четвртак, 31. јул 2014.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-204/2014-8
Датум: 31.07.2014.год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012), наручилац  Центра за социјални рад Љубовија објављује


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у поступку јавне набавке мале вредности- ЈН 4/2014


1. Назив наручиоца: Центар за социјални рад  „Љубовија“

2. Адреса наручиоца:  ул. Милана Тешића 28, Љубовија

3. Интернет страница наручиоца-блог : czsrljubovija.blogspot.com.

4. Врста наручиоца: остало (из области социјалне заштите).

5. Опис предмета набавкеЛОЖ УЉА- екстра лако EVRO EL (са услугом превоза и претакања) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија у количини од 15.000 литара.

6. Назив и ознака из општег речника набавке: 09135100 – лож уље.

7. Уговорена вредност: 1.923.750,00 динара без ПДВ.

8. Критеријум за доделу уговора: економски најповољнија понуда. Елементи  за  утврђивање  најповољније  понуде:
                                    1)цена и
                                    2) услови  плаћања

9. Број примљених понуда: 3

10. Понуђена цена:
-         Највиша: 1.923.750,00 динара без ПДВ
-         најнижа: 1.782.500,00 динара без ПДВ

11. Понуђена цена код прихватљивих понуда:
-         највиша: 1.923.750,00 динара без ПДВ
-         најнижа: 1.923.750,00 динара без ПДВ
12. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: нема

13. Датум доношења одлуке о додели уговора: 17.07.2014. године

14. Датум закључења уговора: 29.07.2014.године

15. Основни подаци о добављачу: ТП „МИГ-ММ“ доо, Доња Буковица, Љубовија, ПИБ 101301799

16. Период важења уговора: до испуњења уговорних обавеза.

17. Околности које представљају основ за измену уговора: немаНема коментара:

Постави коментар