среда, 19. децембар 2018.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА ЈН 3/2018


Назив наручиоца: Центар за социјални рад ‘’Љубовија’’
Редни број набавке: 3/2018
Broj: 551-10-122/2018-13
Датум: 19.12.2018.година
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке  мале вредности бр. 3/2018 – набавка добара – пелет (70% буква, 30% меко дрво) са допремањем и истоваром за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија''), ознака из општег речника набавке 09111400, директор Центра за социјални рад ‘’Љубовија’’ доноси:
О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
Мења се Уговор о јавној набавци добара – пелет (70% буква, 30% меко дрво) са допремањем и истоваром за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија''),  бр. 551-10-122/2018-6 од 04.06.2018.год. закључен између Центра за социјални рад Љубовија ,са седиштем у Љубовији,  кога заступа директор Верица Милутиновић и ''ПРОКОН-Б'' Љубовија са седиштем у Љубовији,  улица Карађорђева 4, коју заступа Слободан Мићић.
Подаци о јавној набавци:
·         Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
·          Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
·         Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
·          Предмет јавне набавке (бр. ЈН 3/2018) је: набавка добара – пелет (70% буква, 30% меко дрво) са допремањем и истоваром за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') шифра  09111400  - горива на бази дрвета [из општег речника набавке ).
·         Првобитна вредност уговора је била 760.000,00 динара без ПДВ-а.
·         Измењена вредност уговора ће бити 779.047,50 динара без ПДВ-а.
Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:
У складу са чл. 3. Уговора о набавци пелета (са допремањем и истоваром) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') бр. 551-10-122/2018-6 од 04.06.2018.године , понуђач је поднео захтев за преговарање о корекцији цене пелета ради закључења анекса уговора, услед тржишног поремећаја, у односу на време закључења уговора.  У складу са чланом 115. Закона о  јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланом 3. првобитног уговора, наручилац је спровео поступак преговарања и утврдио постојање објективних разлога за повећање цене, у складу са законом.  

Анекс Уговора о јавној набавци пелета (са допремањем и истоваром) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија''),РБЈН 3/2018, припремљен је у складу са овом одлуком .


                  ДИРЕКТОР

                                                                    
                                                                  ____________________________                                                                                                          
                                                                        Верица Милутиновић