петак, 16. децембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 12/2016Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА - ЈН 12/2016


1.       Назив,адреса и интернет стр.наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“, Милана Тешића 28,   Љубовија, czsrljubovija.blogspot.com.
2.        Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).
3.        Опис предмета набавке : услуге припреме и достављања хране за Установу за  одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''- шифре 55321000 и 55523000.   
4.        Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  дин. без ПДВ-a.
5.       Број примљених понуда: нула.
6.       Поступак ће бити поновљен у наредној години након усвајања финансијског плана и плана набавки.

петак, 9. децембар 2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 12/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-386/2016-5
Датум: 09.12.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
 ЈН 12/2016


услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија''.

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 28.11.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке), редни број дванаест набавке за 2016. годину (бр. ЈН 12/2016).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца није приспела   ни једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-386/2016-4 од 09.12.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке: услуге припреме и достављања хране за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“, шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке)
- Редни број јавне набавке за 2016. годину: дванаест  (ЈН 12/2016).
- Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: нула.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: нема.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.

   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 12/2016. Поступак ће поново бити спроведен у наредној години након усвајања финансијског плана и плана набавки.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић

петак, 2. децембар 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 11/2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-371/2016-9
Датум: 02.12.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 11/2016


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добараопреме за домаћинство, шифра 39713000 (из општег речника набавки) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:

1) ПАРТИЈА БРОЈ 1- ПРОФЕСИОНАЛНЕ МАШИНЕ ЗА ПРАЊЕ, СУШЕЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША


Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере

(3)
Количина


(4)
1.
Професионална слободно стојећа машина за прање веша са високом центрифугом-велики пречник отвора за убацивање веша, сигурносно стоп дугме, капацитет мин.11 кг, димензије машине морају омогућити уношење кроз врата ширине 75 цм
Ком.
1
2.
Професионална машина за сушење веша- капацитет од 7 до 15 кг, бубањ од нерђајућег челика, сигурносни склоп прекида рада, програм који мање гужва веш
Ком.
1
3.
Професионални ваљак за пеглање веша-дужина радне површине 1,5м; сигурносни прекидач за заштиту руку. Ножна педала за пуштање у рад, електронска контрола температуре и брзине
Ком.
1
4.
Професионална пегла за веш-парни котао- капацитет 3л, контрола притиска и протока паре, сигурносни термостат
Ком.
2


 2) ПАРТИЈА БРОЈ 2 - ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂАР. б

(1)

Назив артикла


(2)
Јединица мере


(3)
Количина(4)
1.
Професионална машина за прање тањира и чаша- кућиште од инокса, циклус прања макс. 10 минута, димензије машине морају омогућити уношење кроз врата ширине 75 цм
Ком.
16. Назив и ознака из општег речника набавке: опрема за домаћинство-    шифра 39713000.

7. Уговорена вредност:  
·         За партију 1:  965.857,50 динара без ПДВ-а.
·         За партију 2:  148.800,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда:
·         За партију број 1: 1
·         За партију број 2: 3

10. Понуђена цена:

·         За партију број 1:
-          највиша: 965.857,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 965.857,50 динара без ПДВ

·         За партију број 2:
-          највиша: 220.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 148.800,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

·         За партију број 1:
-          највиша: 965.857,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 965.857,50 динара без ПДВ

·         За партију број 2:
-          највиша: 220.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 148.800,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.11.2016. године.

14. Датум закључења уговора: 02.12.2016. године.

     15. Основни подаци о добављачу:

·         за  партију број 1: ENERGO-TIPPO“ доо Београд, Булевар Револуције 43/1, Бегаљица, ПИБ 101387527.

·         за  партију број 2: „АГС угоститељска опрема“ доо Нови Београд , Сурчински пут 16 в, ПИБ 106614187.


16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица МилутиновићОбавештење о закљученом уговору ЈН 10-2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-369/2016-9
Датум: 02.12.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 10/2016


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добарамедицинске опреме (са допремањем, истоваром и монтажом), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:

Партија број 1 :          

Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
ЕКГ-апарат-шестоканални,екран тфт колор,штампач шестоканални,термални, напајање струјно-батеријско
Ком.
1
2.
Апарат за електро-терапију-LC дисплеј, слободно задавање параметара терапије
Ком.
1
3.
Апарат за магнетну терапију- фреквенција маг.поља од 1 до 100 Hz; нумерички дисплеј, интензитет подесив, тајмер
Ком.
1
4.
Суви стерилизатор са два одговарајућа добоша- запремина 30 л., контрола температуре и времена,сигурносни систем против прегревања,
Ком.
1
5.
Аутоклав- капацитет 18 л. , аутоматска контрола притиска и температуре

Ком.
1
6.
Електрични концентратор кисеоника- систем аутодетекције квара, систем аларма за чистоћу кисеоника, истрошеност батерије

Ком.
1
7.
Аспиратор- боца 1 л.
Ком.
1
8.
Стетоскоп- класични
Ком
1
9.
Неуролошки чекић
Ком.
1
10.
Дигитални термометар
Ком.
1
11.
Метална шпатула
Ком.
10
12.
ОРЛ комплет
Ком.
1
13.
Сталак за инфузију
Ком.
1
14.
Пинцета анатомска
Ком.
3
15.
Маказе за завој
Ком.
2
16.
Бубрежњак
Ком.
2
17.
Посуде за шпатуле-чисто-прљаво
Ком.
2
18.
Тацна за инструменте
Ком.
1

Партија број 2:

Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
Тоалетна колица за купање непокретних корисника-седећа-са посудом за тоалету
Ком.
1
2.
Хидраулична дизалица са корпом за подизање непокретних корисника- минимална носивост 100 кг
Ком.
1
3.
Инвалидска колица- са страницама на вађење, папучама које се скидају, додатним тапацирунгом ради веће удобности, са кочницама на точковима, носивост мин.100 кг
Ком.
5


6. Назив и ознака из општег речника набавке: медицинска опрема-            шифра 33100000.

7. Уговорена вредност:  
·         За партију 1:  1.047.481,00 динара без ПДВ-а.
·         За партију 2:  162.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда:
·         За партију број 1: 3
·         За партију број 2: 1.


10. Понуђена цена:

·         За партију број 1:
-          највиша: 1.392.302,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 500.000,00 динара без ПДВ

·         За партију број 2:
-          највиша: 162.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 162.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

·         За партију број 1:
-          највиша: 1.392.302,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 1.047.481,00 динара без ПДВ

·         За партију број 2:
-          највиша: 162.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 162.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 26.11.2016. године.

14. Датум закључења уговора: 02.12.2016. године.

     15. Основни подаци о добављачу:

·         за  партију број 1: „NORTH SYSEM доо Петроварадин, Рељковићева 52 а,  ПИБ 103038730

·         за  партију број 2: ORTOPEDIJA  MC“ ДОО Београд,  ул.
           Боже Бауцала 2, ПИБ 101992718.


16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.

ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић