среда, 9. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/2019 (партија бр.2.)


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-272/2019-12
Датум: 09.10.2019.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 4/2019


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добараадминистративна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:


Партија број 2 :


Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
Метална гарнитура - пластифицирана (округли сто са металном плочом и 6 столица). Пречник стола приближно 100 цм, висина приближно 70 цм. Висина столице са наслоном приближно 100 цм, седиште округло, пречника приближно 40 цм, са подметачима за седење од иверице пресвучене сунђером дебљине 5 цм и квалитетним платном, које може да се скине и опере. Боја по избору наручиоца.
Ком.
2
2.
Метална гарнитура - пластифицирана (округли сто са металном плочом и 4 столица). Пречник стола приближно 60 цм, висина приближно 70 цм. Висина столице са наслоном приближно 100цм, седиште округло, пречника приближно 40 цм, са подметачима за седење од иверице пресвучене сунђером дебљине 5 цм и квалитетним платном, које може да се скине и опере. Боја по избору наручиоца.
Ком.
46. Назив и ознака из општег речника набавке: административна опрема-            шифра 39112100, 39142000.

7. Уговорена вредност:  
·         За партију 2:  224.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда:
·         За партију број : 1

10. Понуђена цена:

·         За партију број 2:
-          највиша: 224.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 224.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

·         За партију број 2:
-          највиша: НЕМА
-          најнижа: НЕМА
Понуђена цена је већа од процењене вредности, али сходно члану 107.  Закона о ЈН наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке, ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке. Увидом у понуду на интернету комисија је утврдила да цена није већа од упоредиве тржишне цене, а како понуђач није обвезник ПДВ-а, наручилац има довољно финансијских средстава за реализацију набавке.


12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.09.2019. године.

14. Датум закључења уговора: 07.10.2019. године.

     15. Основни подаци о добављачу:

за  партију број 2: МЕГА доо Нови Кнежевац, Ненада Валчева 39,
                                ПИБ 10146172216. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.

ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

петак, 4. октобар 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/2019 (партије 1. и 3.)


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-272/2019-11
Датум: 04.10.2019.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 4/2019


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добараадминистративна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:


Партија број 1 :

     

Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
Душек, димензија 90х190 цм, минималне дебљине 14 цм, језгро душека од ПУ пене, најмање густине 25 кг/м3, са водоотпорном , парапропусном, перивом пресвалаком са рајсфешлусом која има могућност скидања и прања. Могућност коришћења душека са обе стране. Оптерећење душека минимално 110 кг,
Ком.
25Партија број 3:


Р. б.
(1)

Назив артикла

(2)
Јединица мере


(3)
Количина


(4)
1.
Трпезаријска столица Материјал: хром, метал, шперплоча
Боја ногара- хром, боја седишта- по договору
Приближне димензије:
Ширина: 43 цм,
Висина: 89 цм, Дубина: 46 цм
Висина седишта 45 цм
Дубина седишта 46 цм
Тестирано до 110 кг.
Ком.
20
2.
Канцеларијска столица Наслон и седиште од еко коже, хромирани фиксни руконаслони, тилт механизам, подешавање висине гасним цилиндром, хромирана база, носивост: 110 кг, висина:101-110цм

Ком.
16. Назив и ознака из општег речника набавке: административна опрема-            шифра 39112100, 39130000, 39141000, 39143112   .

7. Уговорена вредност:  
·         За партију 1:  322.500,00 динара без ПДВ-а.
·         За партију 3:  167.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда:
·         За партију број 1: 1
·         За партију број 3: 1.


10. Понуђена цена:

·         За партију број 1:
-          највиша: 322.500,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 322.500,00 динара без ПДВ

·         За партију број 3:
-          највиша: 167.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 167.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:

·         За партију број 1:
-          највиша: 322.500,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 322.500,00 динара без ПДВ

·         За партију број 3:
-          највиша: 167.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 167.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.09.2019. године.

14. Датум закључења уговора: 03.10.2019. године.

     15. Основни подаци о добављачу:

·         за  партију број 1: СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368,

·         за  партију број 3: СЗТР „ВИЛОТИЋ“ ЉУБОВИЈА , Кашице бб, Љубовија, ПИБ 105036368,.


16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.

ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић

уторак, 1. октобар 2019.

Одлука о обустави поступка за партију бр. 4 ЈН 4/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-272/2019-6
Датум: 30.09.2019.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
 ЈН 4/2019 за партију број 4


набавка административна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом) за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија''- партија број 4- висећи дворишни сунцобран

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 16.09.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка административна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра  39112100, 39130000, 39141000, 39142000, 39143112   [из општег речника набавке), редни број четири набавке за 2019. годину (бр. ЈН 4/2019).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца за партију 4 није приспела   ни једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-272/2019-4 од 30.09.2019. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке: набавка административна опрема (са допремањем, истоваром и монтажом), шифра  39112100, 39130000, 39141000, 39142000, 39143112   [из општег речника набавке
- Редни број јавне набавке за 2019. годину: четири  (ЈН 4/2019).
- Процењена вредност јавне набавке: 25.000,00  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: нула.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: нема.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке .
   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 4/2019 за партију 4. Обзиром да су све остале партије реализоване, процењена вредност обустављене партије (25.000,00 без ПДВ-а) не захтева поновно покретање поступка јавне наваке, те се поступак неће понављати.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић