среда, 19. децембар 2018.

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА ЈН 3/2018


Назив наручиоца: Центар за социјални рад ‘’Љубовија’’
Редни број набавке: 3/2018
Broj: 551-10-122/2018-13
Датум: 19.12.2018.година
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у поступку јавне набавке  мале вредности бр. 3/2018 – набавка добара – пелет (70% буква, 30% меко дрво) са допремањем и истоваром за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија''), ознака из општег речника набавке 09111400, директор Центра за социјални рад ‘’Љубовија’’ доноси:
О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
Мења се Уговор о јавној набавци добара – пелет (70% буква, 30% меко дрво) са допремањем и истоваром за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија''),  бр. 551-10-122/2018-6 од 04.06.2018.год. закључен између Центра за социјални рад Љубовија ,са седиштем у Љубовији,  кога заступа директор Верица Милутиновић и ''ПРОКОН-Б'' Љубовија са седиштем у Љубовији,  улица Карађорђева 4, коју заступа Слободан Мићић.
Подаци о јавној набавци:
·         Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
·          Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
·         Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
·          Предмет јавне набавке (бр. ЈН 3/2018) је: набавка добара – пелет (70% буква, 30% меко дрво) са допремањем и истоваром за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') шифра  09111400  - горива на бази дрвета [из општег речника набавке ).
·         Првобитна вредност уговора је била 760.000,00 динара без ПДВ-а.
·         Измењена вредност уговора ће бити 779.047,50 динара без ПДВ-а.
Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:
У складу са чл. 3. Уговора о набавци пелета (са допремањем и истоваром) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'') бр. 551-10-122/2018-6 од 04.06.2018.године , понуђач је поднео захтев за преговарање о корекцији цене пелета ради закључења анекса уговора, услед тржишног поремећаја, у односу на време закључења уговора.  У складу са чланом 115. Закона о  јавним набавкама (Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланом 3. првобитног уговора, наручилац је спровео поступак преговарања и утврдио постојање објективних разлога за повећање цене, у складу са законом.  

Анекс Уговора о јавној набавци пелета (са допремањем и истоваром) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија''),РБЈН 3/2018, припремљен је у складу са овом одлуком .


                  ДИРЕКТОР

                                                                    
                                                                  ____________________________                                                                                                          
                                                                        Верица Милутиновић
                                                                                                                      


четвртак, 20. септембар 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 4/2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-212/2018-7
Датум: 18.09.2018.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 4/2018


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка радова – хидранти и хидрантска мрежа, за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Поз.
Опис радова
Јед. мере
Кол.
1
ПРЕТХОДНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
1.1
Обележавање трасе цевовода Ø110 мм и Ø63 мм са исколчавањем и осигурањем свих елемената. Позиција обухвата и праћење нивелете и трасе цевовода у току грађења.
Обрачун по m' трасе.
m'
115
1.2
Ручно разбијање, сечење и штемање бетонских тротоара, степеница, темеља и стаза на траси цевовода са одвозом вишка материјала на депонију удаљену до        5 км .                                                                              Обрачуна по  m3 .
 m3
2
1.3
Ручно уклањања бехатон плоча и враћање у првобитно стање са израдом постељице од набијеног песка .
Обрачун по m² .                                                                       
18

2
ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
2.1
Ручни ископ рова у материјалу III и IV категорије за полагање цевовода Ø110 мм и Ø63 мм и по потреби, са подграђивањем и снижавањем нивоа подземне воде црпењем у случају појаве подземне воде или рада у кишном периоду.                                                                                                                Обрачун по m3 ископаног материјала.
m3
66
2.2
Проширење рова у материјалу III и IV категорије за израду шахтoва са, по потреби, подграђивањем и снижавањем нивоа подземне воде црпењем.
Обрачун по m3 ископаног материјала.
m3
8
2.3
Планирање дна рова цевовода Ø110 мм и Ø63 мм са тачношћу од +/- 2 cm, према пројектованој нивелети.
Обрачун по m2 испланиране површине.
m2
60
2.4
Планирање дна ископа за шахтове са тачношћу од+/- 2 cm, према пројектованој нивелети.
Обрачун по m2 испланиране површине.
m2
2
2.5
Уградња песка око цеви, изнад и испод темена цеви до 10 cm, цевовода Ø110 мм и Ø63 мм. Позиција обухвата и набавку и транспорт.
Обрачун по
m3 уграђеног песка.
m3
18
2.6
Ручно затрпавање рова цевовода Ø110 мм и Ø63 мм шљунком природне гранулације на местима проласка цевовода испод асфалтних површина, уз прописно набијање у слојевима од по 30 cm.                                                                              Позиција обухвата набавку и трaнспорт шљунка.                                                                                           Обрачун по m3 уграђеног шљунка.
m3
3.0
2.7
Затрпавање рова цевовода земљом из ископа уз прописно набијање у слојевима од по 30 cm.                                                                                        Обрачун по m3 уграђеног шљунка.
m3
53.0
2.8
Одвоз вишка земље, на депонију или локацију коју надлежни орган буде одредио.
Обрачун по m3 одвежене земље.
m3
21.0

3
БЕТОНСКИ РАДОВИ
3.1
Израда слоја чистоће испод доње плоче шахтова од неармираног бетона МB 15 дебљине 10 cm.
Позиција обухвата потребну уградњу и негу бетона.
Обрачун по
m2 уграђеног бетона.
m2
5.0
3.2
Израда доње плоче шахтова, стаза, тротоара и темеља од хидротехничког водонепропусног армираног бетона
MB 30. Позиција обухвата сву потребну арматуру, уградњу бетона,  оплату, негу бетона, контролу квалитета.
Обрачун по m3 уграђеног бетона са потребном арматуром.
m3
3.0
3.3
Израда зидова шахтова хидротехничког водонепропусног армираног бетона
MB 30 у двострукој оплати.
Позиција обухвата сву потребну арматуру, уградњу бетона,  оплату, негу бетона, контролу квалитета.
Обрачун по m3 уграђеног бетона са потребном арматуром.
m3
2.6
3.4
Израда горње плоче шахтова од хидротехничког водонепропусног армираног бетона MB 30.
Позиција обухвата сву потребну арматуру, уградњу бетона,  оплату, негу бетона, контролу квалитета.
Обрачун по m3 уграђеног бетона са потребном арматуром.
m3
1.0
3.5
Уградња осигурања цевовода од неармираног бетона MB 25. Позиција обухвата, уградњу, оплату и негу бетона.
Обрачун по комаду уграђеног осигурања.
ком.
8
3.6
Израда ослонаца за цеви у шахтовима од набијеног бетона MБ 20, димензија датих у пројекту.
Просечна запремина једног ослонца износи 0,3
m3. Позиција обухвата уградњу, оплату и негу бетона.
Обрачун по комаду.
ком.
2

4
БРАВАРСКИ РАДОВИ
4.1
Израда и монтажа пењалица од RA пречника 18 mm                                                                        у ревизионе шахтове.
Обрачун по комаду.
ком.
3
4.2
Набавка, транспорт и монтажа подземног хидранта са капом и припадајућом арматуром Ø80 .
Обрачун по комаду.
ком.
2
4.3
Набавка, транспорт и уградња ливено-гвозденог кружног поклопца пречника 600mm и тежине 82 kg.
ком.
1

5
МОНТАЖНИ РАДОВИ
5.1
Набавка, транспорт и уградња PE 100 цеви
Обрачун по
m'


Ø110 mm, NP 10 бара.

m'
65
Ø63 mm, NP 10 бара.

m'
50
5.2
Набавка, транспорт и монтажа фазонских комада и арматура, према спецификацији. Све прирубнице према DIN 2503 за NP 10 bara.


ШАХТ Š-1:
TULJAK Ø110 СА ЛЕТЕЋОМ ПРИРУБНИЦОМ
ком.
10
FF DN100, L=700 mm
ком.
2
PZ DN100, NP10
ком.
2
T комад100/100
ком.
2
MDD DN100
ком.
1
N Ø80
ком.
2
Unutrašnji hidrant sa ormanom DN50 i trevira crevom 15 m sa mlaznicom, ključem sve u kompletu sa montažom na zid.
ком.
1
MULTIDZOINT Ø110
ком.
1
FFR DN100/80
ком.
3
Pocinkovana cev DN 50 mm
m`
5
VODOMER DN100
ком.
1
Q komad DN100
kom.
4
ТУЉАК Ø63 СА ЛЕТЕЋОМ ПРИРУБНИЦОМ
ком.
1
MS POLUSPOJNICA DN 50

4
Prirubnička redukcija Ø63/50
ком.
1
Pocinkovana DUOLA NIPLA DN 50
ком.
4
Pocinkovano KOLENO DN 50/90º
ком.
4
MS ventil Ø 2``
ком.
1

Q komad DN80

ком.
2

Pocinkovani MUF Ø 2``

ком.
3

6
РАЗНИ РАДОВИ
6.1
Испитивање цевовода  Ø110 мм и Ø63 мм на притисак.
Обрачун по m’ цевовода.
m'
115
6.2
Дезинфекција и испирање цевовода.                                           Обрачун по m' цевовода.
m'
115
6.3
Израда подземног катастра после полагања и испитивања цевовода, а пре затрпавања.
Обрачун по m’.
m'
115
6.4
Израда прикључка хидрантског цевовода Ø110 mm са постојећим цевоводом у улици В. Мишића  -прикључак. Позиција обухвата сву потребну арматуру, материјал и прибор за рад.
Обрачун по изведеном споју.
ком.
16. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 42131160.

7. Уговорена вредност: 838.720,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 1.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 838.720,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 838.720,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 838.720,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 838.720,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.09.2018. године.

14. Датум закључења уговора: 17.09.2018. године.

     15. Основни подаци о добављачу: „ИНГРАЛ-НЕИМАР“ доо Љубовија,  ул. Омладинска бб, ПИБ 105456021. 

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора:
Понуђач  има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења уговора, као што су: земљотрес, поплава или нека друга елементарна непогода; мере државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско-техничком документацијом. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности уписују се у грађевински дневник. Понуђач  је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење рока за извођење радова због наступања ванредних догађаја, односно околности. Уговорени рок може се продужити само уз писмену сагласност Наручиоца.ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић