недеља, 2. јануар 2011.

Материјална помоћ

Материјално обезбеђење
Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана прописано је да право на материјално обезбеђење припада појединцу, који живи сам, односно, породици, која остварује приходе испод нивоа социјалне сигурности, који месечно објављује Министарство рада и социјалне политике.

Ово право могу остварити грађани свих радних статуса: запослени, пољопривредници, пензионери, особе које обављају самосталну делатност, незапослени, ученици/студенти, деца предшколског узраста, неспособни за рад, итд.

Приликом признавања права на материјално обезбеђење, центар за социјални рад узима у обзир и следеће чињенице:
-    да подносилац захтева нема више од 0,5 ха земље у власништву,
-    да није одбио понуђено запослење, стручно оспособљавање и преквалификацију,
-    да посао није изгубио својом кривицом,
-    да није продао или поклонио своју имовину,
-    да нема више стамбеног простора,
-    да нема закључен уговор о доживотном издржавању.

Из укупних прихода који се обрачунавају изузети су: додатак на децу (до троје деце), додатак за негу и помоћ другог лица, накнада за телесно оштећење, примања по основу награда и отпремнина за пензију, као и примања из ученичког и студентског стандарда. Изузима се износ који се даје за издржавање лица које не живи заједно са породицом као њен члан (школовање до 27. године).

Додатак за помоћ и негу другог лица
Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, повреде или болести, неопходна нега и помоћ за обављање активности ради задовољавања основних животних потреба, ако ово право не користи по другом правном основу и не користи право на смештај у установу социјалне заштите.

Једнократна новчана помоћ
Ово право обезбеђује се особи која се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе. Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. Њен износ не може бити већи од просечне зараде остварене у привреди Републике у месецу за који се врши исплата, а само изузетно може бити у висини двоструког износа просечне зараде. Једнократна помоћ може да се одобри и више пута у току године, зависно од материјалне ситуације и трошкова, који су задесили породицу и материјалних средстава које град обезбеђује за ове намене.

Стална новчана помоћ деци без родитељског старања
Мера заштите за децу без родитељског старања која су способна за рад и која се примењује од дана престанка права на смештај (у установи или другој породици) до заснивања радног односа, а најдуже две године.

Нема коментара:

Постави коментар