уторак, 5. март 2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 1/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-62/2019-8
Датум: 05.03.2019.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац  Центар за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 1/2019


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

      5. Опис предмета набавке: услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија''и то:
                         -     доручак
             -     ужина
             -     ручак и
             -     вечера.

6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифре  55321000 и 55523000  [из општег речника набавке).

7. Уговорена вредност: 3.648.337,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 2.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 3.740.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 3.648.337,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 3.740.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 3.648.337,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 27.02.2019. године.

14. Датум закључења уговора: 05.03.2019. године.

     15. Основни подаци о добављачу: „ТЕЛАН“ доо Љубовија, ул. Зворнички пут бб, ПИБ 104564639

16. Период важења уговора: 05.03.2020.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић