среда, 11. јун 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-38/2014-14
Датум: 11.06.2014.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 3/2014


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара путничког хидрауличног лифта носивости 1000 кг (са услугом допремања, монтирања и пуштања у рад, као и електро-инсталатерских и грађевинско-занатских радова на реконструкцији простора предвиђеног за окно лифта), за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија) и то:
     
Предмет ЈН
Јед. мере
Количина
Путнички хидраулични лифт према карактеристикама из конкурсне документације
Ком.
1
Електро-инсталатерски радови:


Разбијање подних керамичких плочица и бетона у непосредној близини врата лифта, у приземљу и на спрату. Циљ је да се дође до напојних каблова за разводне блокове СТ1Л, СТ1Д (приземље), СТ2Л и СТ2Д (спрат) и СТ3Л, СТ3Д (поткровље), РО-БОЈ (бојлер у сутерену). Ови каблови, ПП-Y-5x4 и 5x6, налазе се испод изравравнавајућег слоја, увучени у црева одговарајућег пречника. Потребно је да се разбије под у околини постојеће разводне табле СТ1Л, у површини од око 4м2 а на спрату само толико колико је потребно да се ослободе и изместе каблови. У цену је укључено уклањање шута на расположиву депонију у близини објекта или на другу депонију, коју је дужан да обезбеди извођач радова.
м2
5,00
Набавка, испорука и постављање подних керамичких плочица, по могућству истих као плочице које су разбијене, заједно са израдом равнајућег слоја.
м2
5,00
Штемовање зида у приземљу, и на спрату, испод и десно од разводне табле СТ1Л, односно СТ2Л, ради ослобађања напојних каблова (5 у приземљу, односно 4 на спрату). Каблове извући из зида на максималној могућој дужини. Сви каблови су ПП-Y-5x6 осим кабла за таблу СТ1Л (ПП-Y-5x4).
пауш
1,00
Набавка, испорука и уградња разводне кутије ОБО Т250, димензија 240 x 190 x 95мм. У кутију уградити ДИН шину дужине око 240мм, као и 5 редних стезаљки синтерметал РНСС1.5-6 (5x6мм2). Ову кутију уштемати у зид и поставити на висину од 0.4м (доња ивица), и у њој извршити настављање 5 напојних каблова.
комплет
1,00
Кутија ОБО Т250, 2007109
ком
1,00
шина ДИН35мм, л=0.24м
ком
1,00
редна стезаљка синтерметал РНСС1.5-6 (5x6мм2)
ком
5,00
Измештање разводних табли СТ1Л (приземље) и СТ2Л (спрат). Ове табле налазе се на местима на којима се отварају врата за лифт. Табле треба преместити на зид ходника лево од врата, под правим углом у односу на зид на ком су врата. Пре уклањања разводних табли, све проводнике пажљиво обележити, посебно водећи рачуна о неутралним прикључцима. Проводнике ослободити из зида, штемовањем малтера. Пошто ће разводне табле вероватно бити оштећене, исте треба заменити новим, док остала опрема остаје иста (осигурачи, ЗУДС, РСТ сабирнице).


