среда, 13. новембар 2013.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-287/2013-8
Датум: 13.11.2013.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 6/2013


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка опреме- намештаја (са услугом допремања и монтирања) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
·         Угаона гарнитура -1 ком.
·         Клуб сточић- 1 ком.
·         Комода за ТВ - 1 ком.
·         Сто за собе 60х30- 20 ком.
·         Столица дрвена - 24 ком.
·         Ормар двокрилни - 20 ком.
·         Кревет 200х100- 20 ком.
·         Душек – 20 ком.
·         Радни сто 80х80 - 2 ком

6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 39100000.

7. Уговорена вредност: 459.803,40 динара без ПДВ.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 8.


10. Понуђена цена:
-          највиша: 723.727,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 459.803,40 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 723.727,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 459.803,40 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      нема

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 23.10.2013. године

14. Датум закључења уговора: 13.11.2013.године

     15. Основни подаци о добављачу: PURPLE TRADE“доо Београд, ул.   
           Устаничка 182/v, ПИБ: 107415013, Матични број: 20797819.

16. Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.

19. Околности које представљају основ за измену уговора: нема


ДИРЕКТОР
                                                                            Верица Милутиновић