четвртак, 14. фебруар 2013.

ИНФОРМАТОР О РАДУ
 На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ( «Службени гласник РС» број 68/10) објављује се :
ИНФОРМАТОР О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА


1.      САДРЖАЈ


-          ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ-------------------------------- 3

-           ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА------------------------------ 3

-           ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА-------------------------------------------------------- 6

-          СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА---------------------- 6

-          ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА И  ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ ИСТИХ, УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА   ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА И ПОСТУПАК
       РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА  ------------------------------------------------------------------------------------  7

-           ПРОПИСИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У РАДУ-------------------------------------------------------------------- 12

-           ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА------------------------------------------------------ 14

-          ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА--------------------------------------------------------------------------- 15

-          ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА, ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА----------------------------------------------------------------------------------------- 15

-          ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА---------------------------------------------------------------------------- 16

-          ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ-------------------------------------------------------------------------- 17

-          ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА И ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ------------------ 17

-           ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП-------------  17

-          ИНФОРМАЦИЈА О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА----------- 18
           
           


          2.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ
           
           Адреса:
Центар за социјални рад Љубовија, улица Милана Тешића, број 28
            Место: Љубовија
            Телефон : 015 / 561-782
Факс:  015 / 561-782

            Центар се налази у приземљу зграде, са приступачним  прилазом лицима са посебним потребама.

            Адреса Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' је:
            Војводе Мишића 65, Љубовија;
            Тел: 015/560-060,
            Е-mail:  ustanovaljubovija@yahoo.com

          Информатор објављује Центар за социјални рад ''Љубовија'', улица Милана Тешића бр. 28, место Љубовија.                                                         
          - за тачност и потпуност података одговорна је Верица Милутиновић, дипл. психолог, директор Центра, а у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;                                  
- Информатор је први пут објављен дана   09.06.2010. године;                    
           - Информатор је у физичком ( штампаном) облику доступан сваког радног дана у времену од 7,00 до 14,30 часова у Центру за социјални рад Љубовија.                            
             - Информатор је израђен и у електронском облику, а биће објављен на блог страници Центра czsrljubovija.blogspot.com .
-         Информатор је последњи пут ажуриран 18.03.2015. године;
                                                           
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА


Организацију Центра чине:
 • директор
 • 3 стручна радника на пословима социјалног рада
 • 1 правник на управно-правним пословима
 • 1 радник на административно-финансијским пословима
 • 1 радник на техничким пословима


            Директор Центра за социјални рад Љубовија је Верица Милутиновић, дипл. психолог.           
Директор Центра организује и руководи процесом рада и пословања, заступа и представља установу према трећим лицима и одговоран је за законитост рада Центра.

У остваривању обавеза директор обавља следеће послове:
-         Предлаже план и програм рада и предузима мере за њихово спровођење,
-         Извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,
-         Подноси извештај о раду установе Управном одбору, оснивачу, Министарству надлежном за социјална питања и другим органима сходно Закону,
-         Наредбодавац је за извршење финансијског плана,
-         Доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака Центра, као и друга општа акта која не доноси Управни одбор,
-         Доноси План јавних набавки,
-         Одлучује о потреби заснивања радног односа, избору радника за заснивање радног односа, закључује уговоре о допунском и волонтерском раду и врши и друге послове везане за остваривање права радника из радног односа у складу са Законом и другкм актима Центра,
-         Сарађује са синдикатом, разматра предлоге и одговара на примедбе синдиката у вези са остваривањем права запослених и материјалним положајем запослених,
-         Доноси акта, одлуке и упутства у вези са радом и пословањем установе,
-         Извршава правноснажне одлуке суда донете у поступку за заштиту права радника,
-         Поставља и разрешава раднике са посебним овлашћењима у складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији,
-         Обавља и друге послове предвиђене законом и општим актима Центра.

У Центру се образују стална и повремена стручна и саветодавна тела. Стално тело Центра је  Комисија органа старатељства. Повремена тела која се образују у центру су стручни тимови.
                                   
                                   
           Стручни радници у Центру за социјални рад у Љубовији су:

 Директор: Верица Милутиновић, дипл. психолог,
 Водитељ случаја-Супервизор: Драгана Марковић, дипл. социјални радник,
 Водитељ случаја: Милка Симић, дипл. социјални радник,
 Правник: Бошко Пантић, дипл. правник.

            Рачуноводство Центра прати и води комплетно финансијско пословање, израђује завршни рачун Центра, припрема и реализује готовинска и безготовинска плаћања и друге послове предвиђене позитивним законским прописима. Шеф рачуноводства Центра је –Мирјана Богдановић, дипл. економиста, која ради и на пословима благајника и административног радника. 
            Радник на техничким пословима је Негосава Јовановић, која обавља послове одржавања хигијене радног простора Центра.

           
Посебну организациону јединицу Центра за социјални рад представља Установа за одрасле и старије ''Љубовија'' за домски смештај старих, душевно оболелих и ментално ометених лица.
Руководилац установе је Ђоковић Зорица, дипл. правник. Опис послова руководиоца установе:
-         Обавља послове и радне задатке прописане законом, другим прописима, опшим актима установе и правилима струке на плану заштите корисника смештених у установу
-         Организује рад у установи,учествује у спровођењу задатака и одговара за имовину
-         Даје информације о смештају корисника у установу
-         Прима захтеве за смештај и припрема их за разматрање
-         Руководи радом стручног тима и непосредно извршава, односно стара се о извршавању његових одлука и закључака
-         Прати адаптацију корисника и предузима потребне мере у вези њихових адаптација
-         Непосредно, односно са сарадницима пружа услуге стручног социјалног рада и води рачуна о заштити корисника за време смештаја у установи
-         Одржава контакте са сродницима корисника у интересу што ефикасније заштите корисника
-         Израђује предлог годишњег програма рада установе и годишњи извештај о раду, односно реализацији програма рада за претходну годину, периодичне планове и извештаје и анализе из области стручног рада
-         Непосредно спроводи задатке утврђене програмима и плановима рада установе
-         Сарађује са упутним органима, сродницима, стручним и другим институцијама у вези пружања услуга социјалног рада
-         Одржава контакте са органима и организацијама надлежног министарства, локалне самоуправе и другим правним лицима
-         Предлаже директору годишњи план јавне набавке добара, услуга и радова који су неопходни за извршавање послова
-         Прати извршење плана и финансијског плана домског одељења
-         Предлаже директору мере за унапређење рада установе и на основу његове сагласности спроводи исте
-         Сарађује са директором и стручним радницима
-         Извршава одлуке директора, Управног одбора и Надзорног одбора ЦСР везане за послове установе

У  установи су запослени и:

            Веселиновић Јелена, радни терапеут,
            Маринковић Трајанка, социјални радник,
            Јоксимовић Драгана, неговатељица,
            Обућина Душанка, спремачица,
            Гачић Љиљана, сервирка,
            Лазић Милорад, портир,
            Кнежевић Милија, портир и
            Дамњановић Младен, КВ радник на одржавању објекта и опреме.

У установи су тренутно на одређено време запослене још две неговатељице и то једна због замене неговатељице која је на породиљском одсуству, а друга због повећаног обима посла.

