уторак, 14. мај 2019.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 2/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-133/2019-5
Датум: 14.05.2019. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора


Понуђачу „БАЊЕВАЦ“ ДОО КРУПАЊ, ул. Владе Зечевића 175, Крупањ, ПИБ 101395300, чија је понуда заведена под бројем 551-10-162/2019 дана 13.05.2019. год., чија је понуђена цена 745.760,00 динара без ПДВ-а, односно 820.336,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка пелета- минимум 70% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2019.


О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 24.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка пелета – најмање 70% буква (са допремањем и истоваром) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број два  за 2019. годину (бр. ЈН 2/2019). Процењена вредност јавне набавке је 900.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспело је пет понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-133/2019-4 од 14.05.2019. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.      Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета – минимум 70% буква (са допремањем и истоваром) - Редни број јавне набавке за 2019. годину: два (ЈН 2/2019).
- Процењена вредност јавне набавке: 900.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 745.760,00 динара без ПДВ-а, односно 820.336,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  IV-V месец 2019. год.


2.      Укупан број поднетих понуда:  пет.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
GOOD WILL-WG” доо Београд, Жоржа Клемансоа 19/IV, ПИБ 100120497
2.
''Соле комерц'' доо., Београд, Маршала Тита 225 Добановци, ПИБ 100220854
3.
„БАЊЕВАЦ“ ДОО Крупањ, ул. Владе Зечевића 175, ПИБ 101395300
4.
„ДОКА МИП“ доо, Љубовија, Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012

5.
„ПРОКОН-Б“ пр Слободан Мићић, ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578

Неблаговремених понуда нема.

3.      Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-157/2019 од 08.05.2019. у 12.00 ч
GOOD WILL-WGдоо Београд
900.000,00
Није достављена меница, понуђена цена није најнижа
551-10-161/2019 од 13.05.2019. у 10.40 ч
''Соле комерц'' доо  Београд
847.520,00
Понуђена цена није најнижа
551-10-163/2019 од 13.05.2019. у 11.35 ч
„ДОКА МИП“ доо Љубовија

798.000,00
Није достављена меница, понуђена цена није најнижа
551-10-164/2019 од 13.05.2019. у 11.36 ч
„ПРОКОН-Б“  Љубовија
752.000,00
Није достављена меница, понуђена цена није најнижа4.      Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.      Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „БАЊЕВАЦ“ ДОО КРУПАЊ, ул. Владе Зечевића 175, Крупањ, ПИБ 101395300, чија је понуђена цена 745.760,00 динара без ПДВ-а, односно 820.336,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу „БАЊЕВАЦ“ ДОО КРУПАЊ, ул. Владе Зечевића 175, Крупањ, ПИБ 101395300, чија је понуђена цена 745.760,00 динара без ПДВ-а, односно 820.336,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка пелета - најмање 70% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2019.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар