петак, 14. новембар 2014.

САОПШТЕЊЕ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  „ЉУБОВИЈА“

С А О П Ш Т Е Њ Е            Центар за социјални рад  „Љубовија“  обавештава све заинтересоване кориснике новчане социјалне помоћи и кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица (који ово право остварују преко Центра за социјални рад), да се у нередном периоду пријаве у просторијама Центра за социјални рад за доделу бесплатне опреме за пријем сигнала дигиталне телевизије.У Љубовији, 14.11.2014. године


четвртак, 6. новембар 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 5/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-277/2014-11
Датум: 06.11.2014.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 5/2014


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавкеуређење дворишта Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“).

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 71421000.

7. Уговорена вредност: 772.487,00 динара без ПДВ.

      8. Критеријум за доделу уговора: енајнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 5 (пет).

10. Понуђена цена:
-          Највиша: 1.079.827,58 динара без ПДВ
-          најнижа:    772.487,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.079.827,58  динара без ПДВ
-          најнижа:    772.487,00 динара без ПДВ
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.10.2014. године

14. Датум закључења уговора: 06.11.2014. године.

15. Основни подаци о добављачу: „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо, Омладинска бб, Љубовија, ПИБ 105456021.

16. Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: нема.
ДИРЕКТОР
                                                                                    Верица Милутиновић


петак, 17. октобар 2014.

ЈАВНА НАБАВКА 5/2014


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА


ЈАВНА НАБАВКА
УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА УСТАНОВЕ ЗА ОДРАСЛЕ И СТАРИЈЕ „ЉУБОВИЈА“
 (при Центру за социјални рад Љубовија)

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/2014

551-10-277/2014-2

октобар    2014. године
                                                                                                           
                                                             П О З И В

На основу члана  39. и члана 60. Закона о јавним набавкама
 („Службени гласник РСбр.124/12)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "Љубовија“

                                                                   упућујe

                                                                 ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
(бр. ЈН 5/2014)

1.      Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
2.       Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
4.       Предмет јавне набавке (бр. ЈН 5/2014) је: набавка услуге уређења дворишта Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад Љубовија), шифра 71421000 [из општег речника набавке]
5.      Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена.

6.      Позив за подношење понуда  и конкурсна документација биће упућени на адресе више потенцијална понуђача,  и истовремено објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија:  czsrljubovija.blogspot.com.

7.      Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи којима је Наручилац упутио позив за достављање понуде, као и сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном документацијом.

8.      Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 5/2014). На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 29.10.2014. године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

9.       Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 29.10.2014. године у  12.30 часова, у просторијама наручиоца.

10.  Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени  представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда. 

11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 03.11.2014. године.

12.  Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:  Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија  са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 5/2014) или на е-mail адресе: cesorljubovija@yahoo.com и ustanovaljubovija@yahoo.com  Особа за контакт је Зорица Ђоковић.
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (ЈН 5/2014) број 551-10-277/2014 од 15.10.2014.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности (ЈН 5/2014) број 551-10-277/2014-1 од  15.10.2014. године  припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности -
НАБАВКА услуге уређења дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“
 (при Центру за социјални рад Љубовија)

ЈН бр. 5/2014

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
Назив поглавља
Страна
I
Општи подаци о јавној набавци
5
II
Подаци о предмету јавне набавке
6
III
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
7


IV
Услови за учешће у поступку јавне набавке  
10
Упутство за доказивање испуњености  услова
12
Образац  Изјаве о испуњавању услова
13
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
15
VI
Образац понуде
24
VII
Образац структуре цена
30
VIII-а
Модел уговора за самосталну понуду или понуду  са подизвођачем
34
VIII-б
Модел уговора за заједничку понуду
38
IX
Образац трошкова припреме понуде
42
X
Образац изјаве о независној понуди
43
XI
Скице
44
                                                                        У К У П Н О                          :             44

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија
Адреса: Милана Тешића 28, 15320 Љубовија
Интернет страница:  czsrljubovija.blogspot.com


2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 5/2014 су услуге уређења дворишта  Установе за одрасле и старије „Љубовија“(при Центру за социјални рад Љубовија).


4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт Зорица Ђоковић.
Е - mail адреса : ustanovaljubovija@yahoo.com
                                     и cesorljubovija@yahoo.comII  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  1. Предмет јавне набавке

            Предмет јавне набавке бр. 5/2014 су услуге уређења дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“(при Центру за социјални рад Љубовија) , шифра 71421000 [из општег речника набавке].


III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА.             Назив                                                                  јед.мере         количина        

    

РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ:


1
Геодетско обележавање и размеравање терена са извлачењем профила. Обрачун по м² .
м²
408,95
2
Демонтажа камених степеница газишта 17/30/175 и депоновање истих код објекта. Обрачун по комаду.
ком
15,00
3
Демонтажа и рушење бетонске ограде вањских степеница (6,00x1,5x0,4), са одвозом на депонију. Обрачун по м³.
м³
4,50
4
Ручно сечење растиња, старих садница и вађење пањева. У цену урачунат утовар, транспорт на депонију удаљену до 2км од објекта. Обрачун по комаду.
ком
2,00
5
Орезивање крошњи старих садница. Обрачун по комаду.
ком
3,00
6
Демонтажа жичане ограде од плетива окца 40x40. Обрачун по м².
м²
27,00
7
Демонтажа старих бетонских поклопаца са постојећих шахти са одвозом на депонију. Обрачун по комаду.
ком
5,00II  РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА:


1
Скидање хумуса машинским путем у дебљини од 20 цм са депоновањем на градилишту. Обрачун по м³.               
м³
82,00
2
Машински ископ земље за темеље потпорних зидова у земљи III категорије са одбацивањем на 1м од ивице рова за ширину 0,5 м и дубину 0,5 м. Обрачун по м³.                    
м³
16,29
3
Набавка природног шљунка и ручно разастирање испод темељних стопа зида и рампе. Обрачун по м³ за дебљину од 10 цм.
м³
5,50
4
Бетонирање темељних стопа потпорних зидова бетоном МБ-25 по претходно припремљеној подлози у одговарајућој оплати. Обрачун по м³.                 
м³
16,30
5
Набавка и угардња бетона МБ-25 и израда потпорних зидова у обостраној оплати са профилисаном окапницом на врху, просечне висине 1 м и дебљине 25 цм. Обрачун по м³.                 
м³
16,30
6
Набавка бетона, израда и бетонирање једнокраких бетонских степеница 15/30 у одговарајућој оплати по шљунчаној подлози. Обрачун по м³.
м³
1,70
7
Набавка бетона МБ-25 и бетонирање рампе по шљунчаној подлози димензија 1,5x8,00. и дебљине 15 цм. Обрачун по м³.                                
м³
1,80
8
Набавка материјала и зидање бетонске ограде од НЛБ-19 у цементном малтеру у висини од 2 м. Зид укрутити вертикалним АБ серклажом 20/20 и хоризонталним АБ серклажом на висини од 1 м и 2м. Зидове обострано омалтерисати у два слоја и окречити пластизаном беле боје. Обрачун по м² зида.
м²
28,00
9
Набавка, савијање, сечење и уградња арматуре ГА; РА по позицијама. Обрачун по кг.
кг
808,00
10
Набавка природне земље и машинско планирање и нивелисање. Обрачун по м³.
м³
102,24
11
Машинско и ручно разастирање и планирање постојећег хумуса. Обрачун по м³.
м³
82,00
12
Израда бетонске шахте за атмосферску воду 100x100x140 цм дебљине зида 15 цм са бетонским поклопцем. Обрачун по комаду.
ком
1,00
13
Набавка и уградња баштенских поклопаца Ø600 од сивог лива 5кН/м². Обрачун по комаду заједно са челичним прстеновима.
ком
5,00            По завршетку уговорених услуга записнички ће се констатовати извршење предмета набавке.
            Место пружања услуга- Установа за одрасле и старије „Љубовија“ , ул. Војводе Мишића бр. 65, Љубовија.IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


1.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.          Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)     Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)     Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)     Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4)     Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5)     Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом
6)     Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).


1.2.          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.          Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


            Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.

            Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

            Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

            Наручилац може пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, да захтева од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

            Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

            Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

            Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани нач


3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


            У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
                                               

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке уређења дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), број 5/2014, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)     Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)     Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)     Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4)     Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5)     Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;


Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом


ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
                                               

И З Ј А В У

Подизвођач________________________________________________ у поступку јавне набавке уређења дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), број 4/2014, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)     Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)     Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)     Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4)     Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).


Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

            Понуђач подноси понуду на српском језику.


2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

            Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
            У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
            Понуду доставити на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 5/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 29.10.2014. године до 12.00 часова
   
            Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
            Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена на адресу понуђача.
 
Понуда мора да садржи:


·         Образац понуде, попуњен, оверен и потписан на свакој страни од стране одговорног лица (уколико понуђачи подносе заједничку понуду или са подизвођачем - овлашћени члан, који је носилац посла , односно који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем)

  • Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности потписан и оверен од стране одговорног лица  (уколико понуђачи подносе заједничку понуду- сваки од њих оверава и потписује посебно)

·         Образац структуре цена, попуњен, потписан и оверен.

·         Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен.

·         Модел уговора-попуњен, оверен и потписан на свакој страни од  стране одговорног лица (уколико понуђачи подносе заједничку понуду или са подизвођачем- овлашћени члан, који је носилац посла , односно који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем). Уколико понуђач не достави потписан, оверен и правилно попуњен модел уговора или изврши прецртавање или измене делова модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива ( као понуда са битним недостацима).

  • Бланко меницу у висини 70% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом) – као средство обезбеђења враћања аванса, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

  • Бланко меницу у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом)- за добро извршење посла, коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора са Понуђачем. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

            Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

            У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
            Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
            Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320,  са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку ЈН бр. 5/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 5/2014- НЕ ОТВАРАТИ” или
Опозив понуде за јавну набавку ЈН бр. 5/2014- НЕ ОТВАРАТИ”  или
Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 5/2014- НЕ ОТВАРАТИ”.
            На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
            По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

            Понуђач може да поднесе само једну понуду.
            Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
            У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.


6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
            Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
            Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
            Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља VI одељак 3.).
            Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
            Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.


7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

            Понуду може поднети група понуђача.
            Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
·         члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
·         понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
·         понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
·         понуђачу који ће издати рачун,
·         рачуну на који ће бити извршено плаћање,
·         обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

            Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
            Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
            Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
            Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
            Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

            Плаћање ће се извршити авансно у износу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а на основу авансног рачуна понуђача. Преостали износ биће исплаћен најдуже у  року од 45 дана од дана извршења предметне јавне набавке, а на основу документа који испоставља понуђач и записника којим се констатује извршење предмета набавке.  
            Уколико понуђач не достави меницу на износ од 70% од укупне уговорене цене  (са ПДВ-ом) понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
            Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

8.2. Захтев у погледу рока извршења услуге

            Рок за извршење предмета јавне набавке је 30 дана од дана уплате аванса.
            Место извршења предмета јавне наваке- Установа за одрасле и старије „Љубовија“, ул. Војводе Мишића бр.65, Љубовија.

8.3 Захтев у погледу рока важења понуде

            Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
            У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
            Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.


9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

            Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
            Цена се може мењати по истеку рока важења понуде у случају промене тржишних услова, из објективних и доказивих разлога. Понуђач је у обавези поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да одговарајућим доказима (званичним ценовницима, фактурама, уговорима и другом документацијом из времена јавног отварања понуде и времена подношења захтева за корекцију цене) документује да је до поскупљења цене дошло услед увећаних цена предмета јавне набавке. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора. Наручилац има право да изврши проверу актуелних цена предмета јавне набавке, те да одбије захтев извођача уколико није тржишно оправдан.
            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.


10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА


            Уколико понуђач захтева аванс- обавезан је да достави средство обезбеђења враћања аванса- бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо.
            Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

10.1. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група понуђача, у обавези је да уз понуду достави  и :
- бланко меницу  за добро извршење посла са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора са Понуђачем .


11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
            Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

            Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на е-маил ustanovaljubovija@yahoo.com или  cesorljubovija@yahoo.com  )   тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
            Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
            Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 5/2014“.
            Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
            По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
            Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
            Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.


13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

            После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).
            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.
            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
            У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


14. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА


            Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена
                       


16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

            Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио краћи рок извршења услуге, а уколико је и рок извршења исти, уговор ће бити додељен понуђачу чија је понуда прва приспела.17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА


            Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
            Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил ustanovaljubovija@yahoo.com или cesorljubovija@yahoo.com  или препорученом пошиљком (на адресу наручиоца)са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
            Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
            После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
            Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
            Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
            Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
            Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.


18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

            Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
            У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.
VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


            Понуда бр ________________ од _______________ за јавну набавку услуге уређења дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“, (при Центру за социјални рад „Љубовија“) ЈН број 5/2014.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
 ПИБ:


Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (е-маил):


Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
           

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:


2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................
           Услуга уређења дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), ЈН број 5/2014.


Рд број
Опис позиције
једин.мере
Кол.
Јед. цена без ПДВ-а
Укупна цена  без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом

I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ:

1
Геодетско обележавање и размеравање терена са извлачењем профила. Обрачун по м² .
м²
408,952
Демонтажа камених степеница газишта 17/30/175 и депоновање истих код објекта. Обрачун по комаду.
ком
15,003
Демонтажа и рушење бетонске ограде вањских степеница (6,00x1,5x0,4), са одвозом на депонију. Обрачун по м³.
м³
4,504
Ручно сечење растиња, старих садница и вађење пањева. У цену урачунат утовар, транспорт на депонију удаљену до 2км од објекта. Обрачун по комаду.
ком
2,005
Орезивање крошњи старих садница. Обрачун по комаду.
ком
3,006
Демонтажа жичане ограде од плетива окца 40x40. Обрачун по м².
м²
27,007
Демонтажа старих бетонских поклопаца са постојећих шахти са одвозом на депонију. Обрачун по комаду.
ком
5,00
СВЕГА  РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ:

II  РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА:

1
Скидање хумуса машинским путем у дебљини од 20 цм са депоновањем на градилишту. Обрацун по м³.              
м³
82,002
Машински ископ земље за темеље потпорних зидова у земљи ИИИ категорије са одбацивањем на 1м од ивице рова за ширину 0,5 м и дубину 0,5 м. Обрачун по м³.                    
м³
16,293
Набавка природног шљунка и ручно разастирање испод темељних стопа зида и рампе. Обрачун по м³ за дебљину од 10 цм.
м³
5,504
Бетонирање темељних стопа потпорних зидова бетоном МБ-25 по претходно припремљеној подлози у одговарајућој оплати. Обрачун по м³.                 
м³
16,305
Набавка и угардња бетона МБ-25 и израда потпорних зидова у обостраној оплати са профилисаном окапницом на врху, просечне висине 1 м и дебљине 25 цм. Обрачун по м³.                  
м³
16,306
Набавка бетона, израда и бетонирање једнокраких бетонских степеница 15/30 у одговарајућој оплати по шљунчаној подлози. Обрачун по м³.
м³
1,707
Набавка бетона МБ-25 и бетонирање рампе по шљунчаној подлози димензија 1,5x8,00. и дебљине 15 цм. Обрачун по м³.                               
м³
1,808
Набавка материјала и зидање бетонске ограде од НЛБ-19 у цементном малтеру у висини од 2 м. Зид укрутити вертикалним АБ серклажом 20/20 и хоризонталним АБ серклажом на висини од 1 м и 2м. Зидове обострано омалтерисати у два слоја и окречити пластизаном беле боје. Обрачун по м² зида.
м²
28,009
Набавка, савијање, сечење и уградња арматуре ГА; РА по позицијама. Обрачун по кг.
кг
808,0010
Набавка природне земље и машинско планирање и нивелисање. Обрачун по м³.
м³
102,2411
Машинско и ручно разастирање и планирање постојећег хумуса. Обрачун по м³.
м³
82,0012
Израда бетонске шахте за атмосферску воду 100x100x140 цм дебљине зида 15 цм са бетонским поклопцем. Обрачун по комаду.
ком
1,0013
Набавка и уградња баштенских поклопаца Ø600 од сивог лива 5кН/м². Обрачун по комаду заједно са челичним прстеновима.
ком
5,00
II   СВЕГА РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА :


УКУПНО (I+II)


Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-омРок важења понудеРок  извршења услуга

Датум                                                                         Понуђач
    М. П.
_____________________________                          ________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИРд број
Опис позиције
једин.мере
Кол.
Јед. цена без ПДВ-а
Јед. цена са ПДВ-ом
Укупна цена  без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
1
2
3
4
5
6
7(4х5)
8(4х6)

I РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ:


1
Геодетско обележавање и размеравање терена са извлачењем профила. Обрачун по м² .
м²
408,95
2
Демонтажа камених степеница газишта 17/30/175 и депоновање истих код објекта. Обрачун по комаду.
ком
15,00
3
Демонтажа и рушење бетонске ограде вањских степеница (6,00x1,5x0,4), са одвозом на депонију. Обрачун по м³.
м³
4,50
4
Ручно сечење растиња, старих садница и вађење пањева. У цену урачунат утовар, транспорт на депонију удаљену до 2км од објекта. Обрачун по комаду.
ком
2,00
5
Орезивање крошњи старих садница. Обрачун по комаду.
ком
3,00
6
Демонтажа жичане ограде од плетива окца 40x40. Обрачун по м².
м²
27,00
7
Демонтажа старих бетонских поклопаца са постојећих шахти са одвозом на депонију. Обрачун по комаду.
ком
5,00

СВЕГА  РАДОВИ НА ДЕМОНТАЖИ И РУШЕЊУ:II  РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА:


1
Скидање хумуса машинским путем у дебљини од 20 цм са депоновањем на градилишту. Обрацун по м³.              
м³
82,00
2
Машински ископ земље за темеље потпорних зидова у земљи ИИИ категорије са одбацивањем на 1м од ивице рова за ширину 0,5 м и дубину 0,5 м. Обрачун по м³.                    
м³
16,29
3
Набавка природног шљунка и ручно разастирање испод темељних стопа зида и рампе. Обрачун по м³ за дебљину од 10 цм.
м³
5,50
4
Бетонирање темељних стопа потпорних зидова бетоном МБ-25 по претходно припремљеној подлози у одговарајућој оплати. Обрачун по м³.                 
м³
16,30
5
Набавка и угардња бетона МБ-25 и израда потпорних зидова у обостраној оплати са профилисаном окапницом на врху, просечне висине 1 м и дебљине 25 цм. Обрачун по м³.                 
м³
16,30
6
Набавка бетона, израда и бетонирање једнокраких бетонских степеница 15/30 у одговарајућој оплати по шљунчаној подлози. Обрачун по м³.
м³
1,70
7
Набавка бетона МБ-25 и бетонирање рампе по шљунчаној подлози димензија 1,5x8,00. и дебљине 15 цм. Обрачун по м³.                               
м³
1,80
8
Набавка материјала и зидање бетонске ограде од НЛБ-19 у цементном малтеру у висини од 2 м. Зид укрутити вертикалним АБ серклажом 20/20 и хоризонталним АБ серклажом на висини од 1 м и 2м. Зидове обострано омалтерисати у два слоја и окречити пластизаном беле боје. Обрачун по м² зида.
м²
28,00
9
Набавка, савијање, сечење и уградња арматуре ГА; РА по позицијама. Обрачун по кг.
кг
808,00
10
Набавка природне земље и машинско планирање и нивелисање. Обрачун по м³.
м³
102,24
11
Машинско и ручно разастирање и планирање постојећег хумуса. Обрачун по м³.
м³
82,00
12
Израда бетонске шахте за атмосферску воду 100x100x140 цм дебљине зида 15 цм са бетонским поклопцем. Обрачун по комаду.
ком
1,00
13
Набавка и уградња баштенских поклопаца Ø600 од сивог лива 5кН/м². Обрачун по комаду заједно са челичним прстеновима.
ком
5,00

II   СВЕГА РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ПАРТЕРА :УКУПНО (I+II)


Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
·         у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
·         у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
·         у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
·         у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 6.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

Датум:
М.П.
Потпис понуђачаVIII-а МОДЕЛ УГОВОРА-за самосталну понуду или понуду са подизвођачем
УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА
Установе за одрасле и старије „Љубовија“
(при Центру за социјални рад Љубовија)


Закључен дана ______________ ,  између:
Наручиоца  Центзар за социјални рад Љубовија ,са седиштем у Љубовији, улица Милана Тешића бр. 28, ПИБ: 102426784 Матични број: 07209177
Број рачуна: 840-120661-52, Назив банке: Управа за трезор
Телефон:015/561-782;Телефакс:015/561-782
кога заступа директор Верица Милутиновић
(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Понуђач) ,који наступа
1) самостално
2) са подизвођачем
(заокружити једну од опција)

Опционо (уколико наступа са подизвођачем)
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Подизвођач)

Основ уговора: ЈН Број: 5/2014
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. _________________ од..............................

Члан 1.

            Предмет овог уговора је уређење дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), према спецификацији из конкурсне документације и понуди понуђача  број ________________, од ____________ године, које су саставни део овог уговора.


Члан 2.

            Цена за услуге наведена у чл.1.овог уговора износи  ____________________ динара без ПДВ-а (словима ________________________________________________________________), односно ____________ динара са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
             Цена се може мењати по истеку рока важења понуде у случају промене тржишних услова, из објективних и доказивих разлога. Понуђач је у обавези поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да одговарајућим доказима (званичним ценовницима, фактурама, уговорима и другом документацијом из времена јавног отварања понуде и времена подношења захтева за корекцију цене) документује да је до поскупљења цене дошло услед увећаних цена предмета јавне набавке. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора.
            Наручилац има право да изврши проверу актуелних цена предмета јавне набавке, те да одбије захтев извођача уколико није тржишно оправдан.


Члан 3.

           
            Понуђач се обавезује да уговорене услуге изврши  на адреси Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  у ул. Војводе Мишића бр. 65 у Љубовији.
            Извршење предметне јавне набавке  се сматра окончаним када овлашћени представници уговорних страна потпишу записник о истом.
           
           
Члан 4.

            Плаћање ће се извршити авансно у износу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а на основу авансног рачуна понуђача. Преостали износ биће исплаћен најдуже у  року од 45 дана од дана извршења предметне јавне набавке, а на основу документа који испоставља понуђач и записника којим се констатује извршење предмета набавке. 
            Уколико понуђач не достави меницу на износ од 70% од укупне уговорене цене  (са ПДВ-ом) понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
            Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача број  _____________________________ .
            Понуђач је  обавезан да изврши услугу  у року од 30 ( десет) дана од дана уплате аванса.
            Као средство обезбеђења враћања аванса Понуђач је доставио  бланко сопствену меницу број ______________________.


Члан 5.
                       
   Наручилац  је дужан да :
     - бланко меницу као средство обезбеђења враћања аванса у иносу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом) врати понуђачу у року од десет дана од дана извршења предметне јавне набавке;
- бланко меницу  за добро извршење посла у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), врати понуђачу  у року од  10 (десет) дана након истека уговора са Понуђачем;Члан 6.

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.


Члан 7.

            Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају договорно.
            У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 8.

            На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.


Члан 9.

            Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.
            Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.


     НАРУЧИЛАЦ                                                                   ПОНУЂАЧ
__________________________                               _______________________


Напомена:
·         Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.


VIII-б МОДЕЛ УГОВОРА-за заједничку понудуУГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА ДВОРИШТА
Установе за одрасле и старије „Љубовија“
(при Центру за социјални рад Љубовија)


Закључен дана ______________ ,  између:
Наручиоца  Центар за социјални рад Љубовија, са седиштем у Љубовији, улица Милана Тешића бр. 28, ПИБ: 102426784 Матични број: 07209177
Број рачуна: 840-120661-52, Назив банке: Управа за трезор
Телефон:015/561-782;Телефакс:015/561-782
кога заступа директор Верица Милутиновић
(у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Понуђач) , који наступа са следећим учесницима у заједничкој понуди:
1)...............................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
2)................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
3)................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................

Основ уговора: ЈН Број: 5/2014
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. _________________ од..............................

Члан 1.

            Предмет овог уговора је уређење дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), према спецификацији из конкурсне документације и понуди понуђача  број ________________, од ____________ године, које су саставни део овог уговора.


Члан 2.

            Цена за услуге наведена у чл.1.овог уговора износи  ____________________ динара без ПДВ-а (словима ________________________________________________________________), односно ____________ динара са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
             Цена се може мењати по истеку рока важења понуде у случају промене тржишних услова, из објективних и доказивих разлога. Понуђач је у обавези поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да одговарајућим доказима (званичним ценовницима, фактурама, уговорима и другом документацијом из времена јавног отварања понуде и времена подношења захтева за корекцију цене) документује да је до поскупљења цене дошло услед увећаних цена предмета јавне набавке. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора.
            Наручилац има право да изврши проверу актуелних цена предмета јавне набавке, те да одбије захтев извођача уколико није тржишно оправдан.


Члан 3.

           
            Понуђач се обавезује да уговорене услуге изврши  на адреси Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  у ул. Војводе Мишића бр. 65 у Љубовији.
            Извршење предметне јавне набавке  се сматра окончаним када овлашћени представници уговорних страна потпишу записник о истом.
           
           


Члан 4.

            Плаћање ће се извршити авансно у износу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), а на основу авансног рачуна понуђача. Преостали износ биће исплаћен најдуже у  року од 45 дана од дана извршења предметне јавне набавке, а на основу документа који испоставља понуђач и записника којим се констатује извршење предмета набавке. 
            Уколико понуђач не достави меницу на износ од 70% од укупне уговорене цене  (са ПДВ-ом) понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
            Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача број  _____________________________ .
            Понуђач је  обавезан да изврши услугу  у року од 30 ( десет) дана од дана уплате аванса.
            Као средство обезбеђења враћања аванса Понуђач је доставио  бланко сопствену меницу број ______________________.


Члан 5.
                       
   Наручилац  је дужан да :
     - бланко меницу као средство обезбеђења враћања аванса у иносу од 70 % од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом) врати понуђачу у року од десет дана од дана извршења предметне јавне набавке;
- бланко меницу  за добро извршење посла у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), врати понуђачу  у року од  10 (десет) дана након истека уговора са Понуђачем;Члан 6.

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.


Члан 7.

            Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају договорно.
            У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

Члан 8.

            На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.


Члан 9.

            Овај уговор ступа на снагу даном његовог потписивања.
            Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.


     НАРУЧИЛАЦ                                                                   ПОНУЂАЧ
__________________________                               _______________________


Напомена:
·         Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕУ складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________________ ,доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно


Датум:
М.П.
Потпис понуђача


X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИУ складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
                                                                            (Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


                                     
            Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке уређења дворишта Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), бр. 5/2014, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.


XI  СКИЦЕ