            4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

            Порески идентификациони број  (ПИБ) Центра за социјални рад Љубовија је 102426784 .
Радно време у Центру за социјални рад Љубовија је од 7 до 14 час. и 30 мин. сваког радног дана ( радна недеља траје 5 радних дана у складу са Законом о раду).
            ЦСР пружа услугу неодложних интервенција путем пасивног дежурства стручних радника. Број телефона за неодложне интервенције је 24 часа доступан радницима Полицијске станице у Љубовији.
            Установа за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'' ради 24 часа и рад се организује у три смене.
            Контакт телефон Центра за социјални рад Љубовија је 015-561-782, а e-mail  адресе су: cesorljubovija@yahoo.com и ljubovija.csr@minrzs.gov.rs . Лице за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, као и за сарадњу са новинарима и јавним гласилима, је директор центра.
            Подаци везани за рад Центра за социјални рад су јавни и садржани су у информатору о раду, који је израђен у електронском и физичком облику ( штампан на листовима).  Седницама Надзорног и Управног одбора Центра могуће је присуствовати ако такву одлуку донесе већина чланова ових органа (у складу са Пословником о раду Надзорног и Управног одбора) и уз образложен писмени захтев ради добијања одобрења за присуство.
            Аудио и видео снимање објеката које користи Центар за социјални рад Љубовија (у ул. Милана Тешића 28 и Војводе Мишића 65) дозвољено је само уз  сагласност директора центра.
            О искључењу и ограничењу јавности рада такође у складу са Пословником, одлуку доноси већина чланова ових органа уз детаљно образложење у писменој форми.
            О редовном ажурирању података у информатору  дужан да се стара директор Центра у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
            До краја сваког календарског месеца Центар ће у информатор уносити све евентуалне промене настале у току тог месеца.
           
            5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Од дана  ступања на снагу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја до дана објављивања овог Информатора, у Центру за социјални рад Љубовија није било захтева за давање информација о чему је обавештен Повереник за информације од јавног значаја у складу са чланом 43. Закона.                

            6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА И  ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ ИСТИХ, УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА И ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

            Центар за социјални рад Љубовија има овлашћења и обавезу спровођења социјалне и породично-правне заштите грађана на територији општине Љубовија.
            У складу са Законом о социјалној заштити Центар обезбеђује грађанима права од општег интереса које финансира буџет републике Србије и то:

·        право на новчану социјалну помоћ,
·        додатак за помоћ и негу другог лица,
·        смештај у установу социјалне заштите,
·        смештај у другу породицу,
·        помоћ за оспособљавање за рад,
·        друге услуге социјалног рада.


ПРАВО НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ

Право  на новчану социјалну помоћ има појединац односно породица која нема приходе, или има мањи приход од минималног нивоа социјалне сигурности.
Захтев  се подноси на прописаном обрасцу који се добија у Центру за социјални рад.

Неопходна документација за остваривање права на новчану социјалну помоћ у складу са законом:
·        Лична карта на увид и њена фотокопија;
·        Извод из Матичне књиге рођених за малолетне чланове породице;
·        Уверење о имовинском стању;
·        Уверење из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породице;
·        Потврда о висини примања за све чланове породице, осим дечјег и родитељског додатка, додатка за помоћ и негу другог лица и примања по основу ученичког и студентског стандарда;
·        Уколико је брак разведен-копију пресуде;
·        Уколико су деца ванбрачна- копија пресуде за издржавање (уколико је донета);
·        Уколико је престао радни однос- копија решења.
ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ ДРУГОГ ЛИЦА

Остварење овог права подразумева посебан новчани додатак који службе социјалне заштите дају лицима у стању социјалне потребе,а која су због тежег психичког или физичког оштећења у задовољавању својих егзистенцијалних потреба у потпуности упућена на помоћ других лица и због чега имају ванредне и увећане  расходе.


Неопходна документација за остваривање овог права је :
·        Писани захтев, који се добија у Центру за социјални рад;
·        Фотокопија личне карте;
·        Фотокопија извода из Матичне књиге рођених;
·        Фотокопија уверења о држављанству;
·        Уверење да подносилац захтева не прима пензију ПИО;
·        Фотокопија здравствене књижице;
·        Предлог за вештачење-добија се од изабраног лекара на обрасцу бр. 1;
·        Уверење о незапосленопсти;
·        Фотокопија медицинске документације.

Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица

Право на увећан додатак за негу и помоћ другог лица имају лица која су право на додатак за помоћ и негу другог лица остварила по прописима о пензијском и инвалидском осигурању и код којих је утврђено 100% телесно оштећење по једном основу, односно два или више телесних оштећења у висини од најмање по 70%.

СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ ЛИЦА У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Ово право подразумева смештај у неку од установа социјалне заштите (дом за старе и пензионере, дом за одрасла трајно неспособна лица, установе за домски смештај ментално оболелих лица), као и подмиривање трошкова смештаја.

Неопходна документација за остваривање овог права је:
·        Изјава да без принуде, присиле лице жели да буде смештено у установу;
·        Фотокопија личне карте;
·        Фотокопија извода из Матичне књиге рођених;
·        Фотокопија извода из Матичне књиге венчаних;
·        Пореско уверење из места рођења и места становања;
·        Уверење о држављанству;
·        Уверење о заједничком домаћинству;
·        Уверење из катастра  непокретности;

·        Чек од пензије (последњи чек и једна фотокопија или други доказ  о примањима);
·        Доказ о примањима сродника;
·        Фотокопија личне карте за сроднике који плаћају смештај;
·        Уверење о здравственом стању;
·        Лекарско уверење да не болује од заразних болести;
·        Налаз неуропсихијатра;
·        Фотокопија извода из матичне књиге умрлих за брачног друга;
·        Фотокопија здравствене књижице;
·        Фотокопија уговора о доживотном издржавању;
·        Фотокопија уговора о поклону;
·        Фотокопија уговора о продаји;
·        Фотокопија пресуде о разводу брака.

Установе за смештај корисника задржавају право да уз захтев за смештај захтевају додатну документацију, прописану интерним актима.

СМЕШТАЈ У ДРУГУ ПОРОДИЦУ-ХРАНИТЕЉСТВО

Хранитељ је лице које обезбеђује и организује прихват и комплетну бригу о детету без родитељског старања у оквиру своје природне породице. На тај начин хранитељ обезбеђује,колико је то могуће, природне услове за оптималан развој и одрастање ове деце до њиховог коначног професионалног и социјалног  оспособљавања за самосталан живот.

Хранитељство је однос који се одређује решењем о хранитељству и уговором између Центра за социјални рад и хранитеља. У хранитељству, као облику социјалне и породично-правне заштите деце, одраслих и старих лица, од посебног значаја је праћење од стране Стручног тима Центра за социјални рад. Праћење реализације хранитељства показује сврху и оправданост избора овог облика заштите као посебно значајног у збрињавању деце без бриге природних родитеља и лица која нису у могућности да самостално брину о себи.

Потенцијални хранитељ, као и чланови његове породице, не смеју да буду лишени пословне способности или родитељског права. Хранитељ не сме да буде лице материјално необезбеђено у складу са Законом о социјалној заштити. Стручни тим, када одлучује о избору хранитеља, обавезно има у виду и личне особине лица која желе да буду хранитељи.

Неопходна документација за подношење захтева и обраду хранитељске породице је:

 • Писани захтев;
 • Фотокопија личне карте;
 • Лекарско уверење;
 • Уверење да лице није под истрагом;
 • Уверење да лице није лишено пословне способности;

 • Уверење да лице није лишено родитељског права;
 • Потврда о висини прихода;
 • Уверење из катастра непокретности.

Потенцијални хранитељ захтев подноси Центру за социјални рад.Центар за социјални рад своју делатност базира на заштити права и интереса деце, без обзира на врсту њихове угрожености. Након избора хранитељи пролазе обуку.


СТАРАТЕЉСТВО

Старатељство,као облик заштите, примењује се у случајевима малолетне деце или  одраслих и остарелих лица лишених пословне способности. Овим обликом заштите штите се материјални и сви други интереси лица која се налазе под старатељством .

