четвртак, 21. мај 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 4/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-121/2015-13
Датум: 21.05.2015.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 4/2015


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добаракотла на пелет (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.
Опис позиције
Ј.М
Кол.
1
(2)
(3)
(4)
1
Демонтажа постојећег котла на лож уље 400 kW
ком
1
2
Набавка и уградња котла на пелет 150 kW, са спремником и гориоником; Врста горива: дрвени пелет фи 6мм, дужине 10-30мм; Резервар за пелет запремине мин. 1,5м3 ; Аутоматска добава пелета до котла; Дигитална микропроцесорска пелет регулација са прегледном командном таблом и дисплејом, где се исписују сва тренутна стања у току рада, која управља свим функцијама котла; Степен корисности преко 85 %.
ком
1
3
Демонтажа постојећих вентила ½“ 8прави и угаони), набавка и уградња термостатских вентила ПН 6, ДН ½“
ком
40
4
Преправљање дела цевовода, са демонтажом постојећих вентила ДН 80 НП 6 и циркулационих пумпи, раздвајање постојећег вода и уклањање истог, који је коришћен за напајање помоћног објекта, постављање новог дела инсталације и повезивање са котлом, уз уградњу већ постојећих циркулационих пумпи (главних и помоћних), као и свих постојећих вентила ДН 80 НП 6 са заменом неисправних вентила, са свим потребним фитинзима и пратећим материјалом
пауш
1
5
Изоловање дела цевоводне мреже термоизолацијом са алуминијумском облогом
м
20
6
Хладна проба и балансирање система
пауш
1
7
Преправка инсталације и повезивање новоуграђенох котла са постојећом експанзивном посудом


пауш

1
8
Набавка и уградња сигурносног вентила
ком
1
9
Остали ситан материјал са уградњом
пауш
1
10
Преправка електоинсталације и повезивање са новоуграђеним котлом, као и повезивање циркулационих пумпи са већ постојећим  електроормарима
пауш
1
11
Транспорт котла на пелет 150 kW и свог осталог потребног материјала до места уградње
пауш
1
12
Обука особља и увек доступна стручна сервисна служба
пауш
1

6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 42515000 [из општег речника набавке]

7. Уговорена вредност: 776.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 8.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 3.768.955,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 776.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.149.980,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 776.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.04.2015. године.

14. Датум закључења уговора: 21.05.2015. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ТЕРМО-СОЛАР“ ДОО ВАЉЕВО,  ул.
           Војводе Степе бб, ПИБ 101901972.

16. Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: немаДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић


Нема коментара:

Постави коментар