среда, 13. септембар 2017.

МИНИСТАР ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊE, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ПОСЕТИО ЉУБОВИЈУ          Дана 10.09.2017.године министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, обишао  je домско одељење Центра за социјални рад  Љубовија, Установу за одрасле и старије „Љубовија“.
            Приликом обиласка установе министар Ђорђевић и амбасадорка Индије у Србији Нариндер Чохан уручили су производе за негу корисницима  домског смештаја.   
            Министар Ђорђевић рекао је да држава планира да субвенцијама помогне отварање приватних старачких домова по целој Србији, како би се старим људима омогућило старање и како би били близу својих најмилијих.
            "То ће бити једна од стратегија министарства у наредном периоду", рекао је Ђорђевић након обиласка и навео да жели да пренесе поруку државе - да жели још више да брине о старим људима и да ће убудуће уложити додатна финансијска средства и посветити им више пажње.
"Очекујем да у наредном периоду и услови за њихов смештај буду бољи", напоменуо је Ђорђевић.
            Дом су са министром обишли државни секретар Ненад Нерић, помоћник министра у Сектору за социјалну заштиту и бригу о породици Милош Јанковић и други сарадници. 


четвртак, 18. мај 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЈН 3/2017РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-65/2017-7
Датум: 18.05.2017.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 3/2017


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара – пелет (100% буква -са допремањем), за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија ) и то:
     
Р. б.

(1)

Назив артикла
(2)
Јед. мере
(3)
Кол. (процена)
(4)
1.
Пелет –(100 % буква) са допремањем
тона
50


6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 09111400.

7. Уговорена вредност: 930.000,00 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 5.

10. Понуђена цена:
-          највиша: 1.200.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 930.000,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-          највиша: 1.075.000,00 динара без ПДВ
-          најнижа: 930.000,00 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 09.05.2017. године.

14. Датум закључења уговора: 16.05.2017. године.

     15. Основни подаци о добављачу: ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул.
           Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012.

16. Период важења уговора: до истека уговорнe обавезе.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.


ДИРЕКТОР
                                                                                   Верица Милутиновић

уторак, 9. мај 2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЈН 3/2017РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-65/2017-5
Датум: 09.05.2017. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуда заведена под бројем 551-10-130/2017 дана 05.05.2017. године , чија је понуђена цена 930.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.023.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка пелета-100% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2017.
О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 28.02.2017. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број три  за 2017. годину (бр. ЈН 3/2017). Процењена вредност јавне набавке је 1.136.364,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспело је пет понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-65/2017-4 од 08.05.2017. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.      Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром) - Редни број јавне набавке за 2017. годину: три (ЈН 3/2017).
- Процењена вредност јавне набавке: 1.136.364,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 930.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.023.000,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  II-III месец 2017. год.
2.      Укупан број поднетих понуда:  пет.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
GOOD WILL-WG” доо Београд, Жоржа Клемансоа 19/IV, ПИБ 100120497
2.
SIT SYSTEMS” доо Београд, Милана Ракића 1, Звездара, ПИБ 106451105
3.
''Соле комерц'' доо., Београд, Маршала Тита 225 Добановци, ПИБ 100220854
4.
„ДОКА МИП“ доо, Љубовија, Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012

5.
„ИН-ФОРМО“ доо Љубовија, Карађорђева 4, ПИБ 103908656

Неблаговремених понуда нема.
3.      Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-127/2017 од 03.05.2017. у 12.35 ч
GOOD WILL-WGдоо Београд
1.200.000,00
Понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке
551-10-128/2017 од 04.05.2017. у 11.54 ч
SIT SYSTEMS” доо Београд
995.000,00
понуда није најповољнија
551-10-129/2017 од 04.05.2017. у 13.10 ч
''Соле комерц'' доо., Београд
931.250,00
понуда није најповољнија
551-10-131/2017 од 05.05.2017. у 11.47 ч
„ИН-ФОРМО“ доо Љубовија
1.075.000,00
понуда није најповољнија

4.      Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.
5.      Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуђена цена 930.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.023.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу ДОКА МИП“ ДОО ЉУБОВИЈА,  ул. Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012, чија је понуђена цена 930.000,00 динара без ПДВ-а, односно 1.023.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка пелета -100% буква (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2017.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

четвртак, 30. март 2017.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈН 2/2017РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-64/2015-9
Датум: 30.03.2017.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 2/2017


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавке: набавка добара –производа за одржавање хигијене, и то:

Р. б.

Назив артикла

Јединица мере

Количина (процена)

1.
Средство за чишћење подних површина са мирисом –универзално- за све врсте подова -1/1 л-
лит
70
2.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- са пумпицом
ком
10
3.
Средство за чишћење стаклених површина са алкохолом 0,75л- без  пумпице
ком
40
4.
Средство за чишћење и одржавање санитарија 1/1 л
лит
100
5.
Сона киселина 1/1 л
лит
50
6.
Течни абразив 0,75 л
ком
40
7.
Концентровани дезинфекционо-детерџентски раствор са деловањем на грам позитивне и грам негативне бактерије, гљивице и поједине типове вируса, за дезинфекцију руку, радних површина, подова, намештаја, хладњака, рубља-5% -Асепсол или еквивалент 5/1 л
ком
6
8.
Алкохол- етанол 70% -1/1 л
лит
5
9.
Прашак за веш 12/1 кг

ком
50
10.
Таблете за машинско прање посуђа
ком
500
11.
Со за машину за посуђе 1/1
кг
7
12.
Сјај за машину за посуђе 0,75 л
ком
4
13.
Детерџент за ручно прање посуђа 1/1л
лит
30
14.
Течни сапун ½ л-са пумпицом
ком
15
15.
Течни сапун без пумпице 5/1 л
Ком.
7
16.
Глицеринска крема за руке 100 мл
ком
15
17
Шампон за косу ½ л  -„ЕГО“ или еквивалентног квалитета
ком
200
18.
Бријач за једнократну употребу са два сечива

ком
90
19.
Хигијенска вата 100 гр.
ком
10
20.
Хигијенски улошци 10/1
ком
50
21.
Рукавице за једнократну употребу 100/1, латекс, са пудером,  величина М
ком
100
22.
Пукавице за вишекратну употребу, величина М
ком
30
23.
Купка- 250мл
ком
100
24.
Сунђер за прање посуђа са абразивом
ком
80
25.
Трулекс крпа
ком
80
26.
Папирни убруси у ролни 100% целулоза-двослојни , суперупијајући, „Перфекс“ или еквивалентног квалитета-уз понуду доставити узорак
ком
1.700
27.
Тоалет папир ролна-100% целулоза-двослојни  24/1-„Перфекс“ или еквивалентног квалитета- уз понуду доставити узорак
ком
170
28.
Кесе за смеће 40л
ком
2.500
29.
Жица за судове
ком
10
30.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- до 70кг
ком
700
31.
Пелене за одрасле  високоупијајуће; језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Дневне пелене- преко 70кг
ком
1.100
32.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене- до 70кг
ком
700
33.
Пелене за одрасле  високоупијајуће;језгро пелене чиста целулоза, за средњи и високи степен инконтиненције. Ноћне пелене – преко 70кг
ком
1.300
34.
Избељивач за веш 1/1
лит
5
35.
ПВЦ канте за смеће са поклопцем и педалом за подизање- 20л
ком
5
36.
Бриско са металном дршком, дебљи канап
ком.
20
37.
ПВЦ кофа са цедиљком за бриско, са точкићима
ком
9
38.
Уложак за бриско-дебљи канап
ком
20
39.
Микрофибер  крпа, 30х30 цм
ком.
15
40.
Метла сиркова прошивена 4 пута, са дугом дршком
ком
6
41.
Трослојна заштитна хируршка маска за  лице са тракама за везивање или ластишем
ком
200
42.
Пуњење за освеживач просторија, 250 мл
ком
15
43.
ПВЦ четка за WC шољу
ком
10
44.
Пудер-талк 200 гр
ком
50
45.
Сунђер за купање
ком
10
46.
Собна метла од вештачке длаке за скупљање прашине, са дугачком дршком
ком
8
47.
ПВЦ пајалица овална
ком
5
48.
Течно средство за машинско прање посуђа које не пени, погодно за ростфрај, порцелан и термостабилну пластику. Састав 15-30% EDTA,калијум хидроксид, намењено за комерцијалне машине за прање -12,5 /1 кг
ком
4
49.
Средство за испирање и сјај посуђа за машине за судове за комерцијалну употребу (испира бистро, брзо се суши,везује остатке алкалија главног прања и не ствара пену,спречава стварање каменца). Састав 5-15% нејонски сурфактанти, водени растварач, боје, помоћне материје, метилхлороизотиазолинон, метилизотиазолинон- 10/1 л
ком
3
50.
Таблете соли- аустријска варена со, NaCl>=99,6%, за регенерацију система за омекшавање воде- 25/1 кг
ком
1
51.
Концентровано средство за чишћње тврдих водоотпорних подних облога; са мирисом- дозирање 0,25-05%- 5/1л
ком
3
52.
Концентровано средство за чишћење санитарија- дозирање од 05-1%- 5/1 л
ком
3
53.
Дестилована вода – 5/1 л
ком
10
54.
Сапун за прање руку 0,75 гр.
ком
500
     
6. Назив и ознака из општег речника набавке: шифра 33700000, 39224000 и 39830000.

7. Уговорена вредност: 595.569,50 динара без ПДВ-а.

8. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

9. Број примљених понуда: 1.

10. Понуђена цена:
-         највиша: 595.569,50 динара без ПДВ
-         најнижа: 595.569,50 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-         највиша: 595.569,50 динара без ПДВ
-         најнижа: 595.569,50 динара без ПДВ

12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:  
      Нема.

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.03.2017. године.

14. Датум закључења уговора: 29.03.2017. године.

     15. Основни подаци о добављачу: МАЛИ ПРИНЦ“ ДОО ЈАКОВО,  ул.
           Ослобођења 52, ПИБ 100010513.

16. Период важења уговора: 31.12.2017.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: Наручилац и понуђач  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на моменат закључења овог уговора. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник.ДИРЕКТОР
                                                                              Верица Милутиновић