среда, 31. август 2011.

ПРОЈЕКАТ » ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРА ЛИЦА И ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ »

            Центар за социјални рад "Љубовија" од 01.02.2011.године реализује пројекат „Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“. Подносилац пријаве за пројекат је Општина Љубовија, пружаоц услуге је Центар за социјални рад Љубовија, а извор финансирања, Министарство рада и социјалне политике. Пројекат траје до 31.12.2011. год.
             Број корисника услуге је 28 лица у 24 домаћинства, од чега:
-старих : 21 ( 9 у сеоском подручју: 5 Г. Трешњица и 4 Узовница и 12 градски део)
-7 одраслих инвалидних лица.
             Број ангажованих геронтодомаћица: 6
-Стручна спрема. I и II : 3
-Стручна спрема III IV : 3
           Ангажовани асистенти су одабрани у сарадњи са НСЗ и ЦСР, а као критеријум је узето у обзир да ли су кандидати примаоци МОП-а и да ли су лица у стању социјалне потребе и лица која су дуго на евиденцији НСЗ. Десет кандидата је прошло акредитовану четрдесето часовну обуку за ове послове, а 6 је изабрано за асистенте који директно раде са корисницима.
           Геронтодомаћице пружају следеће услуге:
- помоћ у обезбеђивању исхране: набавка намирница, припрема лаких оброка, помоћ при узимању хране и одржавање хигијене посуђа;
- помоћ у одржавању личне хигијене : помоћ при облачењу, свлачењу, умивању, купању, прању и чешљању косе, бријању и сечењу ноктију.
- помоћ у одржавању хигијене стана: помоћ у одржавању чистоће просторија, судова, у одржавању одевних предмета, постељине ;
- помоћ у загревању просторије: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева;
- помоћ при обезбеђивању сервисних и других услуга: контакт и позив одговарајућих сервиса за поправку водоводних, канализационих, електро-инсталација, контакт са мајсторима за поправку столарије, брава, славина, оштећеног намештаја, апарата за домаћинство, кречења стана и других услуга;
- помоћ при плаћању рачуна ( струја, телефон, комуналије и сл.), набавка новина, књига, иницирање добросуседске помоћи, обезбеђење контакта са хуманитарним организацијама ;

Стратегија развоја социјалне заштите општине Љубовија

           Стратегијом развоја социјалне заштите општине Љубовија за период 2010-2014 година, која је усвојена у септембару 2010.године, као један од приоритета дефинисана је услуга помоћ у кући за стара лица и ОСИ, са припадајућим циљем унапређење квалитета живота старих лица и особа са инвалидитетом.
           Путем сагледавања жеља актера социјалне заштите и реалних могућности усаглашени су и дефинисани приоритети у Стратегији развоја социјалне заштите општине Љубовија:
-Унапређење квалитета живота старих и инвалидних лица,
-Унапређење квалитета живота деце и младих са тешкоћама у развоју
          Према попису из 2002. године у општини Љубовија има 2934 грађана старијих од преко 65 година живота односно 17,21% укупне популације. Овај проценат је виши од просека у РС. Због израженог проблема миграција локалног становништва према већим центрима због последица приватизације која је довела до пораста броја незапослених и последица светске економске кризе.
          У општини Љубовија постоји велики број старих лица и ОСИ којима је потребна подршка како би остали да живе у свом природном окружењу. Услуга помоћ у кући, као обавеза локалне самоуправе, омогућава квалитетнији живот корисника и њихову социјалну укљученост. 
              У решавању ових проблема Центар за социјални рад општине Љубовија делује у домену својих могућности уз сталну подршку патронажне службе при Дому здравља. Локална самоуправа такође пружа допринос и утиче на веће укљућивање свих локалних актера у активностима побољшања социјалне заштите. Управо је и израда Стратегије за развој социјалне заштите општине Љубовија 2010-2014. година показала заинтересованост кроз непосредно учешће и допринос у изради овог документа од стране свих значајних локалних институција и актера кроз ефикасан рад на овом документу који је након израде усвојила Скупштина општине Љубовија на седници одржаној у септембру 2010.године.  
         Стратегијом развоја социјалне заштите општине Љубовија одрживост услуге ће се обезбедити на следећи начин: путем издвајања средстава за услугу у локалном буџету, у каснијем периоду кроз увођење партиципације корисника у трошковима услуге, као и кроз коришћење наменских трансфера који су предвиђени нацртом Закона о социјалној заштити.

Реализација пројекта „Помоћ у кући за стара лица и особе са инвалидитетом“

           Општинска управа Љубовија је изабрала Центар за социјални рад Љубовија, као пружаоца услуге, затим координатора пројекта, као и особу за мониторинг и евалуацију. Особа именована за координатора пројекта прати реализацију пројектних активности. Особа ангажована за обављање мониторинга пројекта, прибавља извештаје од пружаоца услуге и извештава и радну групу за израду Стратегије за развој социјалне заштите.
          Преко Националне службе запошљавања Љубовија изабрано је више потенцијалних кандидаткиња за асистенте, а од којих је изабрано 6. Затим је спровена обука за асистенте са завршених 40 часова акредитоване обуке, коју је спровео Центар за друштвено економски развој Јагодина.
         Непосредно после избора пружаоца услуге и окончане обуке набављена је опрема и потрошни материјал неопходан у директном пружању услуге.
           У месецу фебруару на основу списка података о броју и потребама старих и инвалидних лица, тј списка непосредне циљне групе на основу јасно одређених критеријума дефинисаних програмом формирана служба је кренула са радом .  
На територији општине Љубовија услугу користити 28 корисника за чије потребе је ангажовано 6 асистената.
         Рачуноведствене послове обрачуна плата, накнада и друге обавља административни радник ЦСР Љубовија и административни радник Локалне самоуправе..
             Извештавање пружаоца услуге Локалној самоуправи обавља се месечно.
            Евалуација пројекта се врши сваког месеца кроз анкетне листиће за кориснике услуга и за асистенте.

Услуга помоћ у кући је услуга која мора постати трајна и доступна свима онима којима је потребна. Овим пројектом тј. одрживом услугом и њеним проширењем ће бити задовољен један број најугроженијих корисника у општини. Имајући у виду могућност коришћења наменских трансфера (предвиђена нацртом Закона о социјалној заштити ), као и увођење партиципације корисника у трошковима услуге помоћи у кући, може се очекивати да ће се постићи дугорочна одрживост ове важне услуге социјалне заштите. Поред наведеног битно је радити на унапређењу квалитета услуге, подизању свести о потребама угрожених група и неопходности њиховог социјалног укључивање.
Нема коментара:

Постави коментар