понедељак, 23. мај 2016.

OБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 7/2016
Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- - ЈН 7/2016


1.       Назив,адреса и интернет стр.наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“, Милана Тешића 28,   Љубовија, czsrljubovija.blogspot.com.
2.        Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).
3.        Опис предмета набавке : услуге припреме и достављања хране за Установу за  одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''- шифре 55321000 и 55523000.   
4.        Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  дин. без ПДВ-a.
5.       Број примљених понуда: нула.
6.       Поступак ће бити поновљен у року од 30 радних дана.
уторак, 17. мај 2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 7/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-186/2016-5
Датум: 16.05.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
 ЈН 7/2016


услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија''.

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 27.04.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке), редни број седам набавке за 2016. годину (бр. ЈН 7/2016).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца није приспела   ни једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-186/2016-4 од 16.05.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке: услуге припреме и достављања хране за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“, шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке)
- Редни број јавне набавке за 2016. годину: седам  (ЈН 7/2016).
- Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: нула.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: нема.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.

   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 7/2016. Поступак ће поново бити спроведен у року од  30 радних дана.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић

понедељак, 16. мај 2016.

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 6/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-183/2015-7
Датум: 16.05.2016.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 6/2016


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара –производа за одржавање хигијене, и то:

Р. б.

Назив артикла

Јед. мере

Кол.
(процена)

1.
Средство за чишћење подних површина са мирисом –универзално- за све врсте подова -1/1
лит
45
2.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- са пумпицом
ком
15
3.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- без  пумпице
ком
40
4.
Средство за чишћење и одржавање санитарија 1/1 л
лит
50
5.
Сона киселина 1/1 л
лит
35
6.
Течни абразив 0,75 л
ком
60
7.
Концентровани дезинфекционо-детерџентски раствор са деловањем на грам позитивне и грам негативне бактерије, гљивице и поједине типове вируса, за дезинфекцију руку, радних површина, подова, намештаја, хладњака, рубља-Асепсол или еквивалент 1/1 л
лит
30
8.
Алкохол- етанол 70% -1/1 л
лит
10
9.
Прашак за веш 12/1 кг
ком
50
10.
Таблете за машинско прање посуђа
ком
1.200
11.
Со за машину за посуђе 1/1
кг
15
12.
Сјај за машину за посуђе 0,75 л
ком
8
13.
Детерџент за ручно прање посуђа 1/1л
лит
25
14.
Течни сапун ½ л-са пумпицом
ком
30
15.
Глицеринска крема за руке 100 мл
ком
25
16.
Шампон за косу ½ л  -„ЕГО“ или еквивалентног квалитета
ком
220
17.
Бријач за једнократну употребу са два сечива
ком
90
18.
Хигијенска вата 100 гр.
ком
10
19.
Хигијенски улошци 10/1
ком
60
20.
Рукавице за једнократну употребу 100/1, латекс, са пудером,  величина М
ком
80
21.
Купка- 250мл
ком
220
22.
Сунђер за прање посуђа са абразивом
ком
40
23.
Трулекс крпа
ком
40
24.
Папирни убруси у ролни 100% целулоза-двослојни , суперупијајући, „Перфекс“ или еквивалентног квалитета
ком
1.000
25.
Тоалет папир ролна-100% целулоза-двослојни  24/1-„Перфекс“ или еквивалентног квалитета
ком
150
26.
Кесе за смеће 40л
ком
1.200
27.
Жица за судове
ком
12
28.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- до 70кг
ком
1.000
29.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- преко 70кг
ком
1.000
30.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене- до 70кг
ком
1.000
31.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене – преко 70кг
ком
1.000
32.
Избељивач за веш 1/1
лит
5
33.
ПВЦ канте за смеће са поклопцем и педалом за подизање- 20л
ком
15
34.
Бриско са металном дршком, дебљи канап
ком.
12
35.
ПВЦ кофа са цедиљком за бриско, са точкићима
ком
4
36.
Уложак за бриско-дебљи канап
ком
10
37.
Микрофибер  крпа, 30х30 цм
ком.
10
38.
Метла сиркова прошивена 4 пута, са дугом дршком
ком
5
39.
Трослојна заштитна хируршка маска за  лице са тракама за везивање или ластишем
ком
200
40.
Пуњење за освеживач просторија, 250 мл
ком
6
41.
ПВЦ четка за WC шољу
ком
10
42.
Пудер-талк 200 гр
ком
50
43.
Сунђер за купање
ком
10
44.
Собна метла од вештачке длаке за скупљање прашине, са дугачком дршком
ком
6
45.
ПВЦ пајалица овална
ком
5
     


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 33700000, 39224000 и 39830000.

7. Уговорена вредност: 516.598,50,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 1.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 516.598,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 516.598,50 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 516.598,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 516.598,50 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.05.2016. године.

14. Датум закључења уговора: 11.05.2016. године.

     15. Основни подаци о добављачу: МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО,  ул.
           Ослобођења 52, ПИБ 100010513.

16. Период важења уговора: 31.12.2016.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић