петак, 28. март 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 2/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-46/2013-7
Датум: 29.03.2014. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке
 ЈН 2/2014- отворени поступак


услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''.

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 13.02.2014. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''- отворени поступак , шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке), редни број два набавке за 2014. годину (бр. ЈН 2/2014).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com, а позив је  истовремено објављен и  на Порталу јавних гласила РС и базе Јавне набавке.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца није приспела   ни једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-46/2013-5 од 28.03.2013. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: отворени поступак.
- Предмет јавне набавке: услуге припреме и достављања хране за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“ , шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке)
- Редни број јавне набавке и за 2014. годину: два  (ЈН 2/2014).
- Процењена вредност јавне набавке: 5.916.666,66  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: нула.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: нема.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)    Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.

   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 2/2014.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  10 дана.


                                                                                                          Директор

                                                                                              Верица Милутиновић

петак, 7. март 2014.

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-38/2014-12
Датум: 07.03.2014.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 1/2014


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – производи  за одржавање хигијене (са допремањем), за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Средство за чишћење подних површина-универзална за све врсте подова 1/1
лит
132
2.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- са пумпицом
ком
20
3.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- без  пумпице
ком
150
4.
Средство за чишћење и одржавање санитарија 1/1
лит
182
5.
Сона киселина 1/1
лит
70
6.
Течни абразив 0,75 л
ком
75
7.
Концентровани дезинфекционо-детерџентски раствор са деловањем на грам позитивне и грам негативне бактерије, гљивице и поједине типове вируса, за дезинфекцију руку, радних површина, подова, намештаја, хладњака, рубља-Асепсол или еквивалент 1/1
лит
70
8.
Алкохол- етанол 95-96% -1/1
лит
22
9.
Прашак за веш 12/1
ком
85
10.
Таблете за машинско прање посуђа
ком
2.200
11.
Со за машину за посуђе 1/1
кг
24
12.
Сјај за машину за посуђе 0,75 л
ком
12
13.
Детерџент за ручно прање посуђа 1/1
лит
40
14.
Течни сапун ½ л
ком
50
15.
Глицеринска крема за руке 100 мл
ком
24
16.
Сапун 0,75гр
ком
1.320
17.
Шампон за косу 1/1
лит
300
18.
Бријач за једнократну употребу са два сечива
ком
240
19.
Паста за прање зуба 75 мл
ком
240
20.

Четкица за прање зуба
ком
120
21.
Хигијенски вата 100 гр.
ком
24
22.
Паста  за бријање
ком
240
23.
Хигијенски улошци 10/1
ком
180
24.
Рукавице за једнократну употребу 100/1  величина L
ком
40
25.
Рукавице за једнократну употребу 100/1  величина М
ком
70
25.
Рукавице гумене за вишекратну употребу величина М
ком
50
26.
Рукавице гумене за вишекратну употребу величина L
ком
50
27.
Сунђер за прање посуђа са абразивом
ком
125
28.
Трулекс крпа
ком
125
29.
Папирни убруси у ролни 100% целулоза-двослојни
ком
850
30.
Тоалет папир ролна-100% целулоза-двослојни  24/1
ком
300
31.
Кесе за смеће 40л
ком
700
32.
Жица за судове
ком
24
33.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- до 70кг
ком
1.350
34.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- преко 70кг
ком
1.350
35.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене- до 70кг
ком
1.350
36.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене – преко 70кг
ком
1.350
37.
Избељивач за веш 1/1
лит
12
38.
Папирне салвете двослојне 100/1
ком
700
39.
ПВЦ канте за смеће са поклопцем и педалом за подизање- 20л
ком
10
40.
Бриско са металном дршком, дебљи канап
ком.
12
41.
ПВЦ кофа са цедиљком за бриско, са точкићима
ком
6
42.
Уложак за бриско-дебљи канап
ком
10
43.
Крпа за  под у ролни – ширина 80 цм
м
20
44.
Микрофибер  крпа, 30х30 цм
ком.
10
45.
Метла сиркова прош. 4 пута, са дугом дршком

ком
2
46.
Трослојна заштитна хируршка маска за  лице са тракама за везивање или ластишем
ком
100
47.
Освеживач за просторије- база + спреј  250мл, на батерије
ком
2
48.
Пуњење за освеживач просторија, 250 мл
ком
8
47.
ПВЦ четка за WC шољу
ком
10
48.
Пудер-талк 200 гр
ком
20
49.
Сунђер за купање
ком
30
50.
ПВЦ ђубровник
ком
5
51.
Собна метла од вештачке длаке за скупљање прашине, са дугачком дршком
ком
4
52.
ПВЦ пајалица овална
ком
3


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 33700000;  
     39224000 и 39830000.

7. Уговорена вредност: 712.563,50 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 5.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 1.006.598,20 динара без ПДВ
-          најнижа: 712.563,50 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 747.169,04 динара без ПДВ
-          најнижа: 712.563,50 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.02.2014. године.

14. Датум закључења уговора: 07.03.2014. године.

     15. Основни подаци о добављачу: „МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО,  ул.
           Ослобођења 52, ПИБ 100010513.

16. Период важења уговора: 31.12.2014. године.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора.О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                                    Верица Милутиновић