среда, 31. август 2011.

ПРОЈЕКАТ » ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА И ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ »

            Центар за социјални рад "Љубовија" од 01.02.2011.године реализује пројекат „Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“. Подносилац пријаве за пројекат је Општина Љубовија, пружаоц услуге је Центар за социјални рад Љубовија, а извор финансирања, Министарство рада и социјалне политике. Пројекат траје до 31.12.2011. год.
             Број корисника услуге је 28 лица у 24 домаћинства, од чега:
-старих : 21 ( 9 у сеоском подручју: 5 Г. Трешњица и 4 Узовница и 12 градски део)
-7 одраслих инвалидних лица.
             Број ангажованих геронтодомаћица: 6
-Стручна спрема. I и II : 3
-Стручна спрема III IV : 3
           Ангажовани асистенти су одабрани у сарадњи са НСЗ и ЦСР, а као критеријум је узето у обзир да ли су кандидати примаоци МОП-а и да ли су лица у стању социјалне потребе и лица која су дуго на евиденцији НСЗ. Десет кандидата је прошло акредитовану четрдесето часовну обуку за ове послове, а 6 је изабрано за асистенте који директно раде са корисницима.
           Геронтодомаћице пружају следеће услуге:
- помоћ у обезбеђивању исхране: набавка намирница, припрема лаких оброка, помоћ при узимању хране и одржавање хигијене посуђа;
- помоћ у одржавању личне хигијене : помоћ при облачењу, свлачењу, умивању, купању, прању и чешљању косе, бријању и сечењу ноктију.
- помоћ у одржавању хигијене стана: помоћ у одржавању чистоће просторија, судова, у одржавању одевних предмета, постељине ;
- помоћ у загревању просторије: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева;
- помоћ при обезбеђивању сервисних и других услуга: контакт и позив одговарајућих сервиса за поправку водоводних, канализационих, електро-инсталација, контакт са мајсторима за поправку столарије, брава, славина, оштећеног намештаја, апарата за домаћинство, кречења стана и других услуга;
- помоћ при плаћању рачуна ( струја, телефон, комуналије и сл.), набавка новина, књига, иницирање добросуседске помоћи, обезбеђење контакта са хуманитарним организацијама ;

Стратегија развоја социјалне заштите општине Љубовија

           Стратегијом развоја социјалне заштите општине Љубовија за период 2010-2014 година, која је усвојена у септембару 2010.године, као један од приоритета дефинисана је услуга помоћ у кући за стара лица и ОСИ, са припадајућим циљем унапређење квалитета живота старих лица и особа са инвалидитетом.
           Путем сагледавања жеља актера социјалне заштите и реалних могућности усаглашени су и дефинисани приоритети у Стратегији развоја социјалне заштите општине Љубовија:
-Унапређење квалитета живота старих и инвалидних лица,
-Унапређење квалитета живота деце и младих са тешкоћама у развоју
          Према попису из 2002. године у општини Љубовија има 2934 грађана старијих од преко 65 година живота односно 17,21% укупне популације. Овај проценат је виши од просека у РС. Због израженог проблема миграција локалног становништва према већим центрима због последица приватизације која је довела до пораста броја незапослених и последица светске економске кризе.
          У општини Љубовија постоји велики број старих лица и ОСИ којима је потребна подршка како би остали да живе у свом природном окружењу. Услуга помоћ у кући, као обавеза локалне самоуправе, омогућава квалитетнији живот корисника и њихову социјалну укљученост. 
              У решавању ових проблема Центар за социјални рад општине Љубовија делује у домену својих могућности уз сталну подршку патронажне службе при Дому здравља. Локална самоуправа такође пружа допринос и утиче на веће укљућивање свих локалних актера у активностима побољшања социјалне заштите. Управо је и израда Стратегије за развој социјалне заштите општине Љубовија 2010-2014. година показала заинтересованост кроз непосредно учешће и допринос у изради овог документа од стране свих значајних локалних институција и актера кроз ефикасан рад на овом документу који је након израде усвојила Скупштина општине Љубовија на седници одржаној у септембру 2010.године.  
         Стратегијом развоја социјалне заштите општине Љубовија одрживост услуге ће се обезбедити на следећи начин: путем издвајања средстава за услугу у локалном буџету, у каснијем периоду кроз увођење партиципације корисника у трошковима услуге, као и кроз коришћење наменских трансфера који су предвиђени нацртом Закона о социјалној заштити.

Реализација пројекта „Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“

           Општинска управа Љубовија је изабрала Центар за социјални рад Љубовија, као пружаоца услуге, затим координатора пројекта, као и особу за мониторинг и евалуацију. Особа именована за координатора пројекта прати реализацију пројектних активности. Особа ангажована за обављање мониторинга пројекта, прибавља извештаје од пружаоца услуге и извештава и радну групу за израду Стратегије за развој социјалне заштите.
          Преко Националне службе запошљавања Љубовија изабрано је више потенцијалних кандидаткиња за асистенте, а од којих је изабрано 6. Затим је спровена обука за асистенте са завршених 40 часова акредитоване обуке, коју је спровео Центар за друштвено економски развој Јагодина.
         Непосредно после избора пружаоца услуге и окончане обуке набављена је опрема и потрошни материјал неопходан у директном пружању услуге.
           У месецу фебруару на основу списка података о броју и потребама старих и инвалидних лица, тј списка непосредне циљне групе на основу јасно одређених критеријума дефинисаних програмом формирана служба је кренула са радом .  
На територији општине Љубовија услугу користити 28 корисника за чије потребе је ангажовано 6 асистената.
         Рачуноведствене послове обрачуна плата, накнада и друге обавља административни радник ЦСР Љубовија и административни радник Локалне самоуправе..
             Извештавање пружаоца услуге Локалној самоуправи обавља се месечно.
            Евалуација пројекта се врши сваког месеца кроз анкетне листиће за кориснике услуга и за асистенте.

Услуга помоћ у кући је услуга која мора постати трајна и доступна свима онима којима је потребна. Овим пројектом тј. одрживом услугом и њеним проширењем ће бити задовољен један број најугроженијих корисника у општини. Имајући у виду могућност коришћења наменских трансфера (предвиђена нацртом Закона о социјалној заштити ), као и увођење партиципације корисника у трошковима услуге помоћи у кући, може се очекивати да ће се постићи дугорочна одрживост ове важне услуге социјалне заштите. Поред наведеног битно је радити на унапређењу квалитета услуге, подизању свести о потребама угрожених група и неопходности њиховог социјалног укључивање.
четвртак, 11. август 2011.

НОВЧАНА СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

Нови Закон о социјалној заштити је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 24/2011 од 04.04.2011. године. Овај закон ступио је  на снагу 12.04.2011. године, а одредбе члана 60. и члана 80. став 3. овог закона примењиваће се истеком рока од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
             
            По овом закону не постоји више термин “материјално обезбеђење” већ “новчана социјална помоћ” или скраћено НСП.
1. Новчана социјална помоћ
Корисници права на новчану социјалну помоћ
Члан 81.
Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног овим законом.
Породицом, у смислу остваривања права на новчану социјалну помоћ, сматрају се супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства под условом да живе у заједничком домаћинству.
Чланом породице, у смислу става 2. овог члана, сматра се и дете које не живи у породици, а налази се на школовању - до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота.
Чланом породице, у смислу става 2. овог члана, сматра се и супружник без обзира где фактички живи.
Изузетно од ст. 2. и 4. овог члана, чланом породице не сматра се извршилац насиља у породици, односно његови приходи и имовина не утичу на право жртава насиља у породици да остваре новчану социјалну помоћ, ако испуњавају друге услове прописане овим законом.
Чланом породице старатеља сматраће се лице са сметњама у развоју, које се у породици старатеља налази на основу решења органа старатељства.

Општи услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ
Члан 82.
Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица:
1) ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара;
2) ако појединац, односно члан породице није продао или поклонио непокретну имовину или се одрекао права на наслеђивање непокретне имовине или ако је протекао период у којем би, од тржишне вредности непокретне имовине коју је продао, поклонио или се одрекао права на наслеђивање, могао обезбеђивати помоћ у смислу овог закона;
3) ако појединац, односно члан породице не поседује покретну имовину чијим коришћењем или отуђењем, без угрожавања основних животних потреба, може да обезбеди средства у висини шестоструког износа новчане социјалне помоћи која би му била утврђена по овом закону у моменту подношења захтева за новчану социјалну помоћ;
4) ако појединац, односно члан породице није закључио уговор о доживотном издржавању.
Право на новчану социјалну помоћ могу остварити и појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад, ако поред стамбеног простора који одговара потребама породице имају земљиште у површини до једног хектара.
Изузетно, право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица који не испуњава услове из става 1. тачка 1) и става 2. овог члана ако центру за социјални рад да сагласност за упис хипотеке на своје непокретности ради обезбеђења намирења потраживања у висини валоризованог износа исплаћене новчане социјалне помоћи.
Одговарајућим стамбеним простором, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се соба по члану породице, односно две собе за лице које остварује право на новчану накнаду за помоћ и негу, односно увећану новчану накнаду за помоћ и негу.
Начин намирења потраживања, начин валоризације и друга питања од значаја за намирење потраживања прописује министар надлежан за социјалну заштиту.
Посебни услови за остваривање права на новчану социјалну помоћ радно способног појединца, односно члана породице
Члан 83.
Право на новчану социјалну помоћ може остварити радно способан појединац, односно члан породице:
1) ако се налази на школовању или оспособљавању за рад у смислу овог закона или се води на евиденцији незапослених лица;
2) ако није одбио понуђено запослење, радно ангажовање на привременим, повременим или сезонским пословима, стручно оспособљавање, преквалификацију, доквалификацију или основно образовање;
3) ако му радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом кривицом, због дисциплинске или кривичне одговорности, осим ако је од престанка радног односа протекло годину дана или ако је по престанку радног односа наступила неспособност за рад;
4) ако се сам стара о свом детету са сметњама у развоју тако да не може да буде радно ангажован.
Ако породица не испуњава услове за остваривање права на новчану социјалну помоћ због тога што њен члан не испуњава услове из става 1. овог члана, право на новчану социјалну помоћ признаје се само њеном члану који је неспособан за рад, под условима утврђеним овим законом.

Остваривање права на новчану социјалну помоћ корисника који има право на издржавање
Члан 84.
Појединац, односно члан породице који је неспособан за рад, а има сродника са којим не живи у породици а који је према закону којим се уређују породични односи у обавези да учествује у његовом издржавању и у могућности је да учествује у његовом издржавању, уз захтев за утврђивање права на новчану социјалну помоћ дужан је да достави и правноснажну судску одлуку о издржавању од сродника, односно судско поравнање закључено са сродником у складу са законом којим се уређују породични односи или доказ да је код надлежног суда покренуо поступак ради утврђивања обавезе издржавања од сродника.
Поступак из става 1. овог члана може покренути и привремени старатељ.
Лице из става 1. овог члана које је остварило право на новчану социјалну помоћ дужно је да у буџет Републике Србије уплати средства остварена на име издржавања од сродника, а највише до износа примљене новчане социјалне помоћи.

Право на увећану и временски ограничену новчану социјалну помоћ
Члан 85.
Појединац који је неспособан за рад, односно породица чији су сви чланови неспособни за рад и једнородитељска породица имају право на увећану новчану социјалну помоћ.
Неспособни за рад у смислу овог закона су:
1) жена и мушкарац који су навршили године живота одређене прописима о пензијском и инвалидском осигурању као услов за старосну пензију;
2) дете до навршене 15. године живота;
3) дете на школовању, до краја рока прописаног за то школовање, а најкасније до навршене 26. године живота;
4) лице које је потпуно неспособно за рад према прописима о раду и о пензијском и инвалидском осигурању;
5) труднице и родитељ детета који користи породиљско одсуство и одсуство са рада ради неге детета према прописима о раду;
6) незапослено лице које се стара о члану породице из члана 81. став 2. овог закона, који је корисник права на помоћ и негу по било ком основу;
7) лице коме је утврђен трећи степен радне способности у складу са прописима којима се уређује запошљавање особа са инвалидитетом;
8) лице према коме је покренут поступак утврђивања радне способности или поступак лишавања пословне способности - док тај поступак траје.
Појединцу који је способан за рад, односно породици у којој је већина чланова способна за рад припада новчана социјална помоћ у трајању до девет месеци у току календарске године, ако испуњава услове прописане овим законом.
Појединац или члан породице који је на школовању, обуци или некој другој врсти социјалног ангажовања у складу са индивидуалним планом активације, изједначава се с лицем неспособним за рад у погледу трајања права на новчану социјалну помоћ.
Права и дужности у вези са запошљавањем радно способних корисника новчане социјалне помоћи
Члан 86.
Центар за социјални рад и организација надлежна за послове запошљавања дужни су да међусобно сарађују у спровођењу мера социјалне укључености радно способних корисника права на новчану социјалну помоћ.
Начин сарадње центара за социјални рад и организације надлежне за послове запошљавања у спровођењу мера социјалне укључености радно способних корисника права на новчану социјалну помоћ прописују споразумно министар надлежан за социјалну заштиту и министар надлежан за запошљавање.
Незапослени корисник новчане социјалне помоћи има право на посредовање при запошљавању, право на обуку, на учешће у јавним радовима и друга права уређена прописима у области запошљавања.
Корисник новчане социјалне помоћи дужан је да прихвати посао који му понуди организација надлежна за послове запошљавања у складу са законом којим се уређује запошљавање и осигурање за случај незапослености.
Центар за социјални рад дужан је да организацији надлежној за послове запошљавања достави примерак решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ за незапосленог корисника тог права.
Организација надлежна за послове запошљавања дужна је да обавести центар за социјални рад ако се корисник права на новчану социјалну помоћ запосли, радно ангажује, стекне право на новчану помоћ за оспособљавање, преквалификацију и доквалификацију, одбије понуђено запослење, радно ангажовање, оспособљавање, преквалификацију и доквалификацију.
Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи
Члан 87.
Основица за утврђивање висине новчане социјалне помоћи износи 6.050 динара.
Основица за утврђивање новчане социјалне помоћи усклађује се са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци, на основу статистичких података, два пута годишње, 1. априла и 1. октобра.
Номиналне износе новчане социјалне помоћи, заокружене у динарима, утврђује министар надлежан за послове социјалне заштите, решењем које се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Износ и начин утврђивања висине новчане социјалне помоћи
Члан 88.
Износ новчане социјалне помоћи одређује се према следећој скали:
1) за појединца, односно носиоца права у породици - у висини основице 1;
2) за сваку наредну одраслу особу у породици - од висине основице 0,5;
3) за дете до 18 година - од висине основице 0,3.
Породица која има више од шест чланова има право на новчану социјалну помоћ за шест чланова.
Износ новчане социјалне помоћи
Члан 89.
Износ новчане социјалне помоћи признаје се у висини разлике између износа новчане социјалне помоћи утврђеног у складу са овим законом и износа просечног месечног прихода појединца, односно породице оствареног током три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за новчану социјалну помоћ.
За остваривање права на новчану социјалну помоћ узимају се у обзир новчана примања и приходи појединца и породице.
Врсту примања и прихода који чине просечан месечни приход појединца, односно породице, начин утврђивања висине примања и прихода појединца, односно породице и примања и приходе који се не узимају у обзир приликом остваривања права на новчану социјалну помоћ прописује Влада.

Висина увећане новчане социјалне помоћи
Члан 90.
Увећана новчана социјална помоћ утврђује се тако што се припадајући износ новчане социјалне помоћи за појединца, односно породицу увећава за 20 %.
Увећана новчана социјална помоћ признаје се појединцу, односно породици из члана 85. став 1. овог закона у висини разлике између износа увећане новчане социјалне помоћи из става 1. овог члана и износа просечног месечног прихода тог појединца, односно породице оствареног током три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев за увећану новчану социјалну помоћ.
Исплата новчане социјалне помоћи
Члан 91.
Новчана социјална помоћ исплаћује се месечно, у износима заокруженим у динарима.

недеља, 2. јануар 2011.

Материјална помоћ

Материјално обезбеђење
Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана прописано је да право на материјално обезбеђење припада појединцу, који живи сам, односно, породици, која остварује приходе испод нивоа социјалне сигурности, који месечно објављује Министарство рада и социјалне политике.

Ово право могу остварити грађани свих радних статуса: запослени, пољопривредници, пензионери, особе које обављају самосталну делатност, незапослени, ученици/студенти, деца предшколског узраста, неспособни за рад, итд.

Приликом признавања права на материјално обезбеђење, центар за социјални рад узима у обзир и следеће чињенице:
-    да подносилац захтева нема више од 0,5 ха земље у власништву,
-    да није одбио понуђено запослење, стручно оспособљавање и преквалификацију,
-    да посао није изгубио својом кривицом,
-    да није продао или поклонио своју имовину,
-    да нема више стамбеног простора,
-    да нема закључен уговор о доживотном издржавању.

Из укупних прихода који се обрачунавају изузети су: додатак на децу (до троје деце), додатак за негу и помоћ другог лица, накнада за телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за пензију, као и примања из ученичког и студентског стандарда. Изузима се износ који се даје за издржавање лица које не живи заједно са породицом као њен члан (школовање до 27. године).

Додатак за помоћ и негу другог лица
Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, повреде или болести, неопходна нега и помоћ за обављање активности ради задовољавања основних животних потреба, ако ово право не користи по другом правном основу и не користи право на смештај у установу социјалне заштите.

Једнократна новчана помоћ
Ово право обезбеђује се особи која се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе. Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. Њен износ не може бити већи од просечне зараде остварене у привреди Републике у месецу за који се врши исплата, а само изузетно може бити у висини двоструког износа просечне зараде. Једнократна помоћ може да се одобри и више пута у току године, зависно од материјалне ситуације и трошкова, који су задесили породицу и материјалних средстава које град обезбеђује за ове намене.

Стална новчана помоћ деци без родитељског старања
Мера заштите за децу без родитељског старања која су способна за рад и која се примењује од дана престанка права на смештај (у установи или другој породици) до заснивања радног односа, а најдуже две године.
Можете сазнати више о:

•    свим услугама које пружа центар за социјални рад;

•    томе каква је процедура приликом развода брака , усвајања деце , смештаја у установе социјалне заштите , заштите од насиља у породици , остваривања права на различите врсте социјалне помоћи породици, и др.;

•    која вам је документација потребна за остваривање различитих врста помоћи и који су рокови предвиђени за одлучивање по захтеву.

Центар за социјални рад у Љубовији је установа од поверења која пружа помоћ и подршку (правну, социјалну, психолошко-саветодавну, медијацијску и психотерапијску) породицама и појединцима у превазилажењу и решавању проблема.
Свако од нас, у неком периоду живота, може имати потребу за услугама центра за социјални рад. Наши стручни радници – социјални радници, психолози, правници – имају законску обавезу да изађу у сусрет грађанима којима је потребна помоћ и подршка: деци и омладини, особама са посебним потребама, особама са психолошким проблемима, особама са проблемима у породичним односима и насиљем у породици, особама које имају проблеме због сиромаштва и старим особама којима је неопходна помоћ.

У решавању најразличитијих животних проблема, наши стручни радници полазе од неопходности поштовања основних људских права, као и специфичних потреба које има свака породица и појединац. У свом раду, ЦСР сарађује са другим државним институцијама (судовима, МУП-ом, школама, здравственим  установама...), као и невладиним и хуманитарним организацијама.
Уколико имате неки проблем, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад , по месту пребивалишта које је уписано у Вашој личној карти.