развезивање разводне табле СТ1Л, са обележавањем проводника. Табла садржи ЗУДС40А/0,5А и 16 аутоматских осигурача.
ком
1,00
развезивање разводне табле СТ2Л, са обележавањем проводника. Табла садржи 2 x ЗУДС40А/0,5А и 17 аутоматских осигурача.
ком
1,00
настављање проводника ПП-Y-3x2.5 у приземљу, 5 ком
комплет
1,00
разводна кутија 100x100
ком
1,00
2054485 ОБО: стезаљка утична 3x2,5
ком
15,00
проводник ПП-Y-3x2.5
м
15,00
настављање проводника ПП-Y-3x2.5 на спрату, 7 ком
комплет
1,00
разводна кутија 100x100
ком
2,00
2054485 ОБО: стезаљка утична 3x2,5
ком
21,00
проводник ПП-Y-3x2.5
м
21,00
настављање проводника ПП-Y-3x1.5 на спрату, 5 ком
комплет
1,00
разводна кутија 100x100
ком
1,00
2054485 ОБО: стезаљка утична 3x2,5
ком
15,00
проводник ПП-Y-3x1.5
м
15,00
Разводна табла Мини Прагма МИП22312Т: за уградњу у зид, 3x12 модула, са димованим вратима, производње Schneider Electric или еквивалентна, или еквивалентна. У таблу уградити елементе, уклоњене из СТ1Л:
комплет
1,00
Разводна табла МИП22312Т или еквивалент
ком
1,00
ЗУДС 40/0,5
ком
1,00
Инсталациони аутоматски осигурач
ком
16,00
Разводна табла Мини Прагма МИП22312Т: за уградњу у зид, 3x12 модула, са димованим вратима, производње Schneider Electric, или еквивалентна.У таблу уградити елементе, уклоњене из СТ2Л:
комплет
1,00
Разводна табла МИП22312Т или еквивалент
ком
1,00
ЗУДС 40/0,03
ком
2,00
Инсталациони аутоматски осигурач
ком
17,00
настављање проводника ПП-Y-5x6, 3 комада
комплет
1,00
разводна кутија 100x100
ком
3,00
редна стезаљка синтерметал РНСС1.5-6 (5x6мм2)
ком
3,00
проводник ПП-Y-5x6
м
6,00
Набавка, испорука и уградња кабловског прикључног ормара за лифт, КПК-2. Ормар за уградњу на зид, дограђује се поред постојећег КПО. Ормар је типа ЕДБ-1, полиестер, са уграђеном једном групом високоучинских осигурача НВ400/63А, и сабирницом за неутрални проводник. У ормару применити ТН-Ц-С систем заштите и извршити означавање. Спољна врата означити црвеном дијагоналном цртом ширине 70мм.
ком
1,00
Остваривање везе између напојног кабла објекта уведеног у постојећу КПК-1, и КПК-2, проводником 5xП/Ф-10мм2 у цреву фи 32мм.
пауш
1,00
Набавка, испорука и постављање напојног кабла лифтовског постројења, ПП00-Y-5x10, између КПО-2 и РО-Лифт. КПО-2 налази се лево од улазних врата у објекат из улице Војводе Мишића, а РО-Лифт у приземљу објекта, на удаљености од око 7м. Кабл поставити у каналицу одговарајуће величине, по зиду или плафону канцеларије управника, по плафону ходника и како се извођачу учини да је погодно. Укупна дужина кабла зависиће од тачног положаја РО-Лифта али неће бити већа од ве дужине. Пресек кабла евентуално услагласити са стварним захтевом постројења лифта.
м
15,00
Измештање надградне светиљке МЦП80ТС418 са плафона постојеће просторије у приземљу која се претвара већим делом у лифтовско окно, на зид просторије одмах поред врата.
ком
1,00
Измештање надградне светиљке МЦП80ТС418 са плафона постојеће просторије на спрату која се претвара већим делом у лифтовско окно, на зид просторије одмах поред врата.
ком
1,00
Измештање аутоматског јављача пожара са средине просторије у приземљу, и на спрату, која се претвара у лифтовско окно, на плафон преосталог дела. Осим измештања јављача, треба извући постојеће проводнике - доводни, одводни, као и проводник према паралелном индикатору. Проводник који се мора преместити ЈY(Ст)-Y-2x2x0.6, наставити у разводној кутији за монтажу на зид и додати 5м проводника у каналици 16x25, од разводне кутије до нове позиције јављача.
комплет
2,00
Постављање аутоматског јављача пожара у лифтовско окно. Јављач је конвенциониални, типа Wizmart НБ-338-2 ЛЕД оптички детектор са подножјем или еквивалента. Овај јављач треба укључити у постојећу зону 5 у поткровљу објекта и то на следећи начин: лоцирати проводник између јављача 5.1 и 5.2, пресећи га, поставити разводну кутију и из ње извести два проводника ЈY(Ст)Y-2x2x0.6 које по тавану, у цреву фи 11мм извести на врх лифтовског окна. Ту треба поставити јављач пожара по систему улаз - излаз, а у кутији извршити настављање проводника. Осим јављача треба поставити и око 12м кабла ЈY(Ст)Y-2x2x0.6 у цреву фи11мм, и паралелни индикатор, који треба извести на ходник, поред врата лифта. У цену су укључени сви послови који подразумевају привремено искључивање централе и поновно пуштање у рад и проверу.
комплет
1,00
Функционално испитивање, пуштање у рад.
пауш
1,00
Преглед и испитивање, са издавањем записника о испитивању, од овлашћеног предузећа. По правилу, провера се врши увек након реконструкције, за реконструисани део инсталације.
пауш
1,00
 Грађевинско-занатски радови:


