среда, 30. април 2014.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН 3/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад Љубовија
Број: 551-10-118/2013-6  
Датум: 29.04.2014.год.
Љ У Б О В И Ј АПредмет: Одговори на питања ЈН 3/20141. Понуђач треба да има ангажовано лице или са лиценцом  410 или са лиценцом 411. Није потребно да има обе.

2.  У одељку V –Упутство понуђачима како да сачине понуду , 10.1. став  3. каже: „Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључио уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива“-што значи да сви понуђачи треба да доставе бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, а само онај који захтева аванс , треба да достави и бланко меницу за повраћај аванса.           
                                                                                   

                                                                                                Комисија за јавне набавке


петак, 25. април 2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 3/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-118/2014-5
Датум: 25.04.2014. год.
Љ У Б О В И Ј А

                                   

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/12) комисија за јавну набавку бр. 3/2014 доносиИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХИДРАУЛИЧНОГ ЛИФТА
       


                        На страни 20. (у одељку V-  Упутство понуђачима како да сачине понуду,тачка 2.- Начин на који понуда мора да буде сачињена) у делу „Понуда мора да садржи“ додаје се:
                        - став 8. који гласи : „Образац структуре цена (попуњен према упутству), потписан и оверен. Уколико образац не буде у потпуности попуњен, понуда ће бити одбијена као понуда са битним недостацима.“
                         - став 9. који гласи: „Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен.“

                        У преосталом делу конкурсна документација остаје у     непромењеном облику.

                                                                                                Комисија за јавну набавку
четвртак, 24. април 2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 3/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-118/2014-4
Датум: 24.04.2014. год.
Љ У Б О В И Ј А

                                   

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/12) комисија за јавну набавку бр. 3/2014 доносиИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХИДРАУЛИЧНОГ ЛИФТА
       


            На страни 7. (у одељку III  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета,...) у техничким подацима – задња станица - стоји 3050 мм, а треба 3500 мм.
            На страни 26. (одељак 10.3.-Захтеви у погледу гарантног рока ) додаје се став 3. који гласи: „ У току  трајања гарантног  рока понуђач је дужан да- без новчане надокнаде- обезбеди редовно месечно одржавање и годишњи преглед лифта, од стране Именованог тела за преглед лифта ( у складу са Правилником о безбедности лифтова „Сл. гласник РС“ 101/2010). Гарантни рок за обезбеђење резервних делова од стране понуђача је 10 година.“
            На странама 54. и 59. у чл. 9 уговора додаје се став 2. који гласи: „У току  трајања гарантног  рока понуђач је дужан да- без новчане надокнаде- обезбеди редовно месечно одржавање и годишњи преглед лифта, од стране Именованог тела за преглед лифта ( у складу са Правилником о безбедности лифтова „Сл. гласник РС“ 101/2010). Гарантни рок за обезбеђење резервних делова од стране понуђача је 10 година.“
            У преосталом делу конкурсна документација остаје у непромењеном облику.

                                                                                                Комисија за јавну набавку
среда, 16. април 2014.

ЈАВНА НАБАВКА 3/2014 - ПУТНИЧКИ ХИДРАУЛИЧНИ ЛИФТ

ЈАВНА НАБАВКА – путничког хидрауличног лифта носивости 1000 кг
(са услугом допремања, монтирања и пуштања у рад, као и електро-инсталатерских и грађевинско-занатских радова на реконструкцији простора предвиђеног за окно лифта)
за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“
(при Центру за социјални рад Љубовија)

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2014
551-10-118/2014-2

Април 2014. године


П О З И В

На основу члана 39. и члана 60. Закона о јавним набавкама

(„Службени гласник РС“бр.124/12)

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЉУБОВИЈА

упућујe

ПОЗИВ

за подношење понуде за јавну набавку мале вредности

(бр. ЈН 3/2014)1. Наручилац: Центар за социјални рад Љубовија (у даљем тексту Наручилац), Милана Тешића 28 , czsrljubovija.blogspot.com .

2. Врста наручиоца : остало (из области социјалне заштите).

3. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.

4. Предмет јавне набавке (бр. ЈН 3/2014) је: набавка добара – путничког хидрауличног лифта носивости 1000 кг (са услугом допремања, монтирања и пуштања у рад, као и електро-инсталатерских и грађевинско-занатских радова на реконструкцији простора предвиђеног за окно лифта) шифра 42416100 -из општег речника набавке , за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија)

5. Критеријум за избор најповољније понуде је – најнижа понуђена цена. Понуда у којој укупна понуђена вредност премашује износ процењене вредности из плана набавки, предметне јавне набавке, биће одбијена као неприхватљива.

6. Позив за подношење понуда и конкурсна документација биће упућени на адресе три потенцијална понуђача, и истовремено објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија: czsrljubovija.blogspot.com .

7. Право учешћа у поступку јавне набавке имају понуђачи којима је Наручилац упутио позив за достављање понуде, као и сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове из члана 75. ЗЈН и доставе доказе о томе на начин утврђен конкурсном документацијом.

8. Понуда, са свим потребним обрасцима, подноси се у затвореној коверти на адресу наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28 15320 Љубовија, са обавезном назнаком на лицу коверте: „Понуда за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 3/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте обавезно навести назив, број телефона и адресу понуђача. Понуда мора у целини бити припремљена у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, читко попуњена на или према оригиналним обрасцима конкурсне документације, који морају бити попуњени, потписани од стране одговорног лица понуђача и оверени печатом. Испуњеност утврђених услова понуђач доказује писаном Изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу. Рок за подношење понуда је 05.05.2014. године до 12.00 часова. Уколико понуђач подноси понуду путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоцa најкасније до назначеног датума и часа. Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа и Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити Понуђачу неотворену са назнаком да је поднета неблаговремено.

9. Време и место отварања понуда: јавно отварање понуда обавиће се комисијски на дан 05.05.2014. године у 12.30 часова, у просторијама наручиоца.

10. Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења Комисији за јавну набавку непосредно пре отварање понуда.

11. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде је до 09.05.2014. године.

12. Заинтересовано лице може тражити додатнe информације или појашњења у вези са припремањем понуде искључиво у писаном облику, доставом захтева најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за достављање понуда, на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28 15320 Љубовија, са назнаком: Питања за Комисију за јавну набавку мале вредности (бр. ЈН 3/2014) или на е-mail адресу: cesorljubovija@yahoo.com . Особа за контакт Зорица Ђоковић.На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке (ЈН 3/2014) број 551-10-118/2014 од 01.04.2014.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале вредности (ЈН 3/2014) број 551-10—118/2014-1 од 01.04.2014. год. припремљена је :КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 3/2014

за јавну набавку мале вредности - набавка путничког хидрауличног лифта носивости 1000 кг (са услугом допремања, монтирања и пуштања у рад, као и електроинсталатерских и грађевинско-занатских радова на реконструкцији простора предвиђеног за окно лифта)
за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“
(при Центру за социјални рад Љубовија) 

Због обимности конкурсне документације нисмо у могућности исту да објавимо на овом блогу, али је можете преузети на Порталу јавних набавки


Линк за преузимање докумантације: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=328311