недеља, 1. јул 2012.

Сутра званично почиње са радом "Установа за одрасле и старије - Љубовија", при Центру за социјални рад "Љубовија" - Љубовија.

Делатност ове установе је смештај одраслих и старијих корисника, и одраслих и старијих са интелектуалним и менталним тешкоћама.
Тренутни капацитет установе је 30 корисника, док је у плану проширење капацитета за још 20 корисника.

петак, 2. март 2012.

Влада донела уредбу о мрежи установа

На основу члана 63. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС", брoj 24/11) и
члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка,
101/07, 65/08 и 16/11),
Влада доноси
Уредбу о мрежи установа социјалне заштите 
Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр.
16/2012 од 7.3.2012. године. 
Члан 1.

Овом уредбом утврђује се мрежа установа социјалне заштите које пружају услуге домског
смештаја и центара за породични смештај и усвојење које оснива Република Србија
односно аутономна покрајина, и ближе се уређују просторни распоред и делатност
установа које пружају услуге домског смештаја, њихови капацитети и групе корисника.
Преглед просторног распореда, делатности, капацитета и група корисника установа
социјалне заштите из става 1. ове уредбе, одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни
део. 


Члан 2. 

Установе социјалне заштите које пружају услуге домског смештаја оснивају се, сагласно
Закону о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), као установе за децу и младе или као
установе за одрасле и старије кориснике.
 

Члан 3.
Установе социјалне заштите, обухваћене овом мрежом, које пружају услуге домског
смештаја, пружају и услуге процене и планирања, у складу са Законом. 


Члан 4. 

Центар за породични смештај и усвојење, сагласно Закону:
1) врши припрему, процену и обуку будућих хранитеља и усвојитеља;
2) пружа подршку хранитељима, односно породицама које пружају услугу породичног
смештаја и усвојитељима;
3) извештава центар за социјални рад о раду хранитеља и функционисању породица које
пружају услугу породичног смештаја и предлажу мере ради отклањања евентуалних
пропуста;
4) обавља друге послове, у складу са Законом и другим законима и на закону заснованим
прописима.
 

Члан 5.
 
Установе социјалне заштите обухваћене мрежом утврђеном овом уредбом могу обављати
и другу врсту делатности сагласну основној делатности, уз претходно прибављену
сагласност министарства надлежног за социјалну заштиту, односно надлежног
покрајинског органа, у складу са Законом.
 

Члан 6.
 
Постојеће установе социјалне заштите које пружају услуге домског смештаја и центри за
породични смештај и усвојење који настављају са радом у складу са овом уредбом, дужни
су да своје опште акте ускладе са овом уредбом у року од шест месеци од дана њеног
ступања на снагу.
Установе из став 1. овог члана дужне су да број и структуру корисника ускладе са
капацитетима утврђеним овом уредбом у року од три године од дана ступања на снагу ове
уредбе.
 

Члан 7.
 
У јединицама локалне самоуправе за чију територију се, у складу са овом уредбом,
оснивају центри за породични смештај и усвојење, до њиховог оснивања и обезбеђивања
услова за почетак рада, послове из њихове надлежности обављаће центри за социјални рад
основани у тим јединицама локалне самоуправе, у складу са Законом.
Акт о оснивању нових установа из става 1. овог члана Влада односно надлежни орган
аутономне покрајине донеће најкасније до 30. јуна 2012. године.
 

Члан 8.
 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Одлука о мрежи установа социјалне
заштите за смештај корисника ("Службени гласник РС", број 98/10).
 

Члан 9.
 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
05 број 110-1302/2012
У Београду, 1. марта 2012. године
 

Влада
Председник,
др Мирко Цветковић, с.р.


II. УСТАНОВЕ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ
   Ред. број

Назив установе, место,
општина/град


Делатност


Корисници услуга смештаја
Укупан капацитет
установе

Смештајни капацитет48.
Установа за
одрасле и старије
"Љубовија" (при
Центру за
социјални рад
Љубовија),
Љубовија


Услуге домског
смештаја
Одрасли и
старији, и одрасли
и старији са
интелектуалним и
менталним
тешкоћама50