петак, 25. април 2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН 3/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад „Љубовија“
Број: 551-10-118/2014-5
Датум: 25.04.2014. год.
Љ У Б О В И Ј А

                                   

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број  124/12) комисија за јавну набавку бр. 3/2014 доносиИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ХИДРАУЛИЧНОГ ЛИФТА
       


                        На страни 20. (у одељку V-  Упутство понуђачима како да сачине понуду,тачка 2.- Начин на који понуда мора да буде сачињена) у делу „Понуда мора да садржи“ додаје се:
                        - став 8. који гласи : „Образац структуре цена (попуњен према упутству), потписан и оверен. Уколико образац не буде у потпуности попуњен, понуда ће бити одбијена као понуда са битним недостацима.“
                         - став 9. који гласи: „Образац изјаве о независној понуди, попуњен, потписан и оверен.“

                        У преосталом делу конкурсна документација остаје у     непромењеном облику.

                                                                                                Комисија за јавну набавку
Нема коментара:

Постави коментар