четвртак, 17. октобар 2013.

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈН 5/2013
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-258/2013-6
Датум: 03.10.2013.год.
Љ У Б О В И Ј А

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/2012) наручилац  Центар за социјални рад „Љубовија“ доноси
О Д Л У К У
о обустави поступка јавне набавке

јавне набавке мале вредности за набавку  лож уља (са услугом превоза и претакања) за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“ (бр. ЈН 5/2013)

О б р а з л о ж е њ е

Наручилац је дана 13.09.2013. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, набавка  лож уља (са услугом превоза и претакања)  за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“ редни број пет набавке за 2013. годину (бр. ЈН 5/2013).
За наведену јавну набавку су послати позиви за достављање понуда са Конкурсном документацијом,  и то за три потенцијална понуђача,  а истовремено су позив и конкурсна документација објављени на Порталу Управе за јавне набавке и блог страници Центра за социјални рад Љубовија  czsrljubovija.blogspot.com.
До истека рока за подношење понуде на адресу наручиоца приспела  је  једна  понуда.
Након спроведеног поступка отварања понуда Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.
У извештају о стручној оцени понуда бр. 551-10-258/2013-5 од 03.10.2013. године, Комисија за јавну набавку констатoвала је следеће:

1)     Подаци о јавној набавци:
- Врста поступка: јавна набавка мале вредности
- Предмет јавне набавке: јавну набавка  лож уља (са услугом превоза и претакања) за потребе Установе за одрасле и старије „Љубовија“,  при Центру за социјални рад „Љубовија“  
- Редни број јавне набавке мале вредности за 2013. годину: пет  (ЈН 5/2012).
- Процењена вредност јавне набавке: 687.500,00 динара без ПДВ.

2)     Укупан број поднетих понуда: један.

Назив и адреса понуђача који су поднели благовремене понуде:
  1.  „НИС“ а.д. Нови Сад, регион Чачак, Нилоке тесле 34, Чачак , ПИБ 104052135.
Неблаговремених понуда нема.

3)     Назив понуђача чије су понуде одбијене и разлози за одбијање:
„НИС“ а.д. Нови Сад, регион Чачак, Николе Тесле 34, Чачак.  Модел уговора уопште није потписан нити оверен, поједини чланови модела уговора су прецртани (између осталог део који говори о промени цена након истека рока важења понуде- а у понуди  назначен рок важења од 60 дана). У складу са чл. 106. т. 5. Закона о јавним набавкама понуда садржи битне недостатке, због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде. Наиме, Понуђач је у понуди навео рок важења понуде од 60 дана, а у моделу уговора чл. 2. став 2. који гласи: „Цена се може мењати по истеку рока важења понуде у случају промене тржишних услова, из објективних и доказивих разлога. Понуђач је у обавези поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да одговарајућим доказима (званичним ценовницима, фактурама, уговорима и другом документацијом из времена јавног отварања понуде и времена подношења захтева за корекцију цене) документује да је до поскупљења цене дошло услед увећаних цена предмета јавне набавке. О корекцији цена се спроводи преговарање ради закључивања анекса уговора.« је прецртао.
            У складу са чл. 3. ст. 1. т. 33. Закона о јавним набавкама прихватљива је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача, и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.
            Не потписивањем  модела уговора и прецртавањем његових појединих чланова Понуђач ограничава и условљава  права Наручиоца, те се понуда сматра неприхватљивом.

4) Критеријум за оцењивање понуде је:  економски најповољнија понуда.

5)    Комисија за јавну набавку је после стручне оцене понуда предложила Наручиоцу да обустави поступак јавне набавке  и исти понови.

   Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о обустави поступка ЈН 5/2013.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 8 дана од дана пријема .


                                                                                                          Директор
                                                                                              Верица Милутиновић


Нема коментара:

Постави коментар