четвртак, 18. мај 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 3/2017РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-65/2017-7
Датум: 18.05.2017.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 3/2017


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – пелет (100% буква -са допремањем), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Пелет –(100 % буква) са допремањем
тона
50


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 09111400.

7. Уговорена вредност: 930.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 5.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 1.200.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 930.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.075.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 930.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.05.2017. године.

14. Датум закључења уговора: 16.05.2017. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул.
           Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012.

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                                   Верица Милутиновић

уторак, 9. мај 2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 3/2017РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-65/2017-5
Датум: 09.05.2017. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуда заведена под бројем 551-10-130/2017 дана 05.05.2017. године , чија је понуђена цена 930.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.023.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка пелета-100% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2017.
О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 28.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број три  за 2017. годину (бр. ЈН 3/2017). Процењена вредност јавне набавке је 1.136.364,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспело је пет понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-65/2017-4 од 08.05.2017. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.      Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром) - Редни број јавне набавке за 2017. годину: три (ЈН 3/2017).
- Процењена вредност јавне набавке: 1.136.364,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 930.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.023.000,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  II-III месец 2017. год.
2.      Укупан број поднетих понуда:  пет.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
GOOD WILL-WG” доо Београд, Жоржа Клемансоа 19/IV, ПИБ 100120497
2.
SIT SYSTEMS” доо Београд, Милана Ракића 1, Звездара, ПИБ 106451105
3.
''Соле комерц'' доо., Београд, Маршала Тита 225 Добановци, ПИБ 100220854
4.
„ДОКА МИП“ доо, Љубовија, Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012

5.
„ИН-ФОРМО“ доо Љубовија, Карађорђева 4, ПИБ 103908656

Неблаговремених понуда нема.
3.      Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-127/2017 од 03.05.2017. у 12.35 ч
GOOD WILL-WGдоо Београд
1.200.000,00
Понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке
551-10-128/2017 од 04.05.2017. у 11.54 ч
SIT SYSTEMS” доо Београд
995.000,00
понуда није најповољнија
551-10-129/2017 од 04.05.2017. у 13.10 ч
''Соле комерц'' доо., Београд
931.250,00
понуда није најповољнија
551-10-131/2017 од 05.05.2017. у 11.47 ч
„ИН-ФОРМО“ доо Љубовија
1.075.000,00
понуда није најповољнија

4.      Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.
5.      Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуђена цена 930.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.023.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуђена цена 930.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.023.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2017.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић