уторак, 29. март 2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 4/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-120/2016-5
Датум: 29.03.2016. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке

јавна набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), шифре 33700000; 39224000 и 39830000  [из општег речника набавке ) за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 4/2016

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 15.03.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број четири  за 2016. годину (бр. ЈН 4/2016). Процењена вредност јавне набавке је 525.000,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспелa je једна понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-120/2016-4 од 29.03.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.     Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем)
- Редни број јавне набавке за 2016. годину: четири (ЈН 4/2016).
- Процењена вредност јавне набавке: 525.000,00 динара без ПДВ-а.
-Набавка планирана у периоду  II-III месец 2016. год.

2.     Укупан број поднетих понуда:  један.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
„МАЛИ ПРИНЦ“ доо Јаково, Ослобођења 52

Неблаговремених понуда нема.

3.     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-137/2016 од 29.03.2016. у 11.25 ч.
„МАЛИ ПРИНЦ“ доо Јаково, Ослобођења 52
680.173,50
Понуда је неприхватљива јер није достављена меница за добро извршење посла; узорак тоалет папира који је достављен не одговара  квалитету „Перфекса“ или еквивалентног; понуђена цена већа од процењене вредности јавне набавке

4.     Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.


   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 4/2016.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

понедељак, 21. март 2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈН 3/2016

 

Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА- - ЈН 3/2016


1.          Назив,адреса и интернет стр.наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“, Милана Тешића 28,   Љубовија, czsrljubovija.blogspot.com.
2.     Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).
3.     Опис предмета набавке: услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''      Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''- шифре 55321000 и 55523000.   
4.      Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  дин. без ПДВ-a.
5.           Број примљених понуда: нула.
6.            Поступак ће бити поновљен у року од 30 радних дана.

четвртак, 17. март 2016.

ЈАВНА НАБАВКА ПРОИЗВОДА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ-ЈН 4/2016


                                                             П О З И В

На основу члана  39. и члана 60. Закона о јавним набавкама
 („Службени гласник РСбр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "Љубовија“

                                                                   упућујe

                                                                 ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
(бр. ЈН 4/2016)

1.      Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
2.       Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
4.       Предмет јавне набавке (бр. ЈН 4/2016) је: набавка добара – производи  за одржавање хигијене (са допремањем), шифра 33700000; 39224000 и 39830000 [из општег речника набавке]
5.      Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена.

6.      Позив за подношење понуда  и конкурсна документација биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија:  czsrljubovija.blogspot.com.

7.      Право учешћа у поступку јавне набавке имају и сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном документацијом.

8.      Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 4/2016). На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 29.03.2016 године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

9.       Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 29.03.2016. године у  12.30 часова, у просторијама наручиоца.

10.  Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени  представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда. 

11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 31.03.2016. год.

12. Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:  Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија  са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 4/2016) или на е-mail адресе: cesorljubovija@yahoo.com . Особа за контакт је Зорица Ђоковић.
          НАПОМЕНА: Из разлога обимности конкурсне документације иста није могла бити објављена на овој блог страници, па је заинтересовани могу преузети кликом на: конкурсна документација ЈН 4/2016 или се обратити наручиоцу, како би исту доставио путем е-mail-а.

понедељак, 14. март 2016.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ЈН 3/2016РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-80/2016-5
Датум: 14.03.2016. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 ) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке мале вредности
 ЈН 3/2016


услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија''.

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 23.02.2016. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке), редни број три набавке за 2016. годину (бр. ЈН 3/2016).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца није приспела   ни једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-80/2016-4 од 10.03.2016. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке: услуге припреме и достављања хране за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“, шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке)
- Редни број јавне набавке за 2016. годину: три  (ЈН 3/2016).
- Процењена вредност јавне набавке: 4.166.667,00  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: нула.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање: нема.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.

   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 3/2016. Поступак ће поново бити спроведен у року од  30 радних дана.


ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана.


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица Милутиновић