уторак, 22. октобар 2013.

СУГЕСТИЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗА ЈН 7/2013 И ОДГОВОР НА ИСТЕ


СУГЕСТИЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА:


У наставку следе наша питања, измене и допуне конкурсне докуменртације као потенцијалног понуђача:

1.Неопходно је у Упутству понуђачима како да сачине понуду  изменити члан 9. Тако да гласи:
Цена се може мењати у зависности од промене цена на тржишту нафтних деривата. Информације о ценама нафтних деривата понуђач је дужан да објави на свом веб сајту...

2.Модел Уговора члан 2 :  „Цена се може мењати по истеку рока важења понуде у случју промене тржишних услова... понуђач је у обавези да поднесе писмени захтев наручиоцу за корекцију цена и да одговарајућим доказима документује да је до поскупљења цена дошло услед увећаних цена предмета јавне набавке . О корекцији цена се спроводи преговаранје ради закључивања анекса Уговора.-....- неопходно је кориговати јер се цене нафтних деривата усклађују свакодневно са кретањем цена на тржишту нафтних деривата, и цене предметног добра важе на дан испоруке.

3. Модел Уговора члан 5 неопходно је изменити (опција одложено плаћање)- Наручилац се обавезује да плати Понуђачу фактурисану цену у року од ________________ од дана испоруке гасног уља екстра лаког евро ЕЛ-


4. Молимо Вас да у Уговор унесете следеће две тачке:

а) Приликом плаћања, Купац је у обавези да сваку фактуру, предрачун, каматни обрачун плаћа појединачно и да у налогу за плаћање наведе позив на број документа (фактура /предрачун /каматни обрачун) по коме врши плаћање. У супротном, Купцу ће бити зарачунат пенал и испоручено задужење у висини од 0,1% од вредности уплате у сврху надокнаде трошкова ангажовања мануелног рада запослених радника Продавца на раскњижавању неозначених уплата.

б) Продавац ће за неблаговремено плаћање, обрачунати Купцу законску затезну камату, на месечном нивоу и то од дана истека валуте до датума измирења дуга. Месечно обрачунату камату, Купац је дужан да плати у року од  8 (осам)  дана од дана испостављања обрачуна. Под даном исопстављања каматног обрачуна подразумева се дан кад је каматни обрачун издат од стране Продавца.
У случају да Купац поред дуга за испоручене нафтне деривате  (главница) дугује и камату и трошкове, првом наредном уплатом Купца (уколико није наведено на шта се уплата односи), врши се затварање његовог дуга  по доспелости, укључујући трошкове и камату.

Молимо Вас да у складу са ЗЈН потврдите пријем овог мејла.

 ОДГОВОР НА СУГЕСТИЈЕ:


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад Љубовија
Број: 551-10-290/2013-3 
Датум: 22.10.2013.год.
Љ У Б О В И Ј АПредмет: Одговори на сугестије потенцијалног понуђача за измене и допуне конкурсне документације ЈН 7/2013

1. У складу за чл. 90. Закона о јавним набавкама рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, и не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. Цене се могу мењати тек по истеку рока важења понуде, под условима предвиђеним конкурсном документацијом.
У супротном би се могло догодити да понуђач чија је цена најповољнија у моменту отварања понуда, накнадно измени цену и у моменту испоруке добара буде неповољнији у односу на друге понуђаче.

2, 3, и 4.  Мишљења смо да потенцијални понуђач нема право да сугерише наручиоцу садржину модела уговора. Уколико понуђачу не одговара садржина модела уговора исти није обавезан да учествује у предметној јавној набавци. Такође, напомињемо да потенцијални понуђач може захтевати аванс, чиме ће избећи евентуалну неизвесност у погледу испуњења обавеза наручиоца.
Сматрамо да су овакве сугестије садржине конкурсне документације у супротности са одредбама Закона о јавним набавкама, те да се на овај начин ограничавају законом загарантована права наручиоца и комисије за јавне набавке у процесу сачињавања конкурсне документације.
                                                                                      Комисија за јавне набавке


Нема коментара:

Постави коментар