среда, 30. април 2014.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ЗА ЈН 3/2014

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад Љубовија
Број: 551-10-118/2013-6  
Датум: 29.04.2014.год.
Љ У Б О В И Ј АПредмет: Одговори на питања ЈН 3/20141. Понуђач треба да има ангажовано лице или са лиценцом  410 или са лиценцом 411. Није потребно да има обе.

2.  У одељку V –Упутство понуђачима како да сачине понуду , 10.1. став  3. каже: „Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључио уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико понуђач не достави менице понуда ће бити одбијена као неприхватљива“-што значи да сви понуђачи треба да доставе бланко менице за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року, а само онај који захтева аванс , треба да достави и бланко меницу за повраћај аванса.           
                                                                                   

                                                                                                Комисија за јавне набавке


Нема коментара:

Постави коментар