среда, 23. мај 2018.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЈН 3/2018


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-122/2018-5
Датум: 23.05.2018. год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о додели уговора

Понуђачу „ПРОКОН-Б“ Слободан Мићић пр, Љубовија, ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578, чија је понуда заведена под бројем 551-10-137/2018 дана 22.05.2018. године , чија је понуђена цена 760.000,00 динара без ПДВ-а, односно 836.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку јавне набавке мале вредности- набавка пелета-70% буква, 30 % меко дрво (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2018.

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 26.04.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности- набавка пелета -70% буква, 30 % меко дрво (са допремањем и истоваром) у складу са чланом 28. став 1. Закона o јавним набавкама, редни број јавне набавке број три  за 2018. годину (бр. ЈН 3/2018). Процењена вредност јавне набавке је 1.136.364,00 динара без ПДВ-а.
            До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспело је седам понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-122/2018-4 од 22.05.2018. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:
1.      Подаци о јавној набавци:
-  Врста поступка: јавна набавка мале вредности.
- Предмет јавне набавке - набавка пелета -% буква, 30 % меко дрво(са допремањем и истоваром) - Редни број јавне набавке за 2018. годину: три (ЈН 3/2018).
- Процењена вредност јавне набавке: 1.136.364,00 динара без ПДВ-а.
- Уговорена вредност јавне набавке: 760.000,00 динара без ПДВ-а, односно 836.000,00 динара са ПДВ-ом.
 -Набавка планирана у периоду  IV-V месец 2018. год.


2.      Укупан број поднетих понуда:  седам.
Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:

1.
ТП „БОЈАНдоо Београд, др Ивана Рибара 115/а, Нови Београд, ПИБ 101684693
2.
GOOD WILL-WG” доо Београд, Жоржа Клемансоа 19/IV, ПИБ 100120497
3.
''Соле комерц'' доо., Београд, Маршала Тита 225 Добановци, ПИБ 100220854
4.
„ДОКА МИП“ доо, Љубовија, Војводе Мишића бб, ПИБ 104967012

5.
ПГТАР „НЕШКО” Власотинце, Милентија Поповића 52, ПИБ 103231294
6.
РППУ „МАЛИШЕВАЦ“ Бесеровина, Перућац, ПИБ 100761119

Неблаговремених понуда нема.
3.      Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
Број под којим је понуда заведена
Подносилац понуде
Понуђена цена без
ПДВ-а
Разлози за одбијање понуде и уочени недостатци
551-10-132/2018 од 18.05.2018. у 10.48 ч
ТП „БОЈАНдоо Београд
784.000,00
Понуђена цена није најнижа
551-10-133/2018 од 18.05.2018. у 12.10 ч
GOOD WILL-WGдоо Београд
1.000.000,00
Није достављена меница, понуђена цена није најнижа
551-10-135/2018 од 21.05.2018. у 11.13 ч
''Соле комерц'' доо  Београд
855.280,00
Понуђена цена није најнижа
551-10-136/2018 од 22.05.2018. у 8.55 ч
„ДОКА МИП“ доо Љубовија

861.818,18
Понуђена цена није најнижа
551-10-138/2018 од 22.05.2018. у 11.59 ч
ПГТАР „НЕШКО” Власотинце
766.800,00
Понуђена цена није најнижа, није добро израчунат износ понуде да ПДВ-ом (што није разлог за одбијање)
551-10-139/2018
од 22.05.2018. у 11.59 ч
РППУ „МАЛИШЕВАЦ“ Бесеровина, Перућац
802.400,00
рок важења понуде краћи од траженог, модел уговора није оверен и потписан на свакој страни, није достављена меница


4.      Критеријум за оцењивање понуда је:  најнижа понуђена цена.

5.      Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила наручиоцу да уговор додели понуђачу „ПРОКОН-Б“ Слободан Мићић пр, Љубовија,  ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 760.000,00 динара без ПДВ-а, односно 836.000,00 динара са ПДВ-ом. 

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора понуђачу понуђачу „ПРОКОН-Б“ Слободан Мићић пр, Љубовија,  ул. Карађорђева 4, ПИБ 110511578, чија је понуђена цена 760.000,00 динара без ПДВ-а, односно 836.000,00 динара са ПДВ-ом у поступку ЈН  мале вредности- набавка пелета - 70% буква, 30 % меко дрво (са допремањем и истоваром), шифра 091114000 [из општег речника набавке ) за потребе Установе за одрасле и старије ''Љубовија'' (при Центру за социјални рад „Љубовија“), бр. ЈН 3/2018.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана пријема .


                                                                                                            Директор
                                                                                              Верица Милутиновић

Нема коментара:

Постави коментар