петак, 5. јул 2019.

OДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 3/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-150/2019-6
Датум: 05.07.2019. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о додели уговора

Групи  понуђача  СЗР „ПОЛИТЕРМ“ , ул. Бакал Милосава бб, Лозница, ПИБ 104635713  и „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 3.437.554,00 динара без ПДВ-а, односно 4.125.064,80 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка добара – котао на пелет са пратећом опремом (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима), шифра 42515000 (из општег речника набавке), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2019. Понуда групе  понуђача  СЗР „ПОЛИТЕРМ“ и „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо заведена је под бројем 551-10-197/2019 дана 28.06.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 25.04.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка добара – котао на пелет са пратећом опремом (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима), у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број три  за 2019. годину (бр. ЈН 3/2019). Процењена вредност јавне набавке је 3.458.333,33 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су две  понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-150/2019-5 од 04.07.2019. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.      Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка добара – котао на пелет са пратећом опремом (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима), шифра 42515000 [из општег речника набавке ) - Редни број јавне набавке за 2019. годину: три (ЈН 3/2019).
- Процењена вредност јавне набавке: 3.458.333,33 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 3.437.554,00 динара без ПДВ-а, односно 4.125.064,80 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  IV-V месец 2019. год.


2.      Укупан број поднетих понуда:  две.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
„АМИ-МОНТЕР“ ДОО КРУШЕВАЦ, ул. Копаоничких жртава 4/8, ПИБ 101767165
2.
Група понуђача: СЗР „ПОЛИТЕРМ“ , ул. Бакал Милосава бб, Лозница, ПИБ 104635713 и „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ ДОО ЉУБОВИЈА, ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021

Неблаговремених понуда нема.
3.      Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-195/2019 од 27.06.2019. у 10.50 ч
''АМИ-МОНТЕР'' д.о.о. Крушевац
3.667.757,00
Понуђена цена је већа од процењене вредности


4.      Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.      Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели групи  понуђача  СЗР „ПОЛИТЕРМ“ , ул. Бакал Милосава бб, Лозница, ПИБ 104635713  и „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 3.437.554,00 динара без ПДВ-а, односно 4.125.064,80 динара са ПДВ-ом. 

            Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора групи  понуђача  СЗР „ПОЛИТЕРМ“ , ул. Бакал Милосава бб, Лозница, ПИБ 104635713  и „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021, чија је понуђена цена 3.437.554,00 динара без ПДВ-а, односно 4.125.064,80 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка добара – котао на пелет са пратећом опремом (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима), шифра 42515000 [из општег речника набавке )за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2019.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .
                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар