара без ПДВ-а, односно 1.006.464,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 838.720,00 динара без ПДВ-а, односно 1.006.464,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, шифра 42131160  [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 4/2018.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар