четвртак, 21. мај 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 4/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-121/2015-13
Датум: 21.05.2015.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 4/2015


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добаракотла на пелет (са допремањем, монтирањем, пуштањем у рад и свим пратећим радовима), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.
Опис позиције
Ј.М
Кол.
1
(2)
(3)
(4)
1
Демонтажа постојећег котла на лож уље 400 kW
ком
1
2
Набавка и уградња котла на пелет 150 kW, са спремником и гориоником; Врста горива: дрвени пелет фи 6мм, дужине 10-30мм; Резервар за пелет запремине мин. 1,5м3 ; Аутоматска добава пелета до котла; Дигитална микропроцесорска пелет регулација са прегледном командном таблом и дисплејом, где се исписују сва тренутна стања у току рада, која управља свим функцијама котла; Степен корисности преко 85 %.
ком
1
3
Демонтажа постојећих вентила ½“ 8прави и угаони), набавка и уградња термостатских вентила ПН 6, ДН ½“
ком
40
4
Преправљање дела цевовода, са демонтажом постојећих вентила ДН 80 НП 6 и циркулационих пумпи, раздвајање постојећег вода и уклањање истог, који је коришћен за напајање помоћног објекта, постављање новог дела инсталације и повезивање са котлом, уз уградњу већ постојећих циркулационих пумпи (главних и помоћних), као и свих постојећих вентила ДН 80 НП 6 са заменом неисправних вентила, са свим потребним фитинзима и пратећим материјалом
пауш
1
5
Изоловање дела цевоводне мреже термоизолацијом са алуминијумском облогом
м
20
6
Хладна проба и балансирање система
пауш
1
7
Преправка инсталације и повезивање новоуграђенох котла са постојећом експанзивном посудом


пауш

1
8
Набавка и уградња сигурносног вентила
ком
1
9
Остали ситан материјал са уградњом
пауш
1
10
Преправка електоинсталације и повезивање са новоуграђеним котлом, као и повезивање циркулационих пумпи са већ постојећим  електроормарима
пауш
1
11
Транспорт котла на пелет 150 kW и свог осталог потребног материјала до места уградње
пауш
1
12
Обука особља и увек доступна стручна сервисна служба
пауш
1

6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 42515000 [из општег речника набавке]

7. Уговорена вредност: 776.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 8.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 3.768.955,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 776.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.149.980,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 776.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 30.04.2015. године.

14. Датум закључења уговора: 21.05.2015. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ТЕРМО-СОЛАР“ ДОО ВАЉЕВО,  ул.
           Војводе Степе бб, ПИБ 101901972.

16. Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: немаДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић


петак, 15. мај 2015.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈН 6/2015


ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

(551-10-169/2015-2)
за јавну набавку бр. 6/2015
отворени поступак

услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад  Љубовија)


мај    2015. године

На основу члана  32. и члана 60. Закона о јавним набавкама
 („Службени гласник РСбр.124/12)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "Љубовија“

упућујe

ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку-отворени поступак
(бр. ЈН 6/2015)

1.      Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
2.       Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
3.      Врста поступка јавне набавке: отворени поступак.
4.       Предмет јавне набавке (бр. ЈН 6/2015) је: набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке]
5.      Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена.

6.      Позив за подношење понуда  и конкурсна документација биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија:  czsrljubovija.blogspot.com.

7.      Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и друге услове предвиђене конкурсном документацијом и доставе доказе о томе.

8.      Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - јавна набавка (бр. ЈН 6/2015)-отворени поступак. На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 26.06.2015. године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа.Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

9.       Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 26.06.2015. године у  12.30 часова, у просторијама наручиоца.

10.  Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени  представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда. 

