недеља, 2. јануар 2011.

Материјална помоћ

Материјално обезбеђење
Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана прописано је да право на материјално обезбеђење припада појединцу, који живи сам, односно, породици, која остварује приходе испод нивоа социјалне сигурности, који месечно објављује Министарство рада и социјалне политике.

Ово право могу остварити грађани свих радних статуса: запослени, пољопривредници, пензионери, особе које обављају самосталну делатност, незапослени, ученици/студенти, деца предшколског узраста, неспособни за рад, итд.

Приликом признавања права на материјално обезбеђење, центар за социјални рад узима у обзир и следеће чињенице:
-    да подносилац захтева нема више од 0,5 ха земље у власништву,
-    да није одбио понуђено запослење, стручно оспособљавање и преквалификацију,
-    да посао није изгубио својом кривицом,
-    да није продао или поклонио своју имовину,
-    да нема више стамбеног простора,
-    да нема закључен уговор о доживотном издржавању.

Из укупних прихода који се обрачунавају изузети су: додатак на децу (до троје деце), додатак за негу и помоћ другог лица, накнада за телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за пензију, као и примања из ученичког и студентског стандарда. Изузима се износ који се даје за издржавање лица које не живи заједно са породицом као њен члан (школовање до 27. године).

Додатак за помоћ и негу другог лица
Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, повреде или болести, неопходна нега и помоћ за обављање активности ради задовољавања основних животних потреба, ако ово право не користи по другом правном основу и не користи право на смештај у установу социјалне заштите.

Једнократна новчана помоћ
Ово право обезбеђује се особи која се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе. Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. Њен износ не може бити већи од просечне зараде остварене у привреди Републике у месецу за који се врши исплата, а само изузетно може бити у висини двоструког износа просечне зараде. Једнократна помоћ може да се одобри и више пута у току године, зависно од материјалне ситуације и трошкова, који су задесили породицу и материјалних средстава које град обезбеђује за ове намене.

Стална новчана помоћ деци без родитељског старања
Мера заштите за децу без родитељског старања која су способна за рад и која се примењује од дана престанка права на смештај (у установи или другој породици) до заснивања радног односа, а најдуже две године.
Можете сазнати више о:

•    свим услугама које пружа центар за социјални рад;

•    томе каква је процедура приликом развода брака , усвајања деце , смештаја у установе социјалне заштите , заштите од насиља у породици , остваривања права на различите врсте социјалне помоћи породици, и др.;

•    која вам је документација потребна за остваривање различитих врста помоћи и који су рокови предвиђени за одлучивање по захтеву.

Центар за социјални рад у Љубовији је установа од поверења која пружа помоћ и подршку (правну, социјалну, психолошко-саветодавну, медијацијску и психотерапијску) породицама и појединцима у превазилажењу и решавању проблема.
Свако од нас, у неком периоду живота, може имати потребу за услугама центра за социјални рад. Наши стручни радници – социјални радници, психолози, правници – имају законску обавезу да изађу у сусрет грађанима којима је потребна помоћ и подршка: деци и омладини, особама са посебним потребама, особама са психолошким проблемима, особама са проблемима у породичним односима и насиљем у породици, особама које имају проблеме због сиромаштва и старим особама којима је неопходна помоћ.

У решавању најразличитијих животних проблема, наши стручни радници полазе од неопходности поштовања основних људских права, као и специфичних потреба које има свака породица и појединац. У свом раду, ЦСР сарађује са другим државним институцијама (судовима, МУП-ом, школама, здравственим  установама...), као и невладиним и хуманитарним организацијама.
Уколико имате неки проблем, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад , по месту пребивалишта које је уписано у Вашој личној карти.