уторак, 16. јул 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 3/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-150/20182019-8
Датум: 16.07.2019.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 3/2019


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

      5. Опис предмета набавке: набавка добара- котао на пелет са пратећом опремом (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима) и то:
     
Ред.
број
Опис
Јединица
мере
Количина

МАШИНСКИ РАДОВИ


1.
Демонтажа постојећег котла, горионика, спремника за пелет као и остале опреме која се више неће користити и изношење из котларнице на место у кругу објекта које одреди инвеститор. Утовар и одвожење опреме не даље од 20 км од објекта.

паушал
2.
Набавка, испорука и монтажа топловодног постројења на пелет, који чине:
топловодни котао следећих карактеристика:
-          снага котла P=300 кW
-          тропромајни котао ( прва промаја - ложиште, друга промаја-први цевни сноп, трећа промаја-други цевни сноп)
-          материјал котла:
ложиште-котловски лим дебљине 8мм, омотач - котловски лим дебљине 8 и 6 мм
цевни снопови - котловске цеви Æ76,1×4мм.
горионик на пелет, снаге 200-300 кW, израђен од ватроотпорног прохрона дебљине 10,8,6 мм
пнеуматски сет за издувавање решетке горионика (електромагнетни вентил и компресор),
пужни дозатор са моторредуктором и резервоар за пелет.
циклон и вентилатор, са мотором снаге 2,2 кW
аутоматика за вођење процеса са фреквентном регулацијом броја обртаја мотора вентилатора.
Приликом прикључења новог котла на постојећи димњак, извршити проверу исправности димњака од стране овлашћене димњачке службе. Систем конципирати тако да степен корисног дејства буде 0,92 или већи.
У цену набавке и уградње котла урачунати и набавку и уградњу потребне арматуре за извођење раздвојиве везе котла и цевовода, пуњење и пражњење као и одзрачивање котла. У цену котла урачунати и трошкове доласка званичног сервисера ради подешавања параметара, овере гаранције и пуштање у рад. Обрачун по комаду, комплет.


ком1
3.
Набавка, испорука и монтажа димовода од челичног лима пречника Æ320 мм, дебљине 2 мм (димовод изоловати каменом вуном дељине 50 мм у облози од Ал лима дебљине 0,7 мм):
-          дужине до 2 м
ком
1
4.
Набавка, испорука и монтажа четворокраког мешног вентила са погоном, заједно са прирубницама и контраприрубницма и спојно-заптивним материјалом DN50, Квс= 40 м³/h.
ком
1
5.
Набавка, испорука и монтажа циркулационе пумпе радне карактеристике
-          Q=13,5 м³/h;
-          H=2 м
тип TOP S 50/1-4 производ WILO или сличне, са истим хидрауличким карактеристикама, у комплету са контраприрубницама, сетом завртњева и заптивача (једна је магацинска резерва)
ком
2
6.
Набавка, испорука и монтажа акумулационог (бафер) резервоара тип запремине V=3000 л, у комплету са термоизолацијом
ком
1
7.
Израда и монтажа цевног разделника/сабирача заједно са држачима димензије DN200 L=1000 мм
-          2 прирубничка прикључка DN80 PN6
-          1 прирубнички прикључак DN50 PN6
-          3 навојна прикључка DN15 PN6
ком
2
8.
Израда, монтажа и антикорозивна заштита носача опреме на разделнику - сабирнику од челичних профила. Обрачунати по кг. уграђеног материјала
кг
20
9.
Набавка, транспорт и уградња фрекфентно регулисане циркулационе пумпе
-          Q=13,5 м³/h;
-          H=8,5 м
тип Stratos 65/1-12, производ WILО или слична, са истим хидрауличким карактеристикама, у комплету са контраприрубницама, сетом завртњева и заптивача (једна је магацинска резерва)

ком
2
10.
Набавка, транспорт и уградња затворене мембранске експанзионе посуде тип ERCE 300 запренине 300 л, производ ELBI или слична- радни притисак 3,5бар; притисак предпуњења 2,4бар
ком
1
11.
Набавка, транспорт и уградња затворене мембранске експанзионе посуде тип ERCE 800 запренине 800 л, производ ELBI или слична - радни притисак 3,5 бар; притисак предпуњења 2,4 бар
ком
1
12.
Набавка испорука и монтажа атестираног вентила сигурности са опругом DN25PN16. Притисак отварања 4 бар.
ком
2
13.
Набавка испорука и монтажа косог балансног вентила – прирубнички ТА Hydronics, STAF 65-2; DN65, PN16 kvs=85m3/h, или сличан
ком
2
14.
Набавка испорука и монтажа трокраког регулационог вентила – прирубнички TA Hydronics, CV 316 GG; DN65, PN16 kvs=63 m3/h или сличан
ком
1
15.
Набавка испорука и монтажа електромоторног линеарног покретача вентила са повратним сигналом отворености MC 400/24VAC, 450 kPa, 24 VAC (0...10V)
ком
1
16.
Набавка испорука и монтажа уронског сензора
ком
1
17.
Набавка испорука и монтажа спољног сензора
ком
1
18.
Набавка испорука и монтажа котролера за вођење термотехничких процеса за вођење полазне температуре грејног круга према спољној температури
АО = 1
АI = 3
Контролер се испоручује са потребним каблирањем, напајањем, програмирањем и пуштањем у рад. Све повезано у функционалну целину
ком
1
19.
Набавка испорука и монтажа лептир вентила, међуприрубничког, кућишта и преградног диска од нодуларног лива, заптивно седиште EPDM HT, PN16, tmax=130°C. Вентил споручити са контраприрубницама, везним и заптивним материјалом.
                          DN80 PN6
ком
13

                          DN50 PN6
ком
3
20.
Набавка испорука и монтажа навојних кугластих вентила, , димензија:
                       DN15 PN6
ком
2

                       DN20 PN6
ком
5
21.
Набавка испорука и монтажа косог хватача нечистоћа, прирубничког, у комплету са контраприрубницама, сетом завртњева и заптивача, димензија
                           DN80 PN6
ком
1

                           DN50 PN6
ком
1
22.
Набавка испорука и монтажа биметалног термометра, 0-120°C
ком
5
23.
Набавка испорука и монтажа манометра, 0-6 бар
ком
3
24.
Набавка испорука и монтажа аутоматског одзрачног лончета DN15
ком
3
25.
Набавка испорука и монтажа челичних бешавних цеви према SRPS EN 10216-2 димензија:
                Ø88,9×3,2 mm (DN80)
м1
30

                Ø60,3×2,9 mm (DN50)
м1
6

                Ø42,4×2,6 mm (DN32)
м1
12

                Ø21,3×2,6 mm (DN15)
м1
18
26.
За спојни и заптивни материјал, хамбуршке лукове, конзоле, држаче, чврсте и клизне ослонце, материјал за варење, боце за кисеоник и дисугас и остали ситан потрошни материјал потребан за монтажу, узима се 50% од позиције 23

0,50
27.
Набавка испорука и монтажа одзрачних лончића DN150 l=200 mm.
ком
2
28.
Набавка испорука и монтажа симплеx постројења за припрему воде у комплету са водомером, посудом за таблетирану со и микропроцесорском програмирајућом управљачком јединицом:
радни проток 2,6 м3/h
напон 220 V 50-60 Hz
тип Monostand 50 производ HYDROLUX, или сличан
компл
1
29.
Минизирање уграђених цевиних водова у два премаза заштитном бојом постојаном на радној температури. Пре наношења заштите, цеви добро очистити од корозије и нечистоћа
м2
15
30.
Испорука и монтажа изолације са минералном вуном дебљине 5 цм у облози од Ал-лима дебљине 0,7 мм за изолацију цевовода, сабирача/ разделника у котларници
м2
28
31.
Набавка, испорука и монтажа радијаторских термостатских вентила са термоглавама, DN 15
Ком
30

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ


32.
Демонтажа улазних врата котларнице, рушење дела зида котларнице за унос опреме, те враћање у првобитно стање

паушал

ЕЛЕКТРО РАДОВИ


33.
Радови на електро повезивању пумпи, сензора и контролера. Радови на реконструкцији електро ормара.

паушал

ПРИПРЕМНО-ЗАВРШНИ РАДОВИ


34.
Припремни радови обухватају:
1.      отварање градилишта
2.      упоређење стварног стања са техничком документацијом и у случају одступања консултовати Надзорног органа
3.      потребна размеравања и усаглашавања

паушал
35.
Испитивање инсталације на хладни хидраулички притисак и топла проба, у свему према техничким условима.

паушал
36.
Мерење и регулација протока применом метода по светски признатим стандардима, са израдом извештаја у три примерка.

паушал
37.
Подешавање свих вентила на предвиђене позиције регулације.

паушал
38.
Израда Пројекта изведеног стања, у три примерка, који се предају Инвеститору (три копије). Испорука целокупне документације о опреми и радовима потребним за технички пријем и добијање Употребне дозволе. Учешће у техничком пријему и отклањање примедби Комисије.

паушал
39.
Завршни радови, рашчишћавање градилишта са одвозом вишка материјала, испирање инсталације, мерење нивоа буке у просторијама у близини подстанице, пробни погон и предаја инсталације крајњем кориснику (Инвеститору).

паушал
40.
Обука запослених за руковање системом за грејање и увек доступна стручна сервисна служба

паушал


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 42515000.

7. Уговорена вредност: 3.437.554,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 2.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 3.667.757,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 3.437.554,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 3.437.554,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 3.437.554,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 05.07.2019. године.

14. Датум закључења уговора: 16.07.2019. године.

     15. Основни подаци о добављачу: Групa  понуђача  СЗР „ПОЛИТЕРМ“ , ул. Бакал Милосава бб, Лозница, ПИБ 104635713  и „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021
16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора:
            Рок се изузетно може продужити до највише 15 дана на писан и образложен захтев понуђача, уз сагласност наручиоца, уколико исти процени да је захтев оправдан и проузрокован околностима на које понуђач није могао утицати, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа;. Понуђач  је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока због наступања ванредних догађаја, односно околности. Уговорени рок може се продужити само уз писмену сагласност Наручиоца.
ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић