уторак, 20. јул 2021.

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПЕЛЕТА

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ

на коју не се примењује закон

 

 

Република Србија

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ЉУБОВИЈА

ЉУБОВИЈА

Број: 248/2021

Дана: 20.07.2021.године

 

 

На основу Одлуке о покретању поступка  набавке без примене закона о јавним набавкама број 248/2021 од 20.07.2021.године, Центар за социјални рад Љубовија као Наручилац дана 21.07.2021. године упућује

 

Позив за подношење понуде за набавку

                                                                      ПЕЛЕТА

 

1.    Предмет набавке: ПЕЛЕТ

 

2.    Опис предмета набавке и техничке спецификације:  Пелет (буква најмање 70%)-А класе- са допремањем и истоваром- величина гранула од 6 до 8 мм; влажност макс. 5%; бруто калоријска вредност > 19000 KЈ/кг; садржина пепела< 1.0%. Прилиоком подношења понуде обавезно приложити сертификат, односно извештај о испитивању понуђеног           пелета, издат од лабораторије акредитоване за         испитивање чврстих горива издат на име произвођача пелета. Извештај о испитивању мора бити на српском језику и из истог мора бити видно да је пелет произведен од најмање 70% буковог    дрвета.

 

      3.  Понуђену цену је потребно навести у динарима (са и без пдв-а), рок и начин плаћања, рок важења понуде. Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.      Уз понуду је потребно доставити и бланко меницу  за добро извршење посла   у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју ће наручилац вратити понуђачу 10( десет) дана након истека уговора.

Меница мора бити са клаузулом ''неопозива'', ''без приговора'' и ''на први позив платива''. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, као и картон депонованих потписа.

              Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.  Уколико понуђач  не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

 

      4.   Потребно је навести основне податке о понуђачу: назив Понуђача, седиште, ПИБ, особу за контакт, контакт телефон.

 

      5.   Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

 

       6.   Центар за социјални рад Љубовија задржава право да:

- изабере једног понуђача у зависности од повољности понуде,

- одустане од вршења избора ако Наручиоцу не одговара ни једна понуда.

 

       7.   Рок за достављање понуда је: до 30.07.2021.године до 12 часова часова.

-Отварање понуда дана 30.07.2021. године у Центру за социјални рад у Љубовији у ул.Милана Тешића 28,  у 12.30 часова.

 

-Позив за достављање понуде биће послат на три адресе путем електронске поште.

 

         8.  Понуде се достављају путем поште или непосредно(са назнаком за набавку ПЕЛЕТА), на адресу: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуде са припадајућом документацијом, подносе се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу Наручиоца: Центар за социјални рад Љубовија, ул. Милана Тешића бр. 28, 15320 Љубовија

На полеђини коверте мора да се наведе  назив и адреса понуђача број телефона и име и презиме особе за контакт за назнаком:

 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ДОБРА – НАБАВКА ПЕЛЕТА , „НЕ ОТВАРАТИ“

 

 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 30.07.2021.године до 12.00  часова.

 

10. Подаци о наручиоцу

Назив наручиоца

Центар за социјални рад Љубовија

Адреса и седиште наручиоца

Милана Тешића 28, 15320 Љубовија

Матични број наручиоца

07209177

ПИБ наручиоца

102426784

Тел/факс

015/561-782

Е-мail адреса:

ljubovija.csr@minrzs.gov.rs

Одговорно лице

Милица Мијаиловић – директор

Особа за контакт

 

Зорица Ђоковић

 

 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

 

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  ЈЕ - НИЈЕ уписан у јавни регистар понуђача. (Заокружити одговор), члан 128. Закона

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

 

 

 

 

3) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Врста производа

Количина

Цена по једин. мере без ПДВ

Цена по једин.мере са ПДВ

Укупна цена за предметно добро без ПДВ

Укупна цена за предметно добра са ПДВ

1

2

3

4

5

6

Пелет (буква најмање 70%)-А класе- са допремањем и истоваром- величина гранула од 6 до 8 мм; влажност макс. 5%; бруто калоријска вредност > 19000 KЈ/кг; садржина пепела< 1.0%

38

тона

 

 

 

 

Понуда важи (најмање 180 дана): _________ дана од дана отварања понуда.

Цена је коначна и непроменљива (фиксна цена).

У горе наведену цену  улазе и све накнаде трошкова које терете предметну набавку, као што су накнаде трошкова испоруке, превоза, царине и слично.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема исправног рачуна понуђача уз који ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара и записник којим се верификује квантитет и квалитет испоручених добара.

Место испоруке је складиште Установе за одрасле и старије «Љубовија», ул. Војводе Мишића бр.65.

             ИСПОРУКА: Сукцесивно- према потреби наручиоца, два до три пута годишње. Наручилац и понуђач ће се споразумети  да се испоруке врше у више наврата у мањим количинама, у зависности од потреба наручиоца.

            Наручилац на основу својих потреба одређује обим и динамику испоруке и ради прибављања добара обраћа се Понуђачу требовањем робе у коме конкретизује количину потребних добара.

            Рок испоруке добара не може бити дужи од 7 дана од дана достављања требовања.

            На основу конкретних требовања Наручиоца, приликом сваке испоруке добара Понуђач је дужан да обезбеди и преда Наручиоцу отпремницу о испоруци робе, коју потписују и Понуђач и Наручилац, укључујући и доказ о испуњености услова у погледу квалитета добара у складу са прописаним нормативима и стандардима за ту врсту добара.

 

НАЧИН ИСПОРУКЕ: Пелет је потребно доставити и истоварити (виљушкаром или на други начин) испред објекта у коме се пелет складишти, а који се налази у дворишту Установе за одрасле и старије „Љубовија“, ул. Војводе Мишића бр.65, Љубовија, радним даном у периоду од 07.00 до 13.00 часова. Ширина улазне капије у двориште установе је 3 метра, па је понуђач дужан да прилагоди доставно возило условима за доставу, а пожељно би било да изврши увид у услове на лицу места.

 

НАЧИН ПАКОВАЊА: Транспортно паковање уобичајено за предмет набавке, са назначеном тежином. Сваку испоруку мора пратити декларација производа  за све време важења уговора. Понуђач је дужан да испоручи производе у неоштећеној амбалажи, односно да обезбеди да се исти не просипају или квасе у току транспорта.

 

Понуђач је дужан да се придржава понуђеног рока испоруке.

 

4) СПЕЦИФИКАЦИЈА СТРУКТУРА ЦЕНЕ

За понуду бр. ____________ од _______ 2021. године:

 

 

 

 

Р. б.

(1)

 

Назив артикла

 

(2)

Јединица мере

(3)

Количина (процена)

 

(4)

Цена по ј. мере без ПДВ

(5)

 

Укупно без ПДВ

 

       (6)

Укупно  са ПДВ

 

      (7)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Пелет (буква најмање 70%)-А класе- са допремањем и истоваром- - величина гранула од 6 до 8 мм; влажност макс. 5%; бруто калоријска вредност > 19000 KЈ/кг; садржина пепела< 1.0%

тона

38

 

 

 

 

У К У П Н О :

 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

·         у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а;

·         у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

·         у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ- и то тако што ће увећати укупну  цену без ПДВ (наведену у колони 6.) за износ ПДВ-а; На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА О НАБАВЦИ ПЕЛЕТА

(са допремањем и истоваром)

Понуђач мора да у целини попуни, овери печатом и потпише модел уговора и исти достави у понуди

 

 

Закључен дана ______________ ,  између:

Наручиоца  Центар за социјални рад Љубовија ,са седиштем у Љубовији, улица Милана Тешића бр. 28, ПИБ: 102426784 Матични број: 07209177

Број рачуна: 840-120661-52, Назив банке: Управа за трезор

Телефон:015/561-782;Телефакс:015/561-782, кога заступа директор Милица Мијаиловић  (у даљем тексту: Наручилац)

 

и

 

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

даљем тексту: Понуђач) ,који наступа

1) самостално

2) са подизвођачем

(заокружити једну од опција)

 

Опционо (уколико наступа са подизвођачем)

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

даљем тексту: Подизвођач)

 

Основ уговора: набавка на коју се закон не примењује број: 2/2021

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. _________________ од..............................

 

 

 

Члан 1.

 

            Предмет овог уговора је купопродаја пелета (са допремањем и  истоваром) по спецификацији из конкурсне документације за набавку на коју се закон не примењује број 2/2021  за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“ (при Центру за социјални рад Љубовија) и  понуди понуђача  број ________________, од ____________ године, које су саставни део овог уговора:

 

Р. б.

 

 

Назив артикла

 

 

Јединица мере

 

Количина (процена)

 

 

 

 

 

 

1.

Пелет (буква најмање 70%)-А класе- са допремањем и истоваром- - величина гранула од 6 до 8 мм; влажност макс. 5%; бруто калоријска вредност > 19000 KЈ/кг; садржина пепела< 1.0%

тона

38

 

Члан 2.

 

            Вредност добара (са допремањем и истоваром) наведена у чл.1. овог уговора износи________________________динара без ПДВ-а (словима __________________________________________________________________________,односно _____________________ динара са ПДВ-ом (словима _________________________________________________________________________).

                         

                                                                        Члан 3.

 

Наручилац и Понуђач  су сагласни  да  се  цене добара (у случају промене цене пелета на тржишту) могу мењати у складу са важећим Законом о ЈН.

            У наведеном случају понуђач је дужан да наручиоцу достави захтев за корекцију цена. Након достављања захтева наручилац ће извршити проверу цене пелета на тржишту.

            О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора, о чему се  саставља записник. Усаглашене кориговане цене, ступају на снагу са даном достављања захтева.Наручилац има право, уколико на тржишту те врсте добара дође до појефтињења, да захтева од понуђача да се изврши умањење уговорене цене испоруке. За умањивање уговорене цене доставља понуђачу писани захтев, уз прилагање доказа о цени добара уговорених произвођача добара. Цена се може умањити за проценат  смањења цене у односу на висину цене одређеног добра у моменту закључења уговора. Уколико понуђач не прихвати умањење цена наручилац може једнострано раскинути уговор о испоруци, без права на наплату уговорне казне.

Члан 4.

            Понуђач се обавезује да сукцесивне испоруке добара врши испред објекта у коме се пелет складишти, а који се налази у дворишту Установе за одрасле и старије „Љубовија“, ул. Војводе Мишића бр.65, Љубовија, радним даном у периоду од 07.00 до 13.00 часова. Ширина улазне капије у двориште установе је 3 метра, па је понуђач дужан да прилагоди доставно возило условима за доставу, а пожељно би било да изврши увид у услове на лицу места.

За потребе истовара понуђач је дужан да обезбеди виљушкар или да на други начин обезбеди истовар пелета испред објекта за складиштење.

            Приликом испоруке понуђач ће представнику наручиоца, који врши пријем добара, предати један примерак  потписане и оверене отпремнице са наведеном количином, коју ће представник наручиоца потписати након квалитативне и квантитативне провере добара, као и декларацију за испоручена добра.

            Један примерак отпремнице понуђач ће уз фактуру, доставити Центру за социјални рад Љубовија, на адресу ул. Милана Тешића 28, 15320 Љубовија.     

Члан 5.

Понуђач је обавезан да испоручи добра у року од 7( седам) дана од дана достављања требовања. Требовање ће се вршити два до три пута годишње, или ( по договору) више пута у мањим количинама, у зависности од потреба наручиоца.

            Наручилац се обавезује да  испоруку добара плати понуђачу, по испостављенoм рачуну (фактури), у року  од __________ дана од дана испоруке.

            Наручилац ће исплату купопродајне цене извршити на текући - рачун понуђача  бр. _____________ код  ________________________________  

 

 

 

 

Члан 6.

                       

            У случају да понуђач не изврши све своје уговорне обавезе у уговореном року, обавезан је да, за сваки дан кашњења плати наручиоцу износ од 0,5% од укупно уговорене цене добара с тим да укупно уговорен износ уговорене казне не може прећи 5% уговорене цене.

            Наручилац  има право захтевати и уговорну казну и извршење.

Члан 7.

            Испоручена добра у свему морају одговарати карактеристикама добара чију је испоруку понуђач нудио у поступку јавне набавке. Понуђач гарантује наручиоцу да добра која испоручује поседују све прописане дозволе, сагласности или атесте, уколико се иста захтевају по посебним прописима.

            Све  рекламације  у погледу  неисправности и несаобразности добара падају на  терет понуђача. Понуђач је дужан, у случају рекламације, да обезбеди саобразну испоруку у року од 7 (седам) дана.

 

                                                                      Члан 8.

Бланко меницу  за добро извршење посла, са меничним овлашћењем,  у висини 10% од укупно уговорене цене (са ПДВ-ом), коју је понуђач доставио уз понуду,  наручилац је дужан да врати  понуђачу 10( десет) дана након истека уговора .

 

Члан 9.

За све оно што није регулисано овим уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима.

 

  Члан 10.

 

            Уговорне стране су се споразумеле да све евентуалне спорове решавају споразумно.

            У случају спора уговара се надлежност Привредног суда у Ваљеву.

 

 

 

 Члан 11.

            Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања и важи до испуњења уговорних обавеза.

            Уговор је  сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по два припадају уговорним странама.

 

 

        НАРУЧИЛАЦ                                                                                 ПОНУЂАЧ

__________________________                                                    _______________________

 

 

Нема коментара:

Постави коментар