петак, 14. новембар 2014.

САОПШТЕЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  „ЉУБОВИЈА“

С А О П Ш Т Е Њ Е            Центар за социјални рад  „Љубовија“  обавештава све заинтересоване кориснике новчане социјалне помоћи и кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица (који ово право остварују преко Центра за социјални рад), да се у нередном периоду пријаве у просторијама Центра за социјални рад за доделу бесплатне опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије.У Љубовији, 14.11.2014. године


четвртак, 6. новембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 5/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-277/2014-11
Датум: 06.11.2014.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 5/2014


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавкеуређење дворишта Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“).

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 71421000.

7. Уговорена вредност: 772.487,00 динара без ПДВ.

      8. Критеријум за доделу уговора: енајнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 5 (пет).

10. Понуђена цена:
-          Највиша: 1.079.827,58 динара без ПДВ
-          најнижа:    772.487,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.079.827,58  динара без ПДВ
-          најнижа:    772.487,00 динара без ПДВ
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.10.2014. године

14. Датум закључења уговора: 06.11.2014. године.

15. Основни подаци о добављачу: „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо, Омладинска бб, Љубовија, ПИБ 105456021.

16. Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
ДИРЕКТОР
                                                                                    Верица Милутиновић