Демонтажа светларника и врата од ал. профила на  I спрату са депоновањем истих на удаљеност до 20 m. Обрачун по комаду за позиције:


pos  II  270/380
ком
     1,00
pos XI 270/380
ком
     1,00
Ручна демонтажа кровне конструкције изнад лифтовског окна заједно са демонтажом црепа, летве и дрвених рогова са депоновањем на градилишту до 50м и обезбеђење осталих делова крова око зида лифта.Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.(4,20х3,00м)
м2
   12,60
Ручно избијање отвора за врата лифта у зиду од опеке d-38 cm са обрадом ивица и накнадним изливањем надвратника за величину отвора  112/226 cm, са депоновањем шута на градилиште на удаљеност до  20m.Обрачун по комаду 
ком
     2,00
Зазиђивање отвора за врата 100/270 у  зиду од опеке d-12 cm у продужном малтеру размере 1:2: 6 са демонтажом истих и депоновање на удаљеност до  20m . Обрачун по комаду
ком
     2,00
Демонтажа и рушење преградних зидова од опеке  d-12cm са обрадом ивица за отвор врата  70/270 cm и чишћењем и одвозом шута на депонију. Обрачун по комаду
ком
     2,00
Зидање преградног  d-12cm зида опеком   NF у продужном малтеру  1:2:6 у поткровљу на висину 2,40cm за остављањем отвора за врата 70/240 cm.Обрачун по  m2.(378x240)
m2
     9,07
Машинско сечење подне конструкције у нивоу приземља са ручним лупањем подних слојева и одношењем на депонију до 20м од објекта 8димензија отвора за лифт   (2,00x2,80m).Обрачун по  m2
m2
     5,60
Машинско сечење подне и таваничне конструкције у нивоу спрата и поткровља (LMT)са ручним лупањем конструкције, израдом потребне скеле и одношењем на депонију до  20m од објекта (димензија отвора за лифт 2,00x2,80m).Обрачун по  m2
m2
   11,20
Бетонирање темељних зидова  VP бетоном MB-30 дебљине 20cm у једностраној оплати до коте приземља са просечним утрошком арматуре  12kg/m2 зида. Обрачун  по m3.((2,6x2+2,0)x0,2x1,3m)
m3
     1,87
Израда и бетонирање хоризонталних аб. серклажа у нивоу таваница приземља, спрата и поткровљаи на покривној плочи лифта и одговарајућој оплати, бетоном MB-30 за димензију 20/20cm и конструктивно армирани са 4fi12GA и уз fi6/20.Обрачун пo m3. (27m x0,20x0,20)
m3
     1,08
Израда и бетонирање завршне аб.плоче лифта на  +9,50 m од коте пода поткровља дебљине  d-12cm конструктивно армирана са  Q-524 бетоном  MB-30 у одговарајућој оплати. Обрачун по  m2(1,80x2,60m)
m2
     4,68
Израда аб.серклажа 20/25 cm од бетона  MB-20 у зидовима од опеке на висини од  1,50 m од пода по етажи. Конструктивно армирати са  4fi12GA и уз  fi6/20.Серклажи намењени за причвршћивање конструкције лифта. Обрачун по  m3.
m3
     1,58
Зидање лифтовских зидова пуном опеком  NF са набавком исте у продужном малтеру 1:2:6 за дебљину зида од 25cm у нивоу приземља,спрата и поткровља . Обрачун по m3. ((1,80+2,60)x2)x2,70+(3,78+1,80+ 2,60+0,50)x3,30+(5,6+4,40)x0,5=45,52m2
m3
   11,38
Крпљење подлупљеног малтера и малтерисање зиднних површина у приземљу, спрату и поткровљу, продужним малтером у два слоја. Обрачун по  m2.(приземље : 18,42m2 , спрат : 18,42m2, поткровље:36,96m2, додати 10% подлупљених зидних и плафонских површина.)
m2
   80,08
Израда дрвене кровне конструкције од дрвене грађе друге класе од рогова 10/12 и летве 3/5 са дрвеним венчаницама причвршћеним за аб.изведене серклаже,за нагиб кровне равни од 10 степени.Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.
m2
   12,60
Набавка и покривање фалцованим црепом по припремљеној конструкцији крова са набавком новог црепа у количини од 5,2м2.Обрачун по м2 хоризонталне пројекције крова.
m2
   12,60
Малтерисање спољашњих видних зидних површина продужним малтером 1:2:6 у два слоја са претходним прскањем зидних површина цементним млеком за видне зидне површине између старог и новог крова.Обрачун по м2 стварно омалтерисаних површина.
m2
     2,24
Бојење видних омалтерисаних зидних површина пластизаном беле боје у нивоу старог и новог крова око лифт кућице.Обрачун по м2.
m2
     2,24
Набавка ,израда и монтажа опшивке кровних препуста глатким челичним пластифицираним и поцинкованим лимом 0,5мм заједно са подконструкцијом од летви 3/5цм за препуст од 50цм.Обрачун по м2
m2
     5,10
Набавка,израда и монтажа лимене опшивке од челичног поцинкованог пластифицираног лима 0,50мм развијене ширине 25 цм у зони споја старог крова и зида од лифт кућице.Обрачун по м.
m2
   10,20
Глетовање новоомалтерисаних површина и припрема за бојење полудисперзијом. Обрачун по  m2.
m2
   80,08
Бојење полудисперзијом плафона и зидова два пута у тону по избору инвеститора са претходним скидањем нечистоћа са плафонских и зидних површина. Обрачун по  m2. (новообрађене површине  : 80,08m2, старе површине са плафонима  180m2)
m2
 260,08
Набавака и монтажа једнокрилних дуплошперованих врата са надсветлом,опремљена бравом и механизмом за закључавање и откључавање, крило испуњено картонским саћем d-20cm, надсветло фиксно устакљено термопан стаклом  4+12+4. Обрачун по комаду за димензије 70/270
ком
     1,00
Утовар и одвоз шута са градилишта на градску депонију. Обрачун по m3.
m3
   17,98
Набавка и уградња ПП врата димензија 80/205 са отпорношћу од 60 мин,опремљена свим потребним механизмима.Врата морају испуњавати важеће прописе и поседовати атестну документацију.Обрачун по комаду.
ком
     1,00
Израда темељног уземљивача у окну лифта са израдом споја на постојеће уземљење објекта од  FeZn траке 4/25 mm.Обрачун по m.
m
   10,20


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 42416100 .

7. Уговорена вредност:  2.660.330,70 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 4.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 2.986.363,50 динара без ПДВ
-          најнижа: 2.660.330,70 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 2.798.985,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 2.660.330,70 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 19.05.2014. године.

14. Датум закључења уговора: 09.06.2014. године.

15. Основни подаци о добављачу: „ЕЛЕВАТОР ПЛУС“ доо НИШ , IX бригаде 39 а, ПИБ 104320871 ( заједничка понуда- ГП „КЕЈ“ доо Ваљево, Владике Николаја 29 б, ПИБ 100068813),

16. Период важења уговора: до извршења уговорне обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Цена се изузетно може мењати по истеку рока важења понуде у случају промене тржишних услова, из објективних и доказивих разлога. Понуђач је у обавези поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да одговарајућим доказима (званичним ценовницима, фактурама, уговорима и другом документацијом из времена јавног отварања понуде и времена подношења захтева за корекцију цене) документује да је до поскупљења цене дошло услед увећаних цена предмета јавне набавке. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора.ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић