уторак, 18. јун 2019.

Измене и допуне конкурсне документације ЈН 3/2019


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-150/2019-3
Датум: 18.06.2019. год.
Љ У Б О В И Ј А


На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/1214/2015 и 68/2015 ) комисија за јавну набавку бр. 3/2019 доноси


ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА   ЈН 3/2019


На страни 16. конкурсне документације у делу  Упутство како се доказује испуњеност услова, под бројем 1.1.1. који се односи на Испуњеност додатних услова, поред обавезе доказивања кадровског капацитета, додаје се:

            2) Подносилац понуде је дужан да уз понуду  наручиоцу достави референц листу којом доказује да је у периоду од три године који претходи дану отварања понуда успешно реализовао уградњу најмање једног  топловодног котла на пелет снаге 300 кW са додатном опремом  са  подацима  о  инвеститорима,  местима  уградње  и  годином  уградње. Референц листа мора бити оверена и потписана од стране одговорног лица.

           На страни 22. конкурсне документације у делу Понуда мора да садржи додаје се:  Референц листу.


У преосталом делу конкурсна документација остаје у непромењеном облику.                                                                                    Комисија за јавне набавке


Нема коментара:

Постави коментар