четвртак, 28. април 2016.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 7/2016
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА


 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности бр. 7/2016
           
услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија'')

551-10-186/2016-2
април    2016. године
                                                                                                           


                                                             П О З И В

На основу члана  39. и члана 60. Закона о јавним набавкама
 („Службени гласник РСбр.124/12, 14/2015 и 68/2015)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "Љубовија“

                                                                   упућујe

                                                                 ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности
(бр. ЈН 7/2016)

1.      Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Љубовија, Милана Тешића 28, czsrljubovija.blogspot.com .
2.       Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).
3.      Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности
4.       Предмет јавне набавке (бр. ЈН 7/2016) је: набавка добарауслуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке ).
5.      Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена.
6.      Позив за подношење понуда  и конкурсна документација биће објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија:  czsrljubovija.blogspot.com.
7.      Право учешћа у поступку јавне набавке имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен овом конкурсном документацијом.
8.      Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 7/2016). На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и  оверени  печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 16.05.2016. године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

9.       Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 16.05.2016. године у  12.30 часова, у просторијама наручиоца.

10.  Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени  представници понуђача који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда. 

11.  Рок за доношење одлуке о додели уговора је до 20.05.2016. год.

12.  Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу:  Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија  са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 7/2016) или на е-mail адресу: cesorljubovija@yahoo.com. Особа за контакт је Зорица Ђоковић.
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број  551-10-186/2016 од 27.04.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број  551-10-186/2016-1 од   27.04.2016. године, припремљена је:
           
КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ПОСТУПАК  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ  МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ-

услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'',
 шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке ).


ЈН бр. 7/2016

Конкурсна документација садржи:

Поглавље
Назив поглавља
Страна
I
Општи подаци о јавној набавци
5
II
Подаци о предмету јавне набавке
6
III
Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
7


IV
Услови за учешће у поступку јавне набавке  
9
Упутство за доказивање испуњености  услова
11
Образац  Изјаве о испуњавању услова
13
V
Упутство понуђачима како да сачине понуду
15
VI
Образац понуде
24
VII
Образац структуре цена
28
VIII-а
Модел уговора за самосталну понуду или понуду  са подизвођачем
29
VIII-б
Модел уговора за заједничку понуду
34
IX
Образац трошкова припреме понуде
39
X
Образац изјаве о независној понуди
40
ХI
Образац меничног овлашћења
41
                                                                        У К У П Н О                          :             42

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија
Адреса: Милана Тешића 28, 15320 Љубовија
Интернет страница:  czsrljubovija.blogspot.com


2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 7/2016 су услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', шифре  55321000 и 55523000 [из општег речника набавке ).

4. Контакт (лице или служба)
Лице за контакт Зорица Ђоковић.
Е - mail адреса : cesorljubovija@yahoo.com
                                     II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  1. Предмет јавне набавке
Јавна набавка добара број  7/2016 – набавка услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија''.


Ознака из општег речника набавки:

55321000 и 55523000
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА.
    

Месечне количине намирница по једном кориснику (доручак, ручак, вечера и ужина) износе најмање :


·         Свеже месо --------------------------------------------------------------------3,00 кг
·         Изнутрица-------------------------------------------------------------------------0,50 кг
·         Риба---------------------------------------------------------------------------------2,00 кг
·         Сухомеснати производи---------------------------------------------------1,00 кг
·         Млеко-------------------------------------------------------------------------------7,00 л
·         Уље ----------------------------------------------------------------------------------1,00 л
·         Јаја-----------------------------------------------------------------------------------15 ком.
·         Поврће------------------------------------------------------------------------------10,00 кг
·         Воће и прерађевине----------------------------------------------------------4,00 кг
·         Житарице-брашно и пиринач--------------------------------------------1,00 кг
·         Хлеб и  пекарски производи ----------------------------------------------13,50 кг
·         Шећер ------------------------------------------------------------------------------1,00 кг
·         Паштета-----------------------------------------------------------------------------0,50 кг
·         Чај--------------------------------------------------------------------------------------0,06 кг
·         Јогурт---------------------------------------------------------------------------------8,00 л
·         Кисело млеко---------------------------------------------------------------------0,50 л
·         Маргарин --------------------------------------------------------------------------0,32 кг
·         Сир -----------------------------------------------------------------------------------1,00 кг
·         Колачи разни ----------------------------------------------------------------------0,75 кг
·         Зачини разни (со, бибер, вегета, ал. паприка...)----------------- 0,30 кг


Капацитет установе је 50 корисника, али због недовољног броја запослених попуњеност је 30 корисника. Према наведеним количинама намирница понуђач је дужан да уз понуду достави и предлог јеловника за месец дана, са израженим појединачним количинама намирница по оброку. Јеловник мора бити разноврстан, што значи да  у  току једне седмице не може бити понављања истих оброка. Такође мора бити прилагођен корисницима који болују од дијабетеса и који су на дијеталној исхрани.
Понуђач се обавезује да испоручује предмет набавке свакодневно према броју смештених корисника  у Установу за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), на адреси Војводе Мишића бр. 65 и за исти доставља рачун наручиоцу до 15-ог у месецу (за претходни месец). Наручилац се обавезује да ће благовремено (дан раније)обавештавати Понуђача о броју смештених корисника којима је потребна услуга исхране, као и броју корисника оболелих од дијабетеса, односно корисника на дијеталној исхрани.
Прехрамбени производи који су предмет ове набавке, као и амбалажа и превозно средство  у којима  се исти достављају, бити у свему сагласни са важећим стандардима о квалитету и хигијенској исправности, у складу са позитивним законским прописима, добрим пословним обичајима, и сл.. Наручилац има право да врши контролу и надзор над пружањем услуга и да врши оцену квалитета пружених услуга.
Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно „врати“ испоручену храну у случају да Понуђач  приликом испоруке не поштује одредбе закона и правилника које се односе на прехрамбене артикле.
        IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА1.     УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.          Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
1)     Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2)     Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3)     Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
4)     Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) уколико је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
5)     Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2.          Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

                   1) Пословни капацитет-да је у претходној пословној години остварио минимални приход од регистрованих делатности у износу од 3.000.000,00 динара;

                   2) Финансијски капацитет- да му текући рачуни код пословних банака у предходних годину дана, пре достављања понуде, нису били у блокади дуже од 30 дана (непрекидно или са прекидима) и да на дан пре дана сачињавања понуде или на сами дан сачињавања понуде нема блокаду текућих рачуна код пословних банака.

 3) Технички и кадровски капацитет- да поседује кухињу за припрему хране у складу са важећим стандардима и најмање два запослена радника на пословима припреме хране.

4) Над Понуђачем не сме бити покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак

1.3.          Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.          Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.


2.     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА


            Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, коју доставља у виду неоверене копије.

            Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

        Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне  јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)   и 2) Пословни и финансијски капацитет- Доказ: Извештај о бонитету или скоринг издат од надлежног органа (Агенција за привредне регистре издаје извештаје о бонитету и скоринг).

3) Технички и кадровски капацитет-Доказ: Изјава понуђача (печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да располаже оним техничким капацитетом који је наручилац у конкурсној документацији дефинисао као довољан. Понуђач је дужан да на захтев наручиоца, а пре потписивања уговора  достави копију радне књижице, одговарајући образац Фонда ПИО из кога се види да је лице пре објављивања јавног позива засновао радни однос на неодређено време или одређено време код понуђача, или уговор којим је ангажовао довољан број  лица за обављање послова предметне јавне набавке, као и фотокопију важећих санитарних књижица.

4) Над Понуђачем не сме бити покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак- Доказ: Штампана страница  са претраге привредних субјеката (предузетника) на сајту АПР-а из које се види статус  правног лица, а која не сме бити штампана пре дана објављивања позива за достављање понуда.

            Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

            Наручилац може пре доношења одлуке о избору најповољније понуде, да захтева од понуђача да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

            Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

            Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

            Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


            У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу
                                               

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'', при Центру за социјални рад ''Љубовија'', број 7/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)     Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)     Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)     Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4)     Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.


Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатомИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
                                               

И З Ј А В У

Подизвођач________________________________________________ у поступку јавне набавке услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' при Центру за социјални рад ''Љубовија'', број 7/2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1)     Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2)     Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3)     Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
4)     Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.


Место:_____________                                                            Подизвођач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                       

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.


V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

            Понуђач подноси понуду на српском језику.


2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

            Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
            У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
            Понуду доставити на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија, са назнаком: ,, „Понуда - не отварај - јавна набавка мале вредности (бр. ЈН 7/2016)”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.05.2016. године до 12.00 часова.
            Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
            Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом и неотворена ће бити враћена на адресу понуђача.
 
Понуда мора да садржи:

  • Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. закона у поступку јавне набавке мале вредности потписан и оверен од стране одговорног лица  (уколико понуђачи подносе заједничку понуду- сваки од њих оверава и потписује посебно)

·         Доказе за испуњавање  додатних услова.

·      Образац понуде, попуњен,оверен и потписан на свакој страни од стране одговорног лица (уколико понуђачи подносе заједничку понуду или са подизвођачем - овлашћени члан, који је носилац посла, односно који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем).

·         Образац структуре цена, попуњен, потписан и оверен.

·         Модел уговора-попуњен, оверен и потписан на свакој страни од  стране одговорног лица (уколико понуђачи подносе заједничку понуду или са подизвођачем- овлашћени члан, који је носилац посла , односно који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем). Уколико понуђач не достави потписан, оверен и правилно попуњен модел уговора или изврши прецртавање или измене делова модела уговора, понуда ће бити одбијена као неприхватљива ( као понуда са битним недостацима).

·         Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен

·         Бланко меницу  за добро извршење посла   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора са Понуђачем .

Меница мора бити са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''.

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, као и картон депонованих потписа.

      Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.  Уколико понуђач  не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.


3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

            Подношење понуде са варијантама није дозвољено.


4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

            У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
            Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
            Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија,  са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку  ЈН бр. 7/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
Допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 7/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или
Опозив понуде за јавну набавку ЈН бр. 7/2016- НЕ ОТВАРАТИ”  или
Измена и допуна понуде за јавну набавку ЈН бр. 7/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

            На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
            По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

            Понуђач може да поднесе само једну понуду.
            Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
            У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду.


6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
            Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
            Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.
            Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
            Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
            Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.


7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

            Понуду може поднети група понуђача.
            Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
·         члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
·         опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора.

            Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
            Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
            Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
            Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
            Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
            Рок плаћања је до 30.-ог у месецу ( за претходни месец) на основу фактуре коју понуђач  доставља до наручиоцу до 15. у месецу за претходни месец.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

8.2. Захтеви у погледу квалитета испоручених прехрамбених производа

Сви испоручени прехрамбени производи, који се достављају у оргиналној амбалажи,  морају имати важећи  рок употребе. Уколико се при конзумирању производа утврди да је исти неисправан за исхрану („покварен“), наручилац задржава право да исти рекламира код понуђача, без обзира на рок трајања. Уколико понуђач не уважи рекламацију  и не достави исправан производ, наручилац има право да одбије плаћање неисправног проивода.

8.3. Захтев у погледу рока и места испоруке добара
Испорука предмета јавне набавке врши се свакодневно у Установи за одрасле и старије „Љубовија“ у улици Војводе Мишића 65 у Љубовији, у складу са потребама наручиоца.
Понуђач је дужан да оброке достави у следећим временским интервалима :
-          доручак  до 8.00 часова;
-          ужина до 11.00 часова;
-          ручак до 13.00 часова и
-          вечера  до 18.00 часова.

Храна која се конзумира топла мора бити и достављена топла у одговарајућем временском интервалу за одговарајући оброк или у посудама које задржавају топлоту до предвиђеног времена за  оброк.

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде
            Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.
            У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
            Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.


9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

            Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
            У цену је урачуната цена предмета јавне набавке и трошкови доставе, истовара.
Наручилац и испоручилац  су сагласни  да  се  цене добара, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на момент закључења уговора. У случају  да је раст цена  испоручиоца, према његовом званичном ценовнику, већи  од процента  раста потрошачких цена, наручилац може испоручиоцу  признати  реални раст трошкова инпута или једнострано раскинути уговор.
            Понуђач је дужан да наручиоцу уз захтев за корекцију цена достави примерак одлуке о корекцији цена или оверени званични ценовник. Уколико се захтева корекција цена у проценту већем од процента раста потрошачких цена  у односу на момент закључења уговора, понуђач-произвођач добара је дужан да уз захтев достави и калкулацију цена, а понуђач – прометник је дужан да достави фотокопију фактура добављача.
            О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се сачињава записник. Усаглашене кориговане цене ступају на снагу са даном достављања захтева.
            Наручилац има право, уколико на тржишту те врсте добара дође до појефтињења, да захтева од испоручиоца да се изврши умањење уговорене цене испоруке. За умањивање уговорене цене доставља испоручиоцу писани захтев, уз прилагање доказа о цени добара уговорених произвођача добара. Цена се може умањити за проценат  смањења цене у односу на висину цене одређеног добра у моменту закључења уговора. Уколико испоручилац не прихвати умањење цена наручилац може једнострано раскинути уговор о испоруци, без права на наплату уговорне казне.
            Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.


10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем, односно група понуђача, у обавези је да уз понуду достави бланко меницу за добро извршење посла са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора .

Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, као и картон депонованих потписа. Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.


11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
            Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.


12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

            Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail cesorljubovija@yahoo.com) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
            Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 7/2016“.
            Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
            По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
            Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
            Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.


13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА

            После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача (члан 93. Закона).
            Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача.
            Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
            У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
            Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.


14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА


            Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена“


15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

            Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је који достави предлог квалитетнијег јеловника.

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

            Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
            Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail cesorljubovija@yahoo.com  или препорученом пошиљком (на адресу наручиоца)са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Обавештење  о поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
            Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
            После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке.
            Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
            Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
            Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

            Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
            У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

            Понуда бр ________________ од _______________ за јавну набавку услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН број  7/2016.
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
 ПИБ:


Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):


Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потписивање уговора
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ            

1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:


2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:


Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
           

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


2)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


3)

Назив учесника у заједничкој понуди:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:Име особе за контакт:


Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ................................................................................

Услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН бр. 7/2016.Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-омРок   плаћањаРок важења понудеДатум                                                                         Понуђач
    М. П.
_____________________________                          ________________________________


Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИр.б.
НАЗИВ
јед.мере
количина

цена по јед мере без ПДВ
цена по јед мере са ПДВ
укупан износ
без ПДВ (4х5)
укупан износ
са ПДВ  (4х6)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Доручак
оброк
11000
2.
Ужина
оброк
11000
3.
Ручак
оброк
11000
4.
Вечера
оброк
11000
С В Е Г А :
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:
·         у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
·         у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;
·         у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.
·         у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.
·          

Датум:
М.П.
Потпис понуђача
VIII-a МОДЕЛ УГОВОРА-за самосталну понуду или понуду са подизвођачем
УГОВОР
o припремању и достављању хране
за Установу за одрасле и старије ''Љубовија''
 (при Центру за социјални рад ''Љубовија),
ЈН бр. 7/2016


Закључен дана ______________ ,  између:
Наручиоца  Центар за социјални рад Љубовија ,са седиштем у Љубовији, улица Милана Тешића бр. 28, ПИБ: 102426784 Матични број: 07209177
Број рачуна: 840-120661-52, Назив банке: Управа за трезор
Телефон:015/561-782;Телефакс:015/561-782, кога заступа директор Верица Милутиновић (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Понуђач) ,који наступа
1) самостално
2) са подизвођачем
(заокружити једну од опција)

Опционо (уколико наступа са подизвођачем)
................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Подизвођач)

Основ уговора: ЈН Број: 7/2016
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. _________________ од.............................
Члан 1.

Саставни део овог уговора чини конкурсна документација наручиоца за отворени поступак јавне набавке ЈН 7/2016 – услуге припреме и достављања хране за кориснике Установе за одрасле и старије „Љубовија“, при Центру за социјални рад Љубовија и понуда понуђача  коме је додељен уговор број ________________, од ____________ године.
            Предмет овог уговора је набавка услуга припреме и достављања хране по спецификацији из конкурсне документације и  понуди понуђача, и  то:
                        -     доручак
            -     ужина
            -     ручак и
            -     вечера.

Члан 2.

            Цена услуга исхране за једног корисника по дану износи____________дин. без ПДВ (словима _________________________________________________________________________), односно _______________ дин. са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
            Цена услуге за 30 корисника за  период од 1 године износи __________________ динара без ПДВ-а (словима __________________________________________________________________________,односно _____________________ динара са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
Наручилац се обавезује да ће благовремено (дан раније) обавештавати Понуђача о броју смештених корисника којима је потребна услуга исхране, као и броју корисника оболелих од дијабетеса, односно корисника на дијеталној исхрани.
            Уговорена вредност услуге је оквирна за планиране испоруке. Конкретна  вредност  услуге по овом уговору се утврђује на основу посебно требоване  и испоручене  количине хране.  Наручилац и понуђач су сагласни да коначна количина хране може бити мања  од количине предвиђене спецификацијом, а све у зависности од стварних потреба наручиоца и попуњености смештајних капацитета Установе.
                         

                                                                        Члан 3.

Наручилац и Понуђач  су сагласни  да  се  цене хране, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на момент закључења овог уговора. У случају  да је раст цена  понуђача, према његовом званичном ценовнику, већи  од процента  раста потрошачких цена, наручилац може понуђачу  признати  реални раст  трошкова инпута или једнострано раскинути овај уговор.
            У случају из става 1. овог члана понуђач је дужан да наручиоцу уз захтев за корекцију цена достави примерак одлуке о корекцији цена или оверени званични ценовник. Уколико се захтева корекција цена у проценту већем од процента раста потрошачких цена  у односу на момент закључења уговора, понуђач-произвођач добара је дужан да уз захтев достави и калкулацију цена, а понуђач – прометник је дужан да достави фотокопију фактура добављача.
            О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник. Усаглашене кориговане цене, ступају на снагу са даном достављања захтева                              Наручилац има право, уколико на тржишту те врсте добара дође до појефтињења, да захтева од понуђача да се изврши умањење уговорене цене испоруке. За умањивање уговорене цене доставља понуђачу писани захтев, уз прилагање доказа о цени добара уговорених произвођача добара. Цена се може умањити за проценат  смањења цене у односу на висину цене одређеног добра у моменту закључења уговора. Уколико понуђач не прихвати умањење цена наручилац може једнострано раскинути уговор о испоруци, без права на наплату уговорне казне.

Члан 4.

            Понуђач се обавезује да за све време важења уговора испоручује услуге свакодневно према броју смештених корисника  у Установу за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), на адреси Војводе Мишића бр.65 и за исте испоручује рачун наручиоцу до 15-ог у месецу (за претходни месец).
 Понуђач је дужан да оброке достави у следећим временским интервалима :
-          доручак  до 8.00 часова;
-          ужина до 11.00 часова;
-          ручак до 13.00 часова и
-          вечера  до 18.00 часова.

            Храна која се конзумира топла мора бити и достављена топла у одговарајућем временском интервалу за одговарајући оброк или у посудама које задржавају топлоту до предвиђеног времена за  оброк.

Члан 5.

            Уговарачи су сагласни да се пријем хране врши од стране представника наручиоца и  представника понуђача и том приликом оба представника су дужна да потпишу  отпремницу  којом потврђују испоруку.
            Представник наручиоца је  дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака (квалитета и квантитета), и исте на отпремници констатују.

                                                                        Члан 6.

Понуђач се обавезује да ће испорука и квалитет предмета овог Уговора бити у свему сагласни са важећим стандардима о квалитету, у складу са позитивним законским прописима, добрим пословним обичајима, и сл. Наручилац има право да врши контролу и надзор над пружањем услуга и да врши оцену квалитета пружених услуга.

                                                            Члан 7.

            Сви испоручени прехрамбени производи, који се достављају у оргиналној амбалажи,  морају имати важећи  рок употребе. Уколико се при конзумирању производа утврди да је исти неисправан за исхрану („покварен“), наручилац задржава право да исти рекламира код понуђача, без обзира на рок трајања. Уколико понуђач не уважи рекламацију  и не достави исправан производ, наручилац има право да одбије плаћање неисправног проивода.

                                                                        Члан 8.

Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно „врати“ испоручене услуге у случају да Понуђач  приликом испоруке не поштује одредбе Закона и Правилника које се односе на прехрамбене артикле.
У случају да Наручилац три пута у току трајања овог уговора не прихвати испоруку Наручилац има право да откаже уговор уз отказни рок од 90 дана и реализује меницу, коју је понуђач доставио уз понуду као инструмент обезбеђења плаћања за добро извршење посла.

   Члан 9.

            Наручилац ће вршити плаћање месечних услуга  по истеку месеца за који су услуге пружене, а по добијању фактуре од Понуђача , до 30-ог у текућем месецу. Фактура се доставља на адресу Наручиоца у  улици Милана Тешића 28 у Љубовији.
            Уплата ће се вршити на жиро рачун понуђача број ________________________ код_______________________________________.

                                                                     Члан 10.

      Бланко меницу  за добро извршење посла, са меничним овлашћењем,  у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју је понуђач доставио уз понуду,  наручилац је дужан да врати  понуђачу 10( десет) дана након истека уговора .

                                                                Члан 11.

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Члан 12.

За све оно што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

  Члан 13.

            Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају споразумно.
            У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

  Члан 14.

            Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и важи за период од једне године .
            Уговор је  сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.


     НАРУЧИЛАЦ                                                                   ПОНУЂАЧ
__________________________                               _______________________________

Напомена:
·         Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.
VIII-б МОДЕЛ УГОВОРА-за заједничку понуду


УГОВОР
o припремању и достављању хране
за Установу за одрасле и старије ''Љубовија''
 (при Центру за социјални рад ''Љубовија),
ЈН бр. 7/2016


Закључен дана ______________ ,  између:
Наручиоца  Центар за социјални рад Љубовија, са седиштем у Љубовији, улица Милана Тешића бр. 28, ПИБ: 102426784, Матични број: 07209177
Број рачуна: 840-120661-52, Назив банке: Управа за трезор
Телефон: 015/561-782; Телефакс:015/561-782
кога заступа директор Верица Милутиновић (у даљем тексту: Наручилац)

и

................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
даљем тексту: Понуђач), који наступа са следећим учесницима у заједничкој понуди:
1)...............................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
2)................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
3)................................................................................................
са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,
Телефон:............................Телефакс:
кога заступа...................................................................
Основ уговора: ЈН Број: 7/2016
Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................
Понуда изабраног понуђача бр. _________________ од..............................


Члан 1.

Саставни део овог уговора чини конкурсна документација наручиоца за отворени поступак јавне набавке ЈН 7/2016 – услуге припреме и достављања хране за кориснике Установе за одрасле и старије „Љубовија“, при Центру за социјални рад Љубовија и понуда понуђача  коме је додељен уговор број ________________, од ____________ године.
            Предмет овог уговора је набавка услуга припреме и достављања хране по спецификацији из конкурсне документације и  понуди понуђача, и  то:
                        -     доручак
            -     ужина
            -     ручак и
            -     вечера.
Члан 2.

            Цена услуга исхране за једног корисника по дану износи____________дин. без ПДВ (словима _________________________________________________________________________), односно _______________ дин. са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
            Цена услуге за 30 корисника за  период од 1 године износи __________________ динара без ПДВ-а (словима __________________________________________________________________________,односно _____________________ динара са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).
Наручилац се обавезује да ће благовремено (дан раније) обавештавати Понуђача о броју смештених корисника којима је потребна услуга исхране, као и броју корисника оболелих од дијабетеса, односно корисника на дијеталној исхрани.
            Уговорена вредност услуге је оквирна за планиране испоруке. Конкретна  вредност  услуге по овом уговору се утврђује на основу посебно требоване  и испоручене  количине хране.  Наручилац и понуђач су сагласни да коначна количина хране може бити мања  од количине предвиђене спецификацијом, а све у зависности од стварних потреба наручиоца и попуњености смештајних капацитета Установе.
                         
                                                                        Члан 3.

Наручилац и Понуђач  су сагласни  да  се  цене хране, у случају  промена  званичног ценовника  испоручиоца, могу усклађивати  највише до процента  раста  потрошачких цена у односу  на момент закључења овог уговора. У случају  да је раст цена  понуђача, према његовом званичном ценовнику, већи  од процента  раста потрошачких цена, наручилац може понуђачу  признати  реални раст  трошкова инпута или једнострано раскинути овај уговор.
            У случају из става 1. овог члана понуђач је дужан да наручиоцу уз захтев за корекцију цена достави примерак одлуке о корекцији цена или оверени званични ценовник. Уколико се захтева корекција цена у проценту већем од процента раста потрошачких цена  у односу на момент закључења уговора, понуђач-произвођач добара је дужан да уз захтев достави и калкулацију цена, а понуђач – прометник је дужан да достави фотокопију фактура добављача.
            О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник. Усаглашене кориговане цене, ступају на снагу са даном достављања захтева                              Наручилац има право, уколико на тржишту те врсте добара дође до појефтињења, да захтева од понуђача да се изврши умањење уговорене цене испоруке. За умањивање уговорене цене доставља понуђачу писани захтев, уз прилагање доказа о цени добара уговорених произвођача добара. Цена се може умањити за проценат  смањења цене у односу на висину цене одређеног добра у моменту закључења уговора. Уколико понуђач не прихвати умањење цена наручилац може једнострано раскинути уговор о испоруци, без права на наплату уговорне казне.

Члан 4.

            Понуђач се обавезује да за све време важења уговора испоручује услуге свакодневно према броју смештених корисника  у Установу за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија), на адреси Војводе Мишића бр.65 и за исте испоручује рачун наручиоцу до 15-ог у месецу (за претходни месец).
 Понуђач је дужан да оброке достави у следећим временским интервалима :
-          доручак  до 8.00 часова;
-          ужина до 11.00 часова;
-          ручак до 13.00 часова и
-          вечера  до 18.00 часова.

            Храна која се конзумира топла мора бити и достављена топла у одговарајућем временском интервалу за одговарајући оброк или у посудама које задржавају топлоту до предвиђеног времена за  оброк.

Члан 5.

            Уговарачи су сагласни да се пријем хране врши од стране представника наручиоца и  представника понуђача и том приликом оба представника су дужна да потпишу  отпремницу  којом потврђују испоруку.
            Представник наручиоца је  дужан да испоручена добра прегледа и да саопшти примедбе продавцу у погледу видљивих недостатака (квалитета и квантитета), и исте на отпремници констатују.

                                                                        Члан 6.

Понуђач се обавезује да ће испорука и квалитет предмета овог Уговора бити у свему сагласни са важећим стандардима о квалитету, у складу са позитивним законским прописима, добрим пословним обичајима, и сл. Наручилац има право да врши контролу и надзор над пружањем услуга и да врши оцену квалитета пружених услуга.

                                                            Члан 7.

            Сви испоручени прехрамбени производи, који се достављају у оргиналној амбалажи,  морају имати важећи  рок употребе. Уколико се при конзумирању производа утврди да је исти неисправан за исхрану („покварен“), наручилац задржава право да исти рекламира код понуђача, без обзира на рок трајања. Уколико понуђач не уважи рекламацију  и не достави исправан производ, наручилац има право да одбије плаћање неисправног проивода.

                                                                        Члан 8.

Наручилац задржава право да не прихвати испоруку, односно „врати“ испоручене услуге у случају да Понуђач  приликом испоруке не поштује одредбе Закона и Правилника које се односе на прехрамбене артикле.
У случају да Наручилац три пута у току трајања овог уговора не прихвати испоруку Наручилац има право да откаже уговор уз отказни рок од 90 дана и реализује меницу, коју је понуђач доставио уз понуду као инструмент обезбеђења плаћања за добро извршење посла.

   Члан 9.

            Наручилац ће вршити плаћање месечних услуга  по истеку месеца за који су услуге пружене, а по добијању фактуре од Понуђача , до 30-ог у текућем месецу. Фактура се доставља на адресу Наручиоца у  улици Милана Тешића 28 у Љубовији.
            Уплата ће се вршити на жиро рачун понуђача број ________________________ код_______________________________________.
                                                              Члан 10.

      Бланко меницу  за добро извршење посла, са меничним овлашћењем,  у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју је понуђач доставио уз понуду,  наручилац је дужан да врати  понуђачу 10( десет) дана након истека уговора .

                                                                Члан 11.

            Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Члан 12.

За све оно што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.
  Члан 13.

            Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају споразумно.
            У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

  Члан 14.

            Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и важи за период од једне године .
            Уговор је  сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два) примерка.


      НАРУЧИЛАЦ                                                                   ПОНУЂАЧ
__________________________                               _______________________________

Напомена:
·         Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕУ складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач____________________________________ , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА
ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно


Датум:
М.П.
Потпис понуђача


X   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИУ складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
                                                                            (Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


                                     
            Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија),  бр. 7/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:
М.П.
Потпис понуђача
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ- МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ИЗНОСУ 10% ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (са ПДВ-ом)


На основу члана 47а Закона о платном промету ("Сл. лист СРЈ", бр. 3/2002 и 5/2003 и "Сл. гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - др. закон и 31/2011), Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл.  лист  СЦГ“  бр.  1/2003  -Уставна  повеља)  и  Одлуке  о  ближим  условима,садржини  и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл.гласник РС“ бр. 56/2011) и учествовања у поступку јавне набавке  услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија), ЈН 7/2016  менични дужник предаје:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА У ИЗНОСУ 10% ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (са ПДВ-ом)

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ СЕРИЈСКОГ БРОЈА: ______________________

МЕНИЧНИ ДУЖНИК 

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

МАТИЧНИ БРОЈ   

ПИБ

ТЕКУЋИ РАЧУН/БАНКАМЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА
СЕДИШТЕ И АДРЕСА 
ЉУБОВИЈА, МИЛАНА ТЕШИЋА 28
МАТИЧНИ БРОЈ 
07209177
ПИБ
102426784
ТЕКУЋИ РАЧУН 
840-120661-52            УПРАВА ЗА ТРЕЗОР


Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: __________________  која  је  безусловна,  платива  на  први  позив  и  без  додатних  услова  за исплату.
Меница  и  менично  овлашћење  се  издају  као  финансијска  гаранција  за  добро извршење посла у износу 10% понуђене цене (са ПДВ-ом) у јавној набавци услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад ''Љубовија),  ЈН 7/2016.  Меница и менично овлашћење се издају са роком  важности који је  10 дана дужи од дана  окончања  реализације  уговора.  Менични  дужник  је  сагласан  да  Менични  поверилац може попунити меницу на коју се односи менично овлашћење на износ од __________________динара  (Словима:_____________________________________________________________),
што представља 10% износа понуде (са ПДВ-ом) коју је Менични дужник поднео. Менични  дужник  овим  изричито  овлашћује  банке  код  којих  има  отворен  рачун  да безусловно  и  неопозиво,  без  трошкова  и  вансудски  изврше  наплату  на  терет  рачуна Меничног  дужника  код  тих  банака,  односно  овлашћује  ове  банке  да  поднете  налоге  за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну  или  због  обавеза  поштовања редоследа  наплате  са  рачуна  утврђеног  Законом  о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
 Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току  трајања предметног Уговора дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника, промена  печата, статусних промена код дужника, оснивање нових правних субјеката дужника  и других промена које су од значаја за платни промет.
За све спорове који евентуално настану надлежан је суд у Ваљеву.

Датум и место издавања овлашћења  
________________________                                                                                           Дужник-издавалац менице
                                                  М.П.                    (пун назив, адреса, овера)

                                                                                     ______________________________