11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је  30.06.2015. год.
12.  Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:  Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија  са назнаком: Питања за Комисију за ЈН 6/2015-отворени поступак или на е-mail адресу: cesorljubovija@yahoo.com. Особа за контакт је Зорица Ђоковић.На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (ЈН 6/2015) број 551-10-169/2015 од 13.05.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку (ЈН 6/2015) 551-10-169/2015-1, од 14.05.2015.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном поступку за јавну набавку
услуге припреме и достављања хране
за Установу за одрасле и старије ''Љубовија''
( при Центру за социјални рад ''Љубовија'')

ЈН бр. 6 /2015

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
Назив поглавља
Страна
I
Општи подаци о јавној набавци
5
II
Подаци о предмету јавне набавке
6


III
Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита 


7


IV
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова


9
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
15
VI
Образац понуде
27
VII
Модел уговора
31

VIII
Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

36
IX
Образац трошкова припреме понуде
37
X
Образац изјаве о независној понуди
38

XI
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

39
                                                                                     У К У П Н О :                 39
 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
  1. Подаци о наручиоцу

Наручилац:  ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА
                      (са Установом за   одрасле и старије „Љубовија“)

Адреса:  МИЛАНА ТЕШИЋА 28, ЉУБОВИЈА

Интернет страница- блог:  czsrljubovija.blogspot.com


  1. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.


  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 6/2015 су услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија''( при Центру за социјални рад ''Љубовија'').


  1. Циљ поступка

      Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

  1. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: ЗОРИЦА ЂОКОВИЋ
Е - mail адреса: cesorljubovija@yahoo.com
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 6/2015, услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија''( при Центру за социјални рад ''Љубовија''); шифра  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке]III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.


Месечне количине намирница по једном кориснику (доручак, ручак, вечера и ужина) износе најмање :


·         Свеже месо --------------------------------------------------------------------3,00 кг
·         Изнутрица-------------------------------------------------------------------------0,50 кг
·         Риба---------------------------------------------------------------------------------2,00 кг
·         Сухомеснати производи---------------------------------------------------1,00 кг
·         Млеко-------------------------------------------------------------------------------7,00 л
·         Уље ----------------------------------------------------------------------------------1,00 л
·         Јаја-----------------------------------------------------------------------------------15 ком.
·         Поврће------------------------------------------------------------------------------10,00 кг
·         Воће и прерађевине----------------------------------------------------------4,00 кг
·         Житарице-брашно и пиринач--------------------------------------------1,00 кг
·         Хлеб и  пекарски производи ----------------------------------------------13,50 кг
·         Шећер ------------------------------------------------------------------------------1,00 кг
·         Паштета-----------------------------------------------------------------------------0,50 кг
·         Чај--------------------------------------------------------------------------------------0,06 кг
·         Јогурт---------------------------------------------------------------------------------8,00 л
·         Кисело млеко---------------------------------------------------------------------0,50 л
·         Маргарин --------------------------------------------------------------------------0,32 кг
·         Сир -----------------------------------------------------------------------------------1,00 кг
·         Колачи разни ----------------------------------------------------------------------0,75 кг
·         Зачини разни (со, бибер, вегета, ал. паприка...)----------------- 0,30 кг


Капацитет установе је 50 корисника. Према наведеним количинама намирница понуђач је дужан да уз понуду достави и предлог јеловника за месец дана, са израженим појединачним количинама намирница по оброку. Јеловник мора бити разноврстан, што значи да  у  току једне седмице не може бити понављања истих оброка. Такође мора бити прилагођен корисницима који болују од дијабетеса и који су на дијеталној исхрани.
Понуђач се обавезује да испоручује предмет набавке свакодневно према броју смештених корисника  у Установу за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), на адреси Војводе Мишића бр. 65 и за исти доставља рачун наручиоцу до 15-ог у месецу (за претходни месец). Наручилац се обавезује да ће благовремено (дан раније)обавештавати Понуђача о броју смештених корисника којима је потребна услуга исхране, као и броју корисника оболелих од дијабетеса, односно корисника на дијеталној исхрани.
Прехрамбени производи који су предмет ове набавке , као и амбалажа и превозно средство  у којима  се исти достављају, бити у свему сагласни са важећим стандардима о квалитету и хигијенској исправности, у складу са позитивним законским прописима, добрим пословним обичајима, и сл.. Наручилац има право да врши контролу и надзор над пружањем услуга и да врши оцену квалитета пружених услуга.
Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно „врати“ испоручену храну у случају да Понуђач  приликом испоруке не поштује одредбе закона и правилника које се односе на прехрамбене артикле.
        


IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА


1.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.          Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)     Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)     Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)     Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4)     Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5)     Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Законa), ако је таква предвиђена посебним прописом

6)     Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).


1.2.          Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

                   1) Пословни капацитет-да је у претходној пословној години остварио минимални приход од регистрованих делатности у износу од 5.000.000,00 динара;

                   2) Финансијски капацитет- да му текући рачуни код пословних банака у предходних годину дана, пре достављања понуде, нису били у блокади дуже од 30 дана (непрекидно или са прекидима) и да на дан пре дана сачињавања понуде или на сами дан сачињавања понуде нема блокаду текућих рачуна код пословних банака.

 3) Технички и кадровски капацитет- да поседује кухињу за припрему хране у складу са важећим стандардима и најмање два запослена радника на пословима припреме хране.

4) Над Понуђачем не сме бити покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3.          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

1.4.          Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
2.     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

·         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
·         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
·         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
·         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
·         Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе-уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
·         Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)     и 2) Пословни и финансијски капацитет- Доказ: Извештај о бонитету или скоринг издат од надлежног органа (Агенција за привредне регистре издаје извештаје о бонитету и скоринг).

3) Технички и кадровски капацитет-Доказ: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да располаже оним техничким капацитетом који је наручилац у конкурсној документацији дефинисао као довољан. Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, а пре потписивања уговора  достави копију радне књижице, одговарајући образац Фонда ПИО из кога се види да је лице пре објављивања јавног позива засновао радни однос на неодређено време или одређено време код понуђача, или уговор којим је ангажовао довољан број  лица за обављање послова предметне јавне набавке, као и фотокопију важећих санитарних књижица.

4) Над Понуђачем не сме бити покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак- Доказ: Штампана страница  са претраге привредних субјеката (предузетника) на сајту АПР-а из које се види статус  правног лица, а која не сме бити штампана пре дана објављивања позива за достављање понуда.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.


2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана  Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је приспела на адресу наручиоца  до 26.06.2015. године  до 12.00  часова.
   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
  
Понуда мора да садржи:

·         Образац понуде, попуњен,оверен и потписан на свакој страни од стране одговорног лица (уколико понуђачи подносе заједничку понуду или са подизвођачем - овлашћени члан, који је носилац посла , односно који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем).
·          Попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о подизвођачу, уколико понуђач       делимично извршење набавке поверава подизвођачу
·                     Попуњен, печатом оверен и потписан образац - Подаци о понуђачу који је учесник у    заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача
·         Доказе за испуњавање обавезних и додатних услова и то:
o       Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:
o       Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
o       Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда. Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;
o       Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
o       Дозвола за обављање делатности која је предмет јавне набавке и назив надлежног органа за издавање дозволе-уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.
o       Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
o       Извештај о бонитету или скоринг издат од надлежног органа (Агенција за привредне регистре издаје извештаје о бонитету и скоринг).
o       Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да располаже оним техничким капацитетом који је наручилац у конкурсној документацији дефинисао као довољан. Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, а пре потписивања уговора  достави копију радне књижице, одговарајући образац Фонда ПИО из кога се види да је лице пре објављивања јавног позива засновао радни однос на неодређено време или одређено време код понуђача, или уговор којим је ангажовао довољан број  лица за обављање послова предметне јавне набавке, као и фотокопију важећих санитарних књижица.
o       Штампана страница  са претраге привредних субјеката (предузетника) на сајту АПР-а из које се види статус  правног лица, а која не сме бити штампана пре дана објављивања позива за достављање понуда.

·         Модел уговора-попуњен, оверен и потписан на свакој страни од  стране одговорног лица (уколико понуђачи подносе заједничку понуду или са подизвођачем- овлашћени члан, који је носилац посла , односно који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем). Уколико понуђач не достави потписан, оверен и правилно попуњен модел уговора или изврши прецртавање или измене делова модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива ( као понуда са битним недостацима).
·         Бланко меницу -Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група понуђача, у обавези је да уз понуду достави  бланко меницу  за добро извршење посла са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора .
      Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

·         Образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен.

·         Образац изјаве о независној понуди- попуњен, потписан и оверен.


3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија,  са назнаком:
Измена понуде за јавну набавку услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
Допуна понуде за јавну набавку услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015 - НЕ ОТВАРАТИ” или
Опозив понуде за јавну набавку услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или
Измена и допуна понуде за јавну услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.


7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
1)     члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
2)     понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
3)     понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
4)     понуђачу који ће издати рачун,
5)     рачуну на који ће бити извршено плаћање,
6)     обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је до 30.-ог у месецу ( за претходни месец) на основу фактуре коју понуђач  доставља до наручиоцу до 15. у месецу за претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу квалитета испоручених прехрамбених производа

Сви испоручени прехрамбени производи, који се достављају у оргиналној амбалажи,  морају имати важећи  рок употребе. Уколико се при конзумирању производа утврди да је исти неисправан за исхрану („покварен“), наручилац задржава право да исти рекламира код понуђача, без обзира на рок трајања. Уколико понуђач не уважи рекламацију  и не достави исправан производ, наручилац има право да одбије плаћање неисправног проивода.
8.3. Захтев у погледу рока извршења услуге

Испорука предмета јавне набавке врши се свакодневно у Установи за одрасле и старије „Љубовија“ у улици Војводе Мишића 65 у Љубовији, у складу са потребама наручиоца.
Понуђач је дужан да оброке достави у следећим временским интервалима :
-          доручак  до 8.00 часова;
-          ужина до 11.00 часова;
-          ручак до 13.00 часова и
-          вечера  до 18.00 часова.

            Храна која се конзумира топла мора бити и достављена топла у одговарајућем временском интервалу за одговарајући оброк или у посудама које задржавају топлоту до предвиђеног времена за  оброк.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде

            Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
            У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.


9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

            Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
            У цену је урачунато набављање, припремање и достављање  хране.
            Цена се може мењати по истеку рока важења понуде у случају промене тржишних услова, из објективних и доказивих разлога. Понуђач је у обавези поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да одговарајућим доказима (званичним ценовницима, фактурама, уговорима и другом документацијом из времена јавног отварања понуде и времена подношења захтева за корекцију цене) документује да је до поскупљења цене дошло услед увећаних цена предмета јавне набавке. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора.
            Наручилац има право да изврши проверу актуелних цена предмета јавне набавке, те да одбије захтев извођача уколико није тржишно оправдан.  
            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.


10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.


11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

            Понуђач је дужан да уз понуди достави бланко меницу  за добро извршење посла са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора .
            Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
            Наручилац ће уновчити бланко меницу за добро извршење посла у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
            Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
            Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом  утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као  такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.            Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

            Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: cesorljubovija@yahoo.com] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
            Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој блог страници.
            Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 6/2015“
            Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
            По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
            Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

            После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 11. Упутства понуђачима како да сачине понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

            Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.


17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

            Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је који достави предлог квалитетнијег јеловника.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

            Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

            Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

            Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: cesorljubovija@yahoo.com или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
            Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
            После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
            Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
            Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
            Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. 
            Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
            Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
            Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

            Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
            У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:ПИБ:


Име особе за контакт:Електронска адреса понуђача (e-mail):


Телефон:


Телефакс:


Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
           

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:


2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:


Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................

 Услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015.Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-омРок   плаћањаРок важења понудеДатум                                                                         Понуђач
    М. П.
_____________________________                          ________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА


УГОВОР О
припремању и достављању хране
за Установу за одрасле и старије ''Љубовија''
 (при Центру за социјални рад ''Љубовија),
ЈН бр. 6/2015

Закључен између:
Наручиоца : Центар за социјални рад Љубовија, са седиштем у Љубовији, улица Милана Тешића бр. 28
ПИБ: 102426784 Матични број: 07209177; Број рачуна: 840-120661-52  Назив банке: Управа за трезор, телефон: 015/561-782, кога заступа директор Верица Милутиновић (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Понуђач) који наступа
1) самостално
2) са подизвођачем
(заокружити једну од опција)

Опционо (уколико наступа са подизвођачем)
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Подизвођач)


Основ уговора:
ЈН Број: 6/2015
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. ____________ од..............................Члан 1.
                                                    
Саставни део овог уговора чини конкурсна документација наручиоца за отворени поступак јавне набавке ЈН 6/2015 – услуге припреме и достављања хране за кориснике Установе за одрасле и старије „Љубовија“, при Центру за социјални рад Љубовија и понуда понуђача  коме је додељен уговор број ________________, од ____________ године.
            Предмет овог уговора је набавка услуга припреме и достављања хране по спецификацији из конкурсне документације и  понуди понуђача  , и  то:
                        -     доручак
            -     ужина
            -     ручак и
            -     вечера.
Члан 2.

            Цена услуга исхране за једног корисника по дану износи____________дин. без ПДВ (словима _________________________________________________________________________), односно _______________ дин. са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
            Цена услуге за максималан број корисника (50) за  период од 1 године износи __________________динара без ПДВ-а (словима __________________________________________________________________________,односно _____________________ динара са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
Наручилац се обавезује да ће благовремено (дан раније) обавештавати Понуђача о броју смештених корисника којима је потребна услуга исхране, као и броју корисника оболелих од дијабетеса, односно корисника на дијеталној исхрани.
            Уговорена вредност услуге је оквирна за планиране испоруке. Конкретна  вредност  услуге по овом уговору се утврђује на основу посебно требоване  и испоручене  количине хране.  Наручилац и понуђач су сагласни да коначна количина хране може бити мања  од количине предвиђене спецификацијом, а све у зависности од стварних потреба наручиоца и попуњености смештајних капацитета Установе.      
                                                                        Члан 3.

Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене хране, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на момент закључења овог уговора. У случају  да је раст цена  понуђача, према његовом званичном ценовнику, већи  од процента  раста потрошачких цена, наручилац може понуђачу  признати  реални раст  трошкова инпута или једнострано раскинути овај уговор.
            У случају из става 1. овог члана понуђач је дужан да наручиоцу уз захтев за корекцију цена достави примерак одлуке о корекцији цена или оверени званични ценовник. Уколико се захтева корекција цена у проценту већем од процента раста потрошачких цена  у односу на момент закључења уговора, понуђач-произвођач добара је дужан да уз захтев достави и калкулацију цена, а понуђач – прометник је дужан да достави фотокопију фактура добављача.
            О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник. Усаглашене кориговане цене, ступају на снагу са даном достављања захтева.                             Наручилац има право, уколико на тржишту те врсте добара дође до појефтињења, да захтева од понуђача да се изврши умањење уговорене цене испоруке. За умањивање уговорене цене доставља понуђачу писани захтев, уз прилагање доказа о цени добара уговорених произвођача добара. Цена се може умањити за проценат  смањења цене у односу на висину цене одређеног добра у моменту закључења уговора. Уколико понуђач не прихвати умањење цена наручилац може једнострано раскинути уговор о испоруци, без права на наплату уговорне казне.
            Уколико уговорне  стране не постигну споразум о промени цена, тако да једна страна откаже уговор, отказни рок износи 90 дана и тече од дана пријема писменог захтева понуђача.

                                                                   Члан 4.

Понуђач се обавезује да за све време важења уговора испоручује услуге свакодневно према броју смештених корисника  у Установу за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), на адреси Војводе Мишића бр.65 и за исте испоручује рачун наручиоцу до 15-ог у месецу (за претходни месец).
 Понуђач је дужан да оброке достави у следећим временским интервалима :
-          доручак  до 8.00 часова;
-          ужина до 11.00 часова;
-          ручак до 13.00 часова и
-          вечера  до 18.00 часова.

            Храна која се конзумира топла мора бити и достављена топла у одговарајућем временском интервалу за одговарајући оброк или у посудама које задржавају топлоту до предвиђеног времена за  оброк.

Члан 5.

            Уговарачи су сагласни да се пријем хране врши од стране представника наручиоца и  представника понуђача и том приликом оба представника су дужна да потпишу  отпремницу  којом потврђују испоруку.
            Представник наручиоца је  дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака (квалитета и квантитета), и исте на отпремници констатују.

                                                                        Члан 6.

Понуђач се обавезује да ће испорука и квалитет предмета овог Уговора бити у свему сагласни са важећим стандардима о квалитету, у складу са позитивним законским прописима, добрим пословним обичајима, и сл. Наручилац има право да врши контролу и надзор над пружањем услуга и да врши оцену квалитета пружених услуга.

                                                            Члан 7.

            Сви испоручени прехрамбени производи, који се достављају у оргиналној амбалажи,  морају имати важећи  рок употребе. Уколико се при конзумирању производа утврди да је исти неисправан за исхрану („покварен“), наручилац задржава право да исти рекламира код понуђача, без обзира на рок трајања. Уколико понуђач не уважи рекламацију  и не достави исправан производ, наручилац има право да одбије плаћање неисправног проивода.

                                                                        Члан 8.

Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно „врати“ испоручене услуге у случају да Понуђач  приликом испоруке не поштује одредбе Закона и Правилника које се односе на прехрамбене артикле.
У случају да Наручилац три пута у току трајања овог уговора не прихвати испоруку Наручилац има право да откаже уговор уз отказни рок од 90 дана и реализује меницу, коју је понуђач доставио уз понуду као инструмент обезбеђења плаћања за добро извршење посла.

   Члан 9.

            Наручилац ће вршити плаћање месечних услуга  по истеку месеца за који су услуге пружене, а по добијању фактуре од Понуђача , до 30-ог у текућем месецу. Фактура се доставља на адресу Наручиоца у  улици Милана Тешића 28 у Љубовији.
            Уплата ће се вршити на жиро рачун понуђача број ________________________ код_______________________________________.

                                                                     Члан 10.

      Бланко меницу  за добро извршење посла, са меничним овлашћењем,  у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју је понуђач доставио уз понуду,  наручилац је дужан да врати  понуђачу 10( десет) дана након истека уговора .

                                                                Члан 11.

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Члан 12.

За све оно што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

  Члан 13.

            Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају споразумно.
            У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

  Члан 14.

            Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и важи за период од једне године .
            Уговор је  сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.


     НАРУЧИЛАЦ                                                                   ПОНУЂАЧ
__________________________                               _______________________________

Напомена:
·         Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИр.б.
НАЗИВ
јед.мере
количина
(50 корисника x 365 дана)
цена по јед мере без ПДВ
цена по јед мере са ПДВ
укупан износ
без ПДВ (4х5)
укупан износ
са ПДВ  (4х6)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доручак
оброк
18250
2.
Ужина
оброк
18250
3.
Ручак
оброк
18250
4.
Вечера
оброк
18250
С В Е Г А :
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
·         у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
·         у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
·         у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
·         у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
·          

Датум:
М.П.
Потпис понуђачаIX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _______________________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:
М.П.
Потпис понуђачаX   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
                                                                            (Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


                                     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.Датум:
М.П.
Потпис понуђачаНапомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНАУ вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу


ИЗЈАВУ

Понуђач..................................................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 6/2015  поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.          Датум                                                                                          Понуђач

________________                        М.П.                                  _________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.