уторак, 30. јун 2015.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈН 6/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-169/2015-5
Датум: 30.06.2015. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке
 ЈН 6/2015- отворени поступак


услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија''.

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 13.05.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''- отворени поступак , шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке), редни број шест набавке за 2015. годину (бр. ЈН 6/2015).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com, а позив је  истовремено објављен и  на Порталу јавних гласила РС и базе Јавне набавке.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца није приспела   ни једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-169/2015-4 од 26.06.2015. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: отворени поступак.
- Предмет јавне набавке: услуге припреме и достављања хране за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“, шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке)
- Редни број јавне набавке за 2015. годину: шест  (ЈН 6/2015).
- Процењена вредност јавне набавке: 6.333.333,33  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: нула.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: нема.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.

   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 6/2015. Поступак ће поново бити спроведен у року од  30 радних дана.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  10 дана.


                                                                                                            Директор

                                                                                                Верица Милутиновић

петак, 5. јун 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 7/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-170/2015-9
Датум: 05.06.2015.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 7/2015


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара болничке (СОС) сигнализације(са уградњом, пуштањем у рад и свим пратећим радовима), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), и то:
     
Р.Б.
Опис
ј.м.
кол.
1
Испорука и монтажа главне централе болничке  сигнализације која се монтира на зид у соби дежурне сестре и обезбеђује:
 - пријем позива из свих болничких просторија у свим блоковима
 - звучно обавештење о постојању позива
 - испис броја просторије из које постоји позив и означавање врсте позива
 - приказ блока и спрата у блоку одакле постоји позив на делу централе са ЛЕД индикацијом
 - вођење протокола и ишчитавање догађаја преко екрана осетљивог на додир
 - квитирање позива са временским ограничењем
 -уграђени СМС модул за слање порука о позивима на програмирани Андроид оперативни систем (апликација за Андроид телефон)

кoм
1
2
Испорука и монтажа Напојне јединице (12В-/5А) за напајање елемената болесничке сигнализације у блоковима објекта и на месту пријема позива. Неопходно је да је напојна јединица  сертификована за примену у медицинским установама према SRPS EN 60601-1:1999 и  SRPS EN 60601-1-2:2002              
ком
1
3
Испорука и монтажа концентратора за концентрисање комуникационих линија болничке сигнализације

ком
1
4
Испорука и монтажа Собног теминала са надградном дозном који обезбеђује пријем информација са позивних тастера, и потезних СОС тастера, паљење сигналне лампе (зелена и црвена), једнопарични пренос информације преко концентратора до главне централе болничке сигнализације и разрешење свих позива који су настали у тој просторији                 
ком
26
5
Испорука и монтажа Собне сигналне лампе која се монтира испред улаза болничке просторије и има следећа значења:
 - уједначено упаљена црвена индикација: позив са кревета или из болничке просторије (обичан позив)
 - блинкајући упаљена црвена индикација: СОС позив из WC-a или купатила
 - блинкајућа зелена индикација: позив сестре са собног терминала                                   
              

ком
26
6
Испорука и монтажа потезног и притисног СОС тастера, комплет са надградном дозном који се монтира у WC-има и купатилима, на висини око 2,1м , односно 0,8м од пода и служи за упућивање СОС позива 
ком
26
7
Испорука и монтажа прикључног терминала са могућношћу повезивања ручног сета. Прикључни терминал се монтира са ОГ дозном на висини приближно 1,2м од пода изнад болесничког кревета,                                                                                                                             

ком
50
8
Израда инсталација

пауш
1
9
Завршна монтажа, пуштање у рад, програмирање, издавање атеста овлашћине институције са гаранцијом произвођача, са упутством за употребу на српском језику. Обука особља.
ком
1


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 31710000.

7. Уговорена вредност: 534.950,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: три.

10. Понуђена цена:
-         највиша: 1.549.967,00 динара без ПДВ
-         најнижа: 534.950,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-         највиша: 534.950,00 динара без ПДВ
-         најнижа: 534.950,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.05.2015. године.

14. Датум закључења уговора: 05.06.2015. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ПМЕ“ доо Ниш, Борска 103, ПИБ 
           101533265.

16. Период важења уговора: до истека уговорне обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Рок се изузетно може продужити до највише 15 дана на писан и образложен захтев понуђача, уз сагласност наручиоца, уколико исти процени да је захтев оправдан и проузрокован околностима на које понуђач није могао утицати. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић