уторак, 3. август 2021.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Центар за социјални рад „Љубовија“

Број: 551-10-248/2021-4

Датум: 02.08.2021. год.

Љ У Б О В И Ј А

 

 

На основу члана 146.и 144. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 91/2019) и  Извештаја о поступку набавке на коју се закон не примењује наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

1.    УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ, понуђачу  ПРОКОН-Б“ пр Слободан Мићић, Карађорђева 4, Љубовија, ПИБ 110511578, МБ 64884492  према спецификацији из понуде број 5/21 од 21.7.2021. године, чија је понуђена цена 799.710,00 динара без ПДВ-а, односно 879.681,00 динара са ПДВ-ом.

 

2.    У складу са елементима наведене понуде са добављачем биће закључен уговор, којим ће се детаљније прецизирати права и обавезе уговорних страна.

 

3.    Одбијају се понуде понуђача „ВАСИЉЕВИЋ-СВ“ пр Весна Васиљевић,Светосавска бб, Љубовија, број 1/2021 од 24.07.2021. године (чија је понуђена цена 832.200,00 динара без ПДВ-а, односно 915.420,00 динара са ПДВ-ом и  није достављена меница  нити сертификат)  и „БАЊЕВАЦ“ ДОО, Владе Зечевића 175, Крупањ, број 05/21 од 23.07.2021.године ( чија је понуђена цена 811.817,94 динара без ПДВ-а, односно 892.999,73 динара са ПДВ-ом) јер је изабрана понуда најнижа.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

             На основу Извештаја о поступку набавке на коју се захон не примењује број 551-10-248/2021-3 од 30.07.2021. године  утврђено је да је најповољнија понуда понуђача ПРОКОН-Б“ пр Слободан Мићић, Љубовија, број 5/21. oд 21.07.2021. године.

За ову намену планирана су средства Финансијским планом Центра за социјални рад Љубовија у износу од 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Набавка је изузета од примене на основу члана 27. ЗЈН (процењена вредност не прелази 1.000.000,00 динара на годишњем нивоу).

Процењена вредност набавке  је 909.090,91 динар без пдв-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Критеријум за оцењивање понуда је најнижа цена.

Позив за доставу понуда је упућен на адресе потенцијалних понуђача путем електронске поште дана 20.07.2021. године, а истовремено и објављен на блог страници Центра за социјални рад Љубовија.  Понуде су тражене на основу одредбе Закона о јавним набавкама, која прописује обавезу Центра за социјални рад Љубовија да поштује и спроводи начела јавних набавки и за набавке на које се Закон не примењује.

               Потенцијални понуђачи су доставили понуде и на основу приспелих понуда извршен је избор најповољније.

               Комисија за набавке је у извештају предложила,  а директор на основу тога  донео одлуку о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.

С обзиром на све напред наведено, одлучено је као у диспозитиву.   

 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                            Директор

                                                                                Милица Мијаиловић