уторак, 16. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 2/2020


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-164/2020-7
Датум: 16.06.2020.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012; 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 2/2020


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – пелет најмање 70% буква -са допремањем и истоваром), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Пелет –најмање 70 % буква
тона
43


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 09111400.

7. Уговорена вредност: 862.580,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 6.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 1.118.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 795.500,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 862.580,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 808.400,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 03.06.2020. године.

14. Датум закључења уговора: 11.06.2020. године.

     15. Основни подаци о добављачу: БАЊЕВАЦДОО КРУПАЊ,  ул. Владе Зечевића 175 бр. 4, Љубовија, ПИБ 101395300.

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


В.Д.ДИРЕКТОРА
                                                                              Верица Милутиновић

четвртак, 11. јун 2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОСЕТАМА КОРИСНИЦИМА
у Установи за одрасле и старије ''Љубовија''
 (при ЦСР ''Љубовија'')

 • Посете су дозвољене у дворишту установе сваког дана од 10 до 18 часова, када су повољни временски услови - температура изнад 18 степени, без кише и ветра;
 •  Корисник може имати посете два пута седмично; 
 •  Посета може трајати најдуже 15 минута;   
 • У посету могу доћи највише два лица;
 • Посета се мора унапред најавити телефоном и са запосленимa договорити тачан термин доласка;
 • Посетиоцу се на капији мери температура и проверава се да ли има симптоме болести COVID 19. Лицима која имају неки од симптома болести улаз у двориште није дозвољен;
 • На капији се врши дезинфекција обуће и руку.  Посетилац током посете мора да носи маску, рукавице и визир.
 • Контакт са корисником није дозвољен и обавезна је међусобна дистанца од 2 метра. Током посете присутан је запослени установе у циљу спречавања  директаног контакта са корисником (поздрављање, грљење, љубљење, додиривање);
 • Лица која долазе у посету могу да бораве само на тачно одређеном месту у дворишту. Није дозвољено кретање у другим деловима дворишта, као ни улазак у установу.
 • О реализацији посета води се евиденција. 
 • Посетилац може да донесе за корисника искључиво ствари које се могу дезинфиковати. Ствари се предају запосленом који их дезинфикује и након 24 часа предаје кориснику.

                                                                                                УПРАВА УСТАНОВЕ

среда, 3. јун 2020.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 2/2020


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-164/2020-5
Датум: 03.06.2020. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о додели уговора


Понуђачу „ПРОКОН-Б“ пр Мићић Слободан, ул. Карађорђева 4, Љубовија, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 808.400,00 динара без ПДВ-а, односно 889.240,00 динара са ПДВ-ом, чија је понуда заведена под бројем 551-10-186/2020 дана 01.06.2020. год., у поступку јавне набавке мале вредности- набавка пелета- минимум 70% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2020.


О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 18.05.2020. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка пелета – најмање 70% буква (са допремањем и истоваром) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број два  за 2020. годину (бр. ЈН 2/2020). Процењена вредност јавне набавке је 900.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспело је шест понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-164/2020-4 од 01.06.2020. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета – минимум 70% буква (са допремањем и истоваром) - Редни број јавне набавке за 2020. годину: два (ЈН 2/2020).
- Процењена вредност јавне набавке: 900.000,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 808.400,00 динара без ПДВ-а, односно 889.240,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  IV-V месец 2020. год.


2.     Укупан број поднетих понуда:  шест.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
„СИМ-ПРОМЕТ“ ДОО БАЈИНА БАШТА, ул. Вука Караџића 41, ПИБ 101002208
2.
„БОЈАН“ ДОО БЕОГРАД,  ул. Др Ивана Рибара 115 а, ПИБ 101684693
3.
GOOD WILL-WGдоо Београд, ул.Жоржа Клемансоа 19, ПИБ 100120497
4.
„SIT SYSTEMS“ ДОО БЕОГРАД, ул. Милана Ракића 1, ПИБ 106451105
5.
„БАЊЕВАЦ“ доо Крупањ, ул.Владе Зечевића 175, ПИБ 101395300
6.
„ПРОКОН-Б“ пр Слободан Мићић, ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-179/2020 од 27.05.2020. у 11.50 ч
„СИМ-ПРОМЕТ“ ДОО БАЈИНА БАШТА
795.500,00
Није достављена меница, рок важења понуде је краћи од траженог
551-10-181/2020 од  28.05.2020. У 11.50 ч
„БОЈАН“ ДОО БЕОГРАД
1.118.000,00
Није достављена меница, понуђена цена је већа од процењене вредности
551-10-182/2020 од 28.05.2020. у 12.05 ч
GOOD WILL-WGдоо Београд
899.990,00
Није достављена меница, понуђена цена није најнижа
551-10-184/2020 од 29.05.2020. у 15.00 ч
„SIT SYSTEMS“ ДОО БЕОГРАД
898.270,00
Рок важења понуде је краћи од траженог, понуђена цена није најнижа
551-10-185/2020 od 01.06.2020.у 11.30 ч
„БАЊЕВАЦ“ДОО КРУПАЊ
862.580,00
Понуђена цена није најнижа4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ПРОКОН-Б“ пр Мићић Слободан, ул. Карађорђева 4, Љубовија, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 808.400,00 динара без ПДВ-а, односно 889.240,00 динара са ПДВ-ом. 

            Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу „ПРОКОН-Б“ пр Мићић Слободан, ул. Карађорђева 4, Љубовија, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 808.400,00 динара без ПДВ-а, односно 889.240,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка пелета - најмање 70% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 2/2020.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                     в.д.директора
                                                                                              Верица Милутиновић