петак, 20. март 2020.

Обавештење о закљученом уговору за ЈН 1/2020


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-62/2019-9
Датум: 20.03.2020.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 1/2020


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

      5. Опис предмета набавке: услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија''и то:
                         -     доручак
             -     ужина
             -     ручак и
             -     вечера.

6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифре  55321000 и 55523000  [из општег речника набавке).

7. Уговорена вредност: 4.106.665,20 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 2.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 4.106.665,20 динара без ПДВ
-          најнижа: 3.630.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 4.106.665,20  динара без ПДВ
-          најнижа: 4.106.665,20 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: 
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 10.03.2020. године.

14. Датум закључења уговора: 20.03.2020. године.

     15. Основни подаци о добављачу: „ТЕЛАН“ доо Љубовија, ул. Зворнички пут бб, ПИБ 104564639

16. Период важења уговора: 20.03.2021.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић


уторак, 10. март 2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 1/2020
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-64/2019-7
Датум: 10.03.2020. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу „ТЕЛАН“ доо Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 104564639 чија је понуђена цена 4.106.665,20  динара без ПДВ-а, односно 4.928.000,00 са ПДВ-ом, а чија је понуда заведена под бројем 551-10-94/2020 дана 05.03.2020. године у поступку јавне набавке мале вредности- услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке) , бр. ЈН 1/2020.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 24.02.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке набавке мале вредности- набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре 55321000 и 55523000 [из општег речника набавке), редни број један набавке за 2020. годину (бр. ЈН 1/2020). Процењена вредност јавне набавке је  4.430.000,00  динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспеле су две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-64/2020-6 од 10.03.2020. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.      Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка услуге припреме и достављања хране - Редни број јавне набавке за 2020. годину: ЈЕДАН (ЈН 1/2020).
- Процењена вредност јавне набавке: 4.430.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 4.106.665,20 динара без ПДВ-а, односно 4.928.000,00 динара са ПДВ-ом
 -Набавка планирана у периоду  II-XII месец 2020. год.


2.      Укупан број поднетих понуда: две.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

-         ТЕЛАН“ ДОО Љубовија,  ул. Зворнички пут  бб, ПИБ 104564639

-         Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 109011949


Неблаговремених понуда нема.

3.      Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Кафана „СОКО ГРАД“ Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 109011949, - У поступку стручне оцене понуда извршен је детаљан преглед понуда и утврђено је да понуђач није доказао испуњеност додатних услова везаних за кадровски капацитет. У складу са Упуством како се доказује испуњеност услова које је саставни део конкурсне документације понуђачу је 06.03.2020. г. упућен захтев за доставу доказа о испуњености кадровског капацитета, најкасније до 09.03.2020. године у 10 часова. У остављеном року понуђач није доставио све потребне доказе у складу са упутством, а докази који су достављени су контрадикторни један другом.
Наиме, понуђач није доставио фотокопију важећих санитарних књижица. Подаци наведени у уговорима у раду и Обрасцима МА - Потврдама о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање су у очигледном нескладу. У уговору о раду који је понуђач закључио са Милутиновић Стефаном из Љубовије наведено је да запослени заснива радни однос на пословима кувар, а у пријави на осигурање је наведено да му је занимање према радном месту помоћник кувара. У уговору се наводи да је закључен 24.02.2020. године, а пријава на осигурање је поднета 06.03.2020. године, супротно чл. 35. ст.2. Закона о раду који гласи: ''Послодавац је дужан да на основу уговора о раду или другог уговора о обављању послова закљученог у складу са овим законом поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигурање у року прописаном законом којим се уређује Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а најкасније пре ступања запосленог и другог радно ангажованог лица на рад’’.  Као датум почетка осигурања наведен је датум 03.03.2020. године, иако је конкурсном документацијом предвиђено да радни однос мора бити заснован пре објављивања јавног позива. Идентичне контрадикторности уочене су и у другом уговору о раду и пријави на осигурање. У уговору о раду који је понуђач закључио са Ђорђић Маријаном наведено је да је запослена по занимању трговац, а у пријави на осигурање је наведено да је по занимању кувар једноставних јела. У уговору се наводи да је закључен 24.02.2020. године, а пријава на осигурање је поднета 06.03.2020. године, а  као датум почетка осигурања је наведен 03.03.2020. године, што значи да је запослени осигуран по основу радног односа након објављивања јавног позива.


4.      Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ТЕЛАН“ доо Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 104564639 чија је понуђена цена 4.106.665,20 динара без ПДВ-а, односно 4.928.000,00 динара са ПДВ-ом.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „ТЕЛАН“ доо Љубовија, Зворнички пут бб, ПИБ 104564639 чија је понуђена цена 4.106.665,20 динара без ПДВ-а, односно 4.928.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке) , бр. ЈН 1/2020.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања исте.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић