петак, 29. јул 2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 8/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-233/2016-5
Датум: 28.07.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
 ЈН 8/2016


услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија''.

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 27.06.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке), редни број осам набавке за 2016. годину (бр. ЈН 8/2016).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца није приспела   ни једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-233/2016-4 од 28.07.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке: услуге припреме и достављања хране за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“, шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке)
- Редни број јавне набавке за 2016. годину: осам  (ЈН 8/2016).
- Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: нула.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: нема.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.

   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 8/2016. Поступак ће поново бити спроведен у року од  30 радних дана.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић