среда, 25. март 2015.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 1/2015РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-61/2015-5
Датум: 18.03.2015.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси

О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке

јавна набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем), шифре 33700000; 39224000 и 39830000  [из општег речника набавке ) за потребе Центра за социјални рад Љубовија и Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 1/2015

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 25.02.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке набавке мале вредности- набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број један  за 2015. годину (бр. ЈН 1/2015). Процењена вредност јавне набавке је 858.333,33 динара без ПДВ-а.
За наведену јавну набавку су послати позиви за достављање понуда са Конкурсном документацијом,  и то за три потенцијална понуђача,  а истовремено су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспелo  је  две понуде.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-61/2014-4 од 17.03.2015. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1.      Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка производа за одржавање хигијене (са допремањем - Редни број јавне набавке за 2015. годину: један (ЈН 1/2015).
- Процењена вредност јавне набавке: 858.333,33 динара без ПДВ-а.
.

2.      Укупан број поднетих понуда: два.

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

  1.  СТР „МИНАС МАРКЕТ“ ЉУБОВИЈА, ул. В.Мишића 56, ПИБ 101302293
  2. СТР „СУПЕРМАРКЕТ“ ЉУБОВИЈА, ул. Војводе Мишића 14, ПИБ 101301508

Неблаговремених понуда нема.

3.      Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Све понуде су одбијене јер нису сачињене у складу са упутством   из конкурсне документације и садрже битне недостатке.

4.      Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5.      Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.
   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 1/2015.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                                Верица МилутиновићНема коментара:

Постави коментар