Потребна документација за одређивање старатеља је:

 • Писани захтев;
 • Фотокопија личне карте;
 • Извод из Матичне књиге рођених;
 • Уверење о пословној способности;
 • Уверење да лице није под истрагом;
 • Уверење о радном односу;
 • Лекарско уверење;
 • Доказ да лице није лишено родитељског права .УСВОЈЕЊЕ

Као породично-правни однос и са становишта остваривања права сваког појединца да планира обим своје породице,усвојење спада у ред најкомплекснијих и најодговорнијих облика заштите деце без родитељског старања. Тенденцију раста броја деце која су на овај начин трајно збринута,можемо посматрати у контексту реформи у систему социјалне заштите,а које су инициране од стране Министарства рада и социјалне политике. Један од циљева постављених у реформи је смањење броја деце у установама социјалне заштите фаворизовањем института усвојења,хранитељства и других алтернативних облика заштите деце у природном,породичном окружењу.

Потребна документација за потенцијалног усвојиоца је :

 • Писани захтев;
 • Фотокопија личне карте;
 • Извод из Матичне књиге рођених;
 • Извод из матичне књиге венчаних (уколико брачни пар подноси захтев);
 • Уверење о држављанству;
 • Уверење о пословној способности;
 • Уверење да лице није под истрагом;
 • Уверење да лице није осуђивано;
 • Уверење о имовном стању;
 • Уверење о приходима (за запослене);
 • Уверење о незапослености (за незапослене);
 • Лекарско уверење;
 • Доказ да лице није лишено родитељског права;УВЕРЕЊЕ ЗА ДЕЧЈИ-РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

Неопходна документација за издавање уверења за дечји-родитељски додатак је:

 • Захтев за издавање-добија се у Центру за социјални рад;
 • Фотокопија личне карте оба родитеља;
 • Фотокопија здравствене књижице мајке;
 • Уверење о држављанству мајке;
 • Фотокопија извода из Матичне књиге рођених за дете;
 • Фотокопија извода из Матичне књиге рођених за осталу децу (уколико их има);
 • Потврда о пребивалишту детета (деце) (из МУП-а)

            Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета Скупштине општине финансира се:
         - право на опремање корисника за смештај у установу социјалне заштите, помоћ у кући, једнократне помоћи, помоћ за набавку огрева, школског прибора, лекова, отклањање последица елементарних непогода, набавку основне погребне опреме за кориснике новчане социјалне помоћи и слично.
            Услови и рокови за пружање ових услуга предвиђени су одредбама горе наведеног Закона и Закона о општем управном поступку.
            Категорије лица која могу добити ове услуге су:
             - лица материјално необезбеђена и неспособна за рад и привређивање, способни за рад и привређивање који су се нашли у стању тренутне социјалне потребе, стара изнемогла хронично оболела, лица без адекватног породичног старања, лица ментално ометена у развоју и други.
           

            Наведене услуге могу се добити у виду новчаних средстава или обезбеђења адекватног смештаја.
            У складу са Породичним законом, Центар обавља послове помоћи породици, заштите породице и старатељства.
            У складу са Законом о општем управом поступку, грађани се Центру обраћају усменим и писменим захтевима. У случају писменог захтева исти се предаје у стручним радницима, водитељима случаја,који врше тријажу и помаже странци у састављању захтева и пружа прве корисне информације о евентуалном остваривању неког од права.
            Након примљеног захтева формира се досије корисника и путем интерне доставне књиге захтев задужује руководилац  надлежног тима. Водитељ случаја ради план рада на случају, организује излазак на лице места ради утврђивања свих релевантних чињеница и по завршеном поступку доноси закључак на основу кога се правним актом ( закључак по ЗУП-у, решење...) одлучује о поднетом захтеву.
            Рокови за одлучивање по захтеву су такође у складу са ЗУП-ом 30 односно 60 дана, а жалбе на донете правне акте Центра су у року од 15 од дана пријема акта преко Центра Министру рада, запошљавања и социјалне политике као другостепеном органу.7. ПРОПИСИ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У РАДУ

            Делокруг рада Центра регулисан је следећим  прописима и правним актима:

            - Закон о јавним службама («Службени гласник РС» број 42/91);
            - Закон о социјалној заштити ( «Сл. гласник РС» 24/2011);
            - Породични закон («Сл гласник РС» број 18/05);                                                            - Закон о општем управном поступку ( «Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01 и Сл. Гласник 30/10);                         
            - Закон о ванпарничном поступку («Службени гласник СРС» број 25/82, 48/88 и 46/95)                                                                                                                                                - Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ( «Службени гласник РС» број 85/05);                                     - Закон о раду («Службени гласник РС» број 24/05, 61/05) 
            - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);                                            - Закон о безбедности и здрављу на раду («Сл. гласник РС» број 101/05;       - Закон о финансијској подршци породици са децом («Сл. гласник РС» број 16/02, 115/05),                                                                                                                                - Закон о јавним набавкама (« Службени гласник РС» број 124/2012).
            - Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  („Сл. гласник РС“ број 29/2013);
           

            - Правилник о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка(„Сл. гласник РС“ број 29/2013);
            - Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама(„Сл. гласник РС“ број 29/2013);
            - Правилник о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки; („Сл. гласник РС“ број 83/15);
            -  Правилник о грађанском надзорнику („Сл. гласник РС“ број 29/2013);
            - Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способноси наручиоца („Сл. гласник РС“ број 31/2013);                       
            - Правилник о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла („Сл. гласник РС“ број 33/2013);
            - Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  33/2013);
            - Одлука о избору председника и чланова Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки („Сл. гласник РС“ број 29/2013);
            - Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима («Службени гласник РС» број 56/05);                                                                                                - Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици и о лицима против којих је одређена мера заштите од насиља у породици ( «Службени гласник РС» број 56/05);                             - Правилник о програму припреме за усвојење («Службени гласник РС» број 60/05);                                                                                                                                                      - Правилник о начину вођења јединственог личног регистра усвојења и о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци («Службени гласник РС» број 63/05);                                                                                                                 
       - Правилник о програму припреме за хранитељство и Правилник о начину вођења евиденције и документације о хранитељству ( «Службени гласник РС» број 67/05);                 
            - Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима («»Службени гласник РС» број 97/05);
            - Правилник о ближим условима за заснивање хранитељства ( «Службени гласник РС» број 102/05);                                                                                               - Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документације о стручном раду у установама социјалне заштите («Службени гласник РС» број 63/93 и 10/06);                               
            - Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 80/92);                                                                                         - Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 10/93);                                                                                         
      - Одлука о правима у социјалној заштити и социјалној сигурности грађана на подручју општине Љубовија («Оштински служнени гласник“ број 4/2011 и 10/2012).
                                                                       
           

            Центар за социјални рад решава у првом степену уз примену одредаба Закона о општем управном поступку по захтевима грађана за остваривање права из области социјалне заштите, а у складу са Породичним законом, као орган старатељства врши послове заштите породице, помоћи породици и старатељства.                
                                                                       
            8. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА


            У току 2015. године у Центру за социјални рад пружено је преко 2300 различитих услуга, примљено је и заведено око 1.080 предмета.

Број корисника по старосним групама

Старосна група
2015
Деца              (0-17)
214
Млади          (18-25)
80
Одрасли      (26-64)
602
Старији      (65 и више)
230
укупан број корисника
1126


            Број корисника новчане социјалних помоћи је у 2013. години био 357, у 2014. години 383, а у 2015. години 393 што указује на дугогодишњи континуирани пораст броја корисника НСП и  увећане НСП.
            Број корисника једнократне новчане помоћи је 232 , а број исплаћених је 335,  јер иста лица више пута остварују право .
            Број корисника додатка за помоћ и негу другог лица у 2015. години  је био 84, а увећаног додатка  70,  што укупно износи 154. Индивидуално је сличан број захтева у односу на раније године, с тим што одређени број лица умре, а нови корисници остварују право, тако да је број релативно константан.
            Укупан број корисника услуге помоћи у кући у 2015. године је 18 старих и 2 одраслих инвалидних лица.
            У току 2015. године пружено је 30 услуга неодложних интервенција ( у 2014. години је било 32) и то  на пословима заштите деце 10, за одрасле  15 и  за заштиту старијих  лица 5. Центар пружа непосредно и у сарадњи са другим службама и органима у локалној заједници услуге неодложне интервенције, када је потребно заштитити дете, одраслу или стару особу и предузети мере за осигурање безбедности, односно када би непредузимањем хитних мера и услуга из надлежности центра дошло до угрожавања живота, здравља и развоја особе којој је потребна заштита.
                На дан 31.12.2015. године у установи је било смештено 29 корисникa (11 корисника мушког и 18 женског пола), а током 2015. године у установи je збринутo 35 корисника, од тога укупно 14 мушкараца и 21 жена.
            Током 2015. године у Установи за одрасле и старије ''Љубовија'' смештај је обезбеђен за 4 лица старости до 50 година (1лице мушког и 3 лица женског пола), 15 лица старости од 51-64 године (5 мушкараца и 10 жена), 5 лица старости од 65-70 година (3 мушкарца и 2 жене), 9 лица старости од 71-79 година (5мушкараца и 4 жене) и 2 жене старости од 80-89 година.

            9. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У току 2015. године спроведене су јавне набавка следећих:
 добара: пелета, средстава за хигијену, котла на пелет, медицинског намештаја
услуга:   припреме и достављања хране за кориснике смештаја у Установи за одрасле и старије Љубовија и уређења дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“
Спроведена су и четири поступка набавке наруџбеницом и то: набавка ТА пећи, канцеларијске опреме (фах, фотокопир и штампачи), опреме за домаћинство (климе, ТВ, машина за прање веша, машина за сушење веша)и набавка агрегата.

            10. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА, ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

            Зараде запослених и материјални трошкови у Центру за социјални рад Љубовија, са Установом за одрасле и старије, финансирају се из буџета Републике Србије преко Министарства за рад, запошљавање, борачка  и социјална питања. За 2015. годину за ове намене планирано је 9.393.000,00 и то за зараде запослених 8.248.928,00 динара, а за материјалне трошкове 1.144.072,00 динара.
            Део зарада запослених у Установи за одрасле и старије се финансира из цене смештаја и за те намене је планирано 1.407.000,00 динара.
            Надокнаде за рад хранитеља за 2015. годину планиране су у износу од 2.370.000,00 динара.
У Информатор ће благовремено бити унете измене у погледу прихода уколико током 2016. године дође до корекција у коефицијентима запослених и цени рада као параметрима за израчунавање зарада и материјалних трошкова.                                                                               
Права из области проширене социјалне заштите финансира Скупштина општине Љубовија и за 2016. годину за те намене је планирано 2.700.000,00 динара.
            У току 2015. године за зараде и материјалне трошкове  у Центру утрошено је: за зараде 8.649.815,00 динара, а за материјалне трошкове 1.112.609,59  динара. За права из области проширене социјалне заштите (једнократне помоћи)утрошено је 2.279.863,00 динара. За плате запослених у Установи  из средстава буџета утрошено је 1.566.267,00 динара, а из цене смештаја 2.002.852,00 динара. За материјалне трошкове установе из буџетских средстава утрошено је 4.886.752,66 динара, а из цене смештаја 3.132.828,87 динара.
             Почев од 01.03.2015.године Центар је реализовао социјалну услугу „Помоћ у кући за старе и особе са инвалидитетом“. Услугу је финансирала Општинска управа, уз минималну партиципацију корисника. Услуга је пружана до 31.12.2015. године и биле су ангажоване три геронтодомаћице, по једна у Љубовији, Узовници и Горњој Трешњици. За реализацију услуге у 2015. години утрошено је укупно 1.473.088,00  динара.
            За накнаду за рад хранитеља, са порезима и доприносима, накнаду за матуре и екскурзије корисника у току 2015. године издвојено је 1.973.511,20  динара.
           
           
            11. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

            Центар за социјални рад Љубовија, поседује властити пословни простор у Љубовији,   улица Милана Тешића број 28, величине  81,51 м2. Пословни простор се састоји од 5 канцеларија, сале за састанке, ходника, мокрог чвора. Сви запослени имају засебне канцеларије. Основна средства за рад ( столови, столице, ормани...) су одговарајућа. Загревање просторија врши се путем  ТА пећи. ЦСР поседуje телефон, факс, пет штампача, два скенера, пет умрежених рачунара, тако да сви стручни радници и рачуноводство имају по рачунар и штампач. Такође, Центар поседује и путнички аутомобил марке застава 10. Поред пословног простора, Центар има, у сутерену,  простор који издаје у закуп површине 80,46 м2, као и гаражу за службено возило површине 30 м 2.
            Зграда у којој се налази Установа за одрасле и старије ''Љубовија'' уступљена је трајно на коришћење без накнаде Центру за социјални рад ''Љубовија'' од стране Дома здравља Љубовија, уз сагласност надлежних државних органа. Просторије за рад запослених су опремљене потребном опремом за рад и услови за рад су добри. У установи постоји 26 смештајних јединица за кориснике, од којих је највише једнокреветних и свака има сопствено купатило. Корисници користе и заједничке просторије и то трпезарију, два дневна боравка и собу за радну терапију, као и двориште. У установи је обезбеђено етажно грејање на пелет, а као алтернативно -лож уље.
           
           


            12.  ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

      У току 2015. године није било никакве државне помоћи.


      13. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА И ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

     Сва релевантна акта налазе се у досијеима корисника (омоти од тврдог картона), како у Центру за социјални рад Љубовија, тако и у Установи за одрасле и старије „Љубовија“.                                                                                                            Носачи информација у Центру су папири ( досијеа) који се чувају у архиви ( ормари активних и пасивних досијеа). Део носача информација чува се и у електронској бази података. Подаци о жртвама злостављања и занемаривања, такође се чувају како у досијеима, тако и у електронској бази података.
             Центар за социјални рад поред нормативних аката и документације која је у оквиру досијеа корисника поседује:                                                             
     -     записнике са седница Надзорног одбора,
-         записнике са седница Управног одбора,                                                
-         одлуке донете на тим седницама,                                                  
-         закључене уговоре везане за пословање Центра,                                 
-         закључене уговоре везане за радне односе ( уговори са запосленим).

            У Установи за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'' води се матична књига корисника, а за сваког корисника се формира досије. У установи се води и евиденција о примљеним захтевима за смештај, води се дневник рада, као и књига записника са седница стручног тима.
                       

            14. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП


            У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања Центра за социјални рад  увид ће се омогућити увек, а у досијеа корисника неће бити омогућен увид у она документа која представљају службену тајну ( подаци о старатељству, усвојењу и сл.).
           
           
           
            15. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

            Тражилац информације подноси писмени захтев поштом или личном предајом у пријемну канцеларију Центра. Захтев мора садржати назив органа, име презиме и тачну адресу тражиоца и што прецизнији опис информације која се тражи.
             Тражилац не мора навести разлог тражења информације, а накнада нужних трошкова издавања информације биће извршена у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја и Трошковником («Службени гласник РС» број 8/06)


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД   ''ЉУБОВИЈА''