уторак, 18. јун 2019.

Измене и допуне конкурсне документације ЈН 3/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-150/2019-3
Датум: 18.06.2019. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/1214/2015 и 68/2015 ) комисија за јавну набавку бр. 3/2019 доноси


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА   ЈН 3/2019


На страни 16. конкурсне документације у делу  Упутство како се доказује испуњеност услова, под бројем 1.1.1. који се односи на Испуњеност додатних услова, поред обавезе доказивања кадровског капацитета, додаје се:

            2) Подносилац понуде је дужан да уз понуду  наручиоцу достави референц листу којом доказује да је у периоду од три године који претходи дану отварања понуда успешно реализовао уградњу најмање једног  топловодног котла на пелет снаге 300 кW са додатном опремом  са  подацима  о  инвеститорима,  местима  уградње  и  годином  уградње. Референц листа мора бити оверена и потписана од стране одговорног лица.

           На страни 22. конкурсне документације у делу Понуда мора да садржи додаје се:  Референц листу.


У преосталом делу конкурсна документација остаје у непромењеном облику.                                                                                    Комисија за јавне набавке


среда, 12. јун 2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 3/2019


П О З И В

На основу члана  39. и члана 60. Закона о јавним набавкама
 („Службени гласник РСбр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "Љубовија“

                                                                   упућујe

                                                                 ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
(бр. ЈН 3/2019)

1.      Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
2.       Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
            Предмет јавне набавке (бр. ЈН 3/2019) је: набавка добара котао на      пелет са пратећом опремом (са допремањем, монтирањем,          пуштањем у рад и свим пратећим радовима), шифра 42515000 [из        општег речника набавке]
4.      Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена.

5.      Позив за подношење понуда  и конкурсна документација биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија:  czsrljubovija.blogspot.com.

6.      Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном документацијом.

7.      Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 3/2019). На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 28.06.2019. године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

8.       Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 28.06.2019. године у  12.30 часова, у просторијама наручиоца.

9.       Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени  представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда. 

10.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 05.07.2019. год.

11.  Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:  Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија  са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 3/2019) или на е-mail адресе: cesorljubovija@yahoo.com и ustanovaljubovija@yahoo.com . Особа за контакт је Зорица Ђоковић.


Из разлога обимности конкурсне документације иста није могла бити објављена на овој блог страници, па је заинтересовани могу преузети кликом на: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАили се обратити наручиоцу, како би исту доставио путем е-mail-а