уторак, 12. мај 2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 2/2015

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-62/2015-4
Датум: 22.04.2015. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке
 ЈН 2/2015- отворени поступак


услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''.

О б р а з л о ж е њ е

            Наручилац је дана 25.02.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуге припреме и достављања хране за Установу за одрасле и старије ''Љубовија'' , при Центру за социјални рад ''Љубовија''- отворени поступак , шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке), редни број два набавке за 2015. годину (бр. ЈН 2/2015).
За наведену јавну набавку су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com, а позив је  истовремено објављен и  на Порталу јавних гласила РС и базе Јавне набавке.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца је приспела   једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-62/2015-3 од 22.04.2015. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: отворени поступак.
- Предмет јавне набавке: услуге припреме и достављања хране за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“ , шифре 55321000 и 55523000   [из општег речника набавке)
- Редни број јавне набавке и за 2015. годину: два  (ЈН 2/2015).
- Процењена вредност јавне набавке: 6.333.333,33  динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: 1 (један).

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

  1.  „САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАСТА“АД БЕОГРАД , Аутопут Београд-Ниш број 4, ПИБ 100002006.

Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:

-САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАСТА“АД БЕОГРАД, Аутопут Београд-Ниш број 4, ПИБ 100002006. Понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  најнижа понуђена цена.

5)     Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.

   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 2/2015. Поступак ће поново бити спроведен у року од  30 радних дана.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке може се наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  10 дана.


                                                                                                            Директор

                                                                